Pošalji prijatelju

Profil privrednog društva

Delatnost

Privredno društvo Saobraćajni Institut CIP d.o.o. iz Beograda je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije registrovan za poslove pretežne delatnosti pod šifrom 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.
Delatnost Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. je široka i veoma raznovrsna i obuhvata:

 • izvođenje geodetskih radova, 
 • izvođenje geoloških istražnih radova, 
 • izradu tehničke dokumentacije, 
 • tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, 
 • izradu planske i urbanističke dokumentacije, 
 • stratešku procenu uticaja na životnu sredinu, 
 • procenu uticaja na životnu sredinu, 
 • ispitivanje konstrukcija, 
 • laboratorijska ispitivanja iz oblasti zaštite životne sredine, 
 • stručni nadzor u toku izgradnje objekta, 
 • tehnički pregled objekta, 
 • inženjering - konsalting usluge.
Projekti železničke i drumske infrastrukture, gradskih saobraćajnih sistema, objekata visokogradnje, sportskih i specijalnih objekata, stalne su aktivnosti na kojima se Saobraćajni institut CIP d.o.o. dokazuje visokim kvalitetom i kratkim rokovima. Navedene aktivnosti se odvijaju u okviru 14 organizacionih jedinica (dve Službe, deset Zavoda i dva Sektora), a obavljaju u skladu sa odgovarajućim dokumentima Sistema menadžmenta, Zakonom o planiranju i izgradnji, ostalim referentnim zakonima i podzakonskim aktima i opštim aktima Saobraćajnog instituta CIP d.o.o.

 

Organizacione jedinice privrednog društva

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove se bavi pravnim, kadrovskim, opštim poslovima.

Privredno-računska služba se bavi finansijsko-računovodstvenim poslovima.

Zavod za arhitekturu i urbanizam se bavi izradom tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata visokogradnje i izradom planske i urabanističke dokumentacije.

Zavod za saobraćajnice se bavi izradom planske, studijske i tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata niskogradnje. U oviru Zavoda organizovane su Grupa za puteve koja se bavi izradom dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju puteva, aerodroma, helidroma, ulica, trgova i parkinga i Grupa za šinske sisteme koja se bavi izradom dokumentacije za izgradnju nove, kao i za rekonstrukciju, modernizaciju i održavanje postojeće infrastrukture za šinske sisteme koji obuhvataju: železničku mrežu (pruge, stanice, čvorovi, terminali), industrijske koloseke, metro mrežu i tramvajsku mrežu.

Zavod za geodeziju se bavi geodetskim snimanjem terena i objekata, izradom geodetskih podloga, elaborata i projekata geodetskih radova, projektovanjem i izradom geodetskih mreža i izradom elaborata geodetskih mreža, izradom projekata eksproprijacije, geodetskog obeležavanja u okviru projekata preparcelizacije, geodetskog osmatranja ponašanja objekata i tla, kao i poslovima specifične namene.

Zavod za konstrukcije se pretežno bavi izradom tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, pasarela, kranskih staza i objekata od posebnog značaja, kako u visokogradnji tako i u niskogradnji. U oviru Zavoda organizovane su Grupa za čelik koja se bavi čeličnim i spregnutim konstrukcijama, Grupa za beton koja se bavi armiranobetonskim i zidanim konstrukcijama, Grupa za tunele i specijalne konstrukcije koja se bavi realizacijom poslova iz oblasti tunelskih i drugih specijalnih inženjerskih konstrukcija i sanacije klizišta i Grupa za ispitivanje konstrukcija koja se bavi ispitivanjem pod statičkim i dinamičkim opterećenjem izvedenih objekata.

Zavod za mašinstvo se bavi izradom tehničke dokumentacije iz oblasti železničkog mašinstva, termotehnike, procesne i gasne tehnike i industrijskog inženjeringa.

Zavod za elektrotehniku se bavi izradom tehničke dokumentacije, merenjima i atestima, ekspertizama i studijama za stabilna postrojenja električne vuče, elektroenergetske mreže, postrojenja i instalacije, signalno-sigurnosna postrojenja i uređaje železničkog i drumskog saobraćaja i telekomunikacione sisteme, mreže i instalacije. U oviru Zavoda organizovane su Grupa za signalno-sigurnosne sisteme koja se bavi realizacijom poslova iz oblasti signalno-sigurnosnih sistema i Grupa za telekomunikacije koja se bavi realizacijom poslova iz oblasti telekomunikacionio-signalnih sistema.

Zavod za hidrotehniku se bavi izradom tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju hidrotehničkih objekata i infrastrukture, kao što su snabdevanje vodom gradova, naselja i zgrada, kanalisanje atmosferskih, fekalnih i industrijskih voda, uređenje vodotokova, prečišćavanje voda za piće i otpadnih voda.

Zavod za geotehniku se bavi istraživanjem terena, izvođenjem geoloških istražnih radova i izradom geološke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata.

Zavod za inženjering obavlja stručni nadzor u toku izgradnje objekata, tehnički pregled objekata, kao i inženjering-konsalting usluge.

Zavod za ekonomiju i tehnologiju saobraćaja se bavi sledećim poslovima iz domena saobraćaja: istraživačko-razvojnim, studijsko-projektantskim, konsalting i ostalim ekspertskim poslovima iz domena multidisciplinarnog karaktera.

Sektor za laboratorijska ispitivanja i zaštitu životne sredine se bavi laboratorijskim ispitivanjima (merenje buke, aerozagađenja i meteoroloških parametara) i izradom studijske i tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine (strateška procena uticaja na životnu sredinu, studija o proceni uticaja na životnu sredinu, proračun i mapiranje buke, karta buke, akcioni plan zaštite od buke u životnoj sredini, akustičko planiranje, plan upravljanja otpadom, projekat tretmana otpadnih voda i projekat mera zaštite životne sredine).

Sektor za ino-poslove i marketing se bavi marketinškim i prevodilačkim aktivnostima, reklamiranjem i promovisanjem Saobraćajnog instituta CIP d.o.o., istraživanjem tržišta i permanentnih kontakata sa trenutnim i potencijalnim naručiocima u inostranstvu.

Sedište Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. je u Beogradu u ulici Nemanjina 6/IV, dok se radne prostorije Instituta nalaze i na Trgu Nikole Pašića 8 - prostorije Sektora za laboratorijska ispitivanja i zaštitu životne sredine; u Ulici Stjepana Filipovića 45 - prostorije Zavoda za inženjering, kao i u Batajnici, u Ulici Matrozova bb, gde se nalazi skladišni prostor.