štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Presek zatečenog stanja o prisustvu opasnih i štetnih materija u životnoj sredini na teritoriji opštine Obrenovac

Godina realizacije: 2007

Cilj izrade studije "Presek zatečenog stanja o prisustvu opasnih i štetnih materija u životnoj sredini na teritoriji opštine Obrenovac" je bio da se izvrši preliminarna procena kvaliteta životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac. 

Izvršena je identifikacija mogućih zagađivača životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac. Broj i raspored mernih mesta za merenje kvaliteta vazduha i mesta za uzimanje reprezentativnih uzoraka različitih medijuma životne sredine (atmosferskih padavina, podzemnih, površinskih i otpadnih voda, uglja, pepela, šljake, zemljišta) i biološkog materijala (voća i povrća) je utvrđen od strane ekspertskog tima projekta u skladu sa projektnim zadatkom, a u zavisnosti od površine analiziranog područja, vrste emitera polutanata (zagađivača), geografskih karakteristika prostora (konfiguracija terena, klimatske karakteristike) i gustine naseljenosti prostora. Na 67 mernih mesta, odnosno lokacija, prikupljeno je 93 uzorka koji su obuhvatili sve činioce životne sredine. Merna mesta su bila raspoređena širom opštine, u želji da se zahvate sva područja, bilo da se očekuju opterećenja zagađivačem bilo da su to očekivano "čista" područja. Mereno je 126 različitih fizičko-hemijskih parametara u akreditovanim laboratorijama u cilju utvrđivanja kvaliteta pojedinih činilaca životne sredine. Na osnovu rezultata merenja i laboratorijskih analiza data je ocena stanja životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac. U okviru projekta dat je i predlog mera za rešavanje prisutnog zagađenja, kao i predlog budućeg monitoringa činilaca kvaliteta životne sredine. Izvršena je procena opasnosti od mogućih udesa, definisane su i mere koje treba preduzeti.

povratak