štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Elaborat za "Projekat reforme Železnice Srbije, Nabavka voznih sredstava", za finansijski aranžnam sa Svetskom bankom

Godina realizacije: 2008

U elaboratu je obrađena mogućnost nabavke novih električnih višesistemskih lokomotiva i novih teretnih kola. Izvršena je definicija projekta, dat je opis postojećeg stanja sa strateškim pravcima razvoja ŽS. Definisane su ukupne potrebe i sagledano postojeće stanje i transportna tražnja u putničkom i robnom saobraćaju u periodu do 2020. godine. Date su tehničke specifikacije za višesistemske električne lokomotive, kao i pregled nekih savremenih elektrolokomotiva, po serijama i tipu, koje se koriste u našem okruženju. Dat je tehnički opis četvoroosovinskih teretnih kola sa pomičnim bočnim stranicama od aluminijuma za osovinski pritisak 22,5 t serije Habbillnss-(z) Date su smernice za održavanje novih voznih sredstava, nabavku opreme, rezervnih delova i obuku kadrova. Izvršena je ekonomska ocena opravdanosti, sa analizom osetljivosti, nabavke novih višesistemskih električnih lokomotiva i teretnih kola.

povratak