štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i Glavni projekti za izgradnju gradske toplane u opštini Novi Kneževac

Godina realizacije: 2006

Projektom je predviđena izgradnja nove Gradske toplane u Novom Kneževcu. Raspoloživi građevinski prostor za ugradnju kotlovskih jedinica iznosi 17x14 m, minimalne čiste visine 6 m. Ukupni tolotni kapacitet toplane je 10 MW, pri čemu je u 1. fazi predviđena montaža jedne kotlovske jedinice toplotnog kapaciteta od 7 MW, a u objektu je predviđen prostor za smeštaj još jednog budućeg kotlovskog postrojenja kapaciteta 3 MW. Osnovno pogonsko gorivo je gas, a alternativno teško lož ulje - mazut. Sva prateća oprema sistema (sigurnosno-tehnička oprema, rešenje ekspanzije, razdelnik i sabirnik, hemijska priprema vode, gasna i mazutna instalacija itd) dimenzionisana za ukupni toplotni kapacitet kotlarnice od 10 MW. Tehnička dokumentacija nove gradske toplane usklađena je sa postojećim sistemom daljinskog grejanja Novog Kneževca.

1
 

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži i arhitektonsko-građevinski, saobraćajni, elektro-tehnički i hidrotehnički projekat, urađena su geotehnički istražni radovi, geodetski radovi, a sastavni deo tehničke dokumentacije je i Studija opravdanosti, kao i Elaborati zaštite od požara i na radu.

povratak