Aktuelno

Саобраћајном институту ЦИП додељен уговор о изради техничке документације за реконструкцију Старог савског моста

23. 01. 2018

Саобраћајном институту ЦИП додељен уговор о изради техничке документације за реконструкцију Старог савског моста

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Саобраћајном институту ЦИП доделила је уговор о изради техничке документације на основу првонаграђеног урбанистичко-архитектонског решења за реконструкцију Старог савског моста.

detaljnije
Sve vesti

Pošalji prijatelju

Profil kompanije

Delatnost

Delatnost Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. je izrada Tehničke i Planske dokumentacije, Stručna i Tehnička kontrola tehničke dokumentacije, Strateška procena uticaja na životnu sredinu, izvođenje geodetskih i geološkoih istražnih radova, ispitivanje konstrukcija, stručni nadzor u toku izgradnje objekta, tehnički pregled objekta i vršenje inženjering - konsalting usluge. Navedeni procesi se odvijaju u okviru jedanaest Zavoda i dva Sektora, a u skladu sa odgovarajućim dokumentima Sistema menadžmenta kvalitetom, Zakonom o planiranju i izgradnji, ostalim referentnim zakonima i podzakonskim aktima, kao i opštim aktima Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. 

Organizacione celine

Svoju delatnost Saobraćajni institut CIP d.o.o. obavlja u okviru 13 organizacionih celina:

 • Zavod za Ekonomiju i tehnologiju saobraćaja se bavi istraživačko-razvojnim poslovima iz domena saobraćaja, studijsko-projektantskim, ekološkim, konsalting i ostalim ekspertskim poslovima iz domena multidisciplinarnog karaktera.
 • Zavod za Saobraćajnice se bavi izradom tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata niskogradnje (pruge, putevi, aerodromi, helidromi, ulice, trgovi i parkinzi). U okviru Zavoda organizovana je Grupa za geodeziju koja se bavi izvođenjem geodetskih radova.
 • Zavod za Arhitekturu i urbanizam se bavi izradom tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata visokogradnje i izradom planske i urbanističke dokumentacije.
 • Zavod za Konstrukcije se pretežno bavi izradom tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, pasarela, kranskih staza i objekata od posebnog značaja, kako u visokogradnji tako i u niskogradnji. U okviru Zavoda organizovana je Grupa za ispitivanje konstrukcija.
 • Zavod za Stanice se bavi izradom studijske i tehničke dokumentacije železničke infrastrukture pruga, stanica i čvorova, koja obuhvata donji i gornji stroj, kao i izradom projekata tunela i specijalnih konstrukcija.
 • Zavod za Geotehniku se bavi istraživanjem terena, izvođenjem geoloških istražnih radova i izradom geološke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata.
 • Zavod za Hidrotehniku se bavi izradom tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju hidrotehničkih objekata i infrastrukture, za snabdevanje vodom gradova, naselja i zgrada, kanalisanje atmosferskih, fekalnih i industrijskih voda, uređenje vodotoka, prečišćavanje pitkih i otpadnih voda.
 • Zavod za Elektrotehniku se bavi izradom tehničke dokumentacije, merenjima i atestima, ekspertizama i studijama za stabilna postrojenja električne vuče, elektroenergetske mreže, postrojenja i instalacije, signalno-sigurnosna postrojenja i uređaje železničkog i drumskog saobraćaja, telekomunikacione sisteme, mreže i instalacije za objekte visokogradnje.
 • Zavod za Mašinstvo se bavi izradom tehničke dokumentacije iz oblasti železničkog mašinstva, termotehnike, procesne i gasne tehnike i industrijskog inženjeringa kao i izradom dokumentacije za PPZ i Zaštitu na radu.
 • Zavod za Inženjering se bavi stručnim nadzorom nad izgradnjom objekata, tehničkim pregledima objekata, kao i inženjering-konsalting uslugama.
 • Sektor za laboratorijska ispitivanja i zaštitu životne sredine (Sektor LAB) se bavi Laboratorijskim ispitivanjima: buke u životnoj sredini (ispitivanje i ocena nivoa buke i izrada karata buke-mapiranje); merenjem aerozagađenja (kratkotrajna merenja uz saobraćajnu infrastrukturu sadržaja CO, CO2, SO2, NO2, NO, LIOJ); merenjem meteoroloških parametara (određivanje temperature i relativne vlažnosti vazduha, brzine i smera vetra, atmosferskog pritska) i Izradom studijske i tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine: izradom strateških procena uticaja na životnu sredinu; studija o proceni uticaja na životnu sredinu; izrdom akcionih planova zaštite od buke i akuastičkim planiranjem; izradom planova upravljanja otpadom; izradom projekata tretmana otpadnih voda i projekata mera zaštite životne sredine.
 • Sektor za Ino poslove i marketing se bavi marketinškim aktivnostima, reklamiranjem i promovisanjem Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. istraživanjem tržišta i permanentnim kontaktima sa trenutnim i potencijalnim Naručiocima u inostranstvu.
 • Zavod za zajedničke poslove se bavi pravnim, kadrovskim, opštim i finansijsko-računovodstvenim poslovima i organizovan je kroz Službu za pravne, kadrovske i opšte poslove i Privrednu-računsku službu.

Reference

Rezultati našeg višedecenijskog uspešnog rada u zemlji i inostranstvu:

 • 15,000 km projektovanih pruga (izgrađenih i rekonstruisanih)
 • 7,000 km projektovanih autoputeva i puteva
 • 1,700 mostova, ukupne dužine 170 km
 • 650 tunela, ukupne dužine 400 km
 • 470 železničkih stanica i 27 železničkih čvorova
 • 2 miliona m2 industrijskih, poslovnih i stambenih objekata
 • Prostorni i urbanistički planovi za 300,000 ha
 • 25,000 km geoloških istražnih radova za železničku i putnu infrastrukturu, mostove, zgrade i druge građevine
 • 8,000 km elektrificiranih pruga, signalnih i električnih instalacija, telekomunikacionih pružnih kablova u čvorovima i stanicama, osvetljenja ulica i puteva
 • 60,000 ha snimljenog i kartiranog terena
 • 1,5 milion m2 termotehničkih instalacija stambenih i poslovnih objekata
 • 320 km regulisanih vodotokova, industrijskog i gradskog vodovoda i kanalizacije