Saobraćajni institut CIP :: Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/cz.jpg?thumbId=752&fileSize=7691&contentType=image/jpeg&lastModified=1276088049000 Saobraćajni institut CIP :: Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/rss.html Glavni projekti za rekonstrukciju kotlarnice "Juhorska 6" u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/665/Glavni+projekti+za+rekonstrukciju+kotlarnice+%22Juhorska+6%22+u+Beogradu.html Kotlarnica "Juhorska 6", koja je u sastavu sistema JKP "Beogradske elektrane", nalazi se na Karaburmi u podrumskim prostorijama stambeno-poslovnog objekta u ulici Juhorska 6. Iz kotlarnice se toplotnom energijom napaja objekat u ulici Juhorska br. 6, kao i još nekoliko okolnih objekata.

Kotlarnica "Juhorska 6", koja je u sastavu sistema JKP "Beogradske elektrane", nalazi se na Karaburmi u podrumskim prostorijama stambeno-poslovnog objekta u ulici Juhorska 6. Iz kotlarnice se toplotnom energijom napaja objekat u ulici Juhorska br. 6, kao i još nekoliko okolnih objekata. Projektom je predviđeno povećanje kapaciteta toplotnog izvora, odnosno instalisane snage kotlovskog postrojenja, zatim konverzija goriva sa mazuta na lako lož ulje, kao i modernizacija rada sistema distribucije toplotne energije i prateće opreme kotlovskog postrojenja. Predviđena je ugradnja tri toplovodna, tropromajna kotla na lako lož ulje, svaki kapaciteta po 1,1 MW, tako da ukupan toplotni kapacitet kotlarnice iznosi 3,3 MW.

]]>
Sun, 25 Mar 2012 14:22:51 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/665/Glavni+projekti+za+rekonstrukciju+kotlarnice+%22Juhorska+6%22+u+Beogradu
Idejni i Glavni projekti za izgradnju gradske toplane u opštini Novi Kneževac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/191/Idejni+i+Glavni+projekti+za+izgradnju+gradske+toplane+u+op%C5%A1tini+Novi+Kne%C5%BEevac.html Projektom je predviđena izgradnja nove Gradske toplane u Novom Kneževcu. Raspoloživi građevinski prostor za ugradnju kotlovskih jedinica iznosi 17x14 m, minimalne čiste visine 6 m. Ukupni tolotni kapacitet toplane je 10 MW, pri čemu je u 1. fazi predviđena montaža jedne kotlovske jedinice toplotnog kapaciteta od 7 MW, a u objektu je predviđen prostor za smeštaj još jednog budućeg kotlovskog postrojenja kapaciteta 3 MW.

Projektom je predviđena izgradnja nove Gradske toplane u Novom Kneževcu. Raspoloživi građevinski prostor za ugradnju kotlovskih jedinica iznosi 17x14 m, minimalne čiste visine 6 m. Ukupni tolotni kapacitet toplane je 10 MW, pri čemu je u 1. fazi predviđena montaža jedne kotlovske jedinice toplotnog kapaciteta od 7 MW, a u objektu je predviđen prostor za smeštaj još jednog budućeg kotlovskog postrojenja kapaciteta 3 MW. Osnovno pogonsko gorivo je gas, a alternativno teško lož ulje - mazut. Sva prateća oprema sistema (sigurnosno-tehnička oprema, rešenje ekspanzije, razdelnik i sabirnik, hemijska priprema vode, gasna i mazutna instalacija itd) dimenzionisana za ukupni toplotni kapacitet kotlarnice od 10 MW. Tehnička dokumentacija nove gradske toplane usklađena je sa postojećim sistemom daljinskog grejanja Novog Kneževca.

 

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži i arhitektonsko-građevinski, saobraćajni, elektro-tehnički i hidrotehnički projekat, urađena su geotehnički istražni radovi, geodetski radovi, a sastavni deo tehničke dokumentacije je i Studija opravdanosti, kao i Elaborati zaštite od požara i na radu.

]]>
Sat, 29 May 2010 10:09:29 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/191/Idejni+i+Glavni+projekti+za+izgradnju+gradske+toplane+u+op%C5%A1tini+Novi+Kne%C5%BEevac
Glavni projekti za prelazak postojeće kotlarnice na čvrsto gorivo sa parnim kotlovima, na toplovodne kotlove za objekat OJ ZOVS Lajkovac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/193/Glavni+projekti+za+prelazak+postoje%C4%87e+kotlarnice+na+%C4%8Dvrsto+gorivo+sa+parnim+kotlovima%2C+na+toplovodne+kotlove+za+objekat+OJ+ZOVS+Lajkovac.html U postojećem stanju u kotlarnici su smeštena dva lokomotivska kotla na čvrsto gorivo, koji proizvode zasićenu paru pritiska 6.024 bara i temperature 1590C. Kapacitet svakog kotla je 2.205 kW. Zbog smanjene potrebe za toplotnom energijom predviđena je zamena postojećih parnih sa dva toplovodna kotla na čvrsto gorivo.

U postojećem stanju u kotlarnici su smeštena dva lokomotivska kotla na čvrsto gorivo, koji proizvode zasićenu paru pritiska 6.024 bara i temperature 1590C. Kapacitet svakog kotla je 2.205 kW. Zbog smanjene potrebe za toplotnom energijom predviđena je zamena postojećih parnih sa dva toplovodna kotla na čvrsto gorivo. 

U novoprojektovanom stanju, predviđena je demontaža postojeće parne instalacije, a kao izvor toplote usvajaju novi toplovodni kotlovi na čvrsto gorivo snage po 750 kW, sa mogućnošću rada pojedinačno i u sprezi. Novoprojektovani kotlovi su povezani na postojeći razdelnik i sabirnik tople vode čiji se položaj ne menja. Za odvođenje dimnih gasova predviđena je izgradnja novog čeličnog jednoplašnog dimnjaka svetlog otvora Ø800 mm i visine 20 m. ]]>
Sat, 29 May 2010 15:08:19 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/193/Glavni+projekti+za+prelazak+postoje%C4%87e+kotlarnice+na+%C4%8Dvrsto+gorivo+sa+parnim+kotlovima%2C+na+toplovodne+kotlove+za+objekat+OJ+ZOVS+Lajkovac
Glavni projekti grejanja gasnim infra-crvenim grejačima hala u kompleksu Želvoz u Smederevu: -hale teretne kolnice -hale za obradu monoblok točkova "Valdunes" -deo hale za tekuće opravke vagona (vaga) http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/195/Glavni+projekti+grejanja+gasnim+infra-crvenim+greja%C4%8Dima+hala+u+kompleksu+%C5%BDelvoz+u+Smederevu%3A+-hale+teretne+kolnice+-hale+za+obradu+monoblok+to%C4%8Dkova+%22Valdunes%22+-deo+hale+za+teku%C4%87e+opravke+vagona+%28vaga%29.html Predmet projekta je grejanje hala. Za teretnu kolnicu u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko IC zračećih gasnih panelnih grejača (9 komada snage po 38 kW i 23 komada snage po 22 kW). Za halu za obradu monoblok točkova "Valdunes" u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko 5 IC zračećih gasnih panelnih grejača snage po 38 kW. U delu hale za tekuće opravke vagona (vaga) u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko 21 IC zračećeg gasnog panelnog grejača snage po 22 kW. U svakoj hali grejači su, prema tehnologiji, grupisani u zone sa posebnim komandnim razvodnim ormarom i sistemom za odvođenje produkata sagorevanja. IC grejači su priključeni na gasnu distributivnu mrežu čeličnim cevima, preko reducir stanica.

Predmet projekta je grejanje hala. Za teretnu kolnicu u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko IC zračećih gasnih panelnih grejača (9 komada snage po 38 kW i 23 komada snage po 22 kW). Za halu za obradu monoblok točkova "Valdunes" u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko 5 IC zračećih gasnih panelnih grejača snage po 38 kW. U delu hale za tekuće opravke vagona (vaga) u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko 21 IC zračećeg gasnog panelnog grejača snage po 22 kW. U svakoj hali grejači su, prema tehnologiji, grupisani u zone sa posebnim komandnim razvodnim ormarom i sistemom za odvođenje produkata sagorevanja. IC grejači su priključeni na gasnu distributivnu mrežu čeličnim cevima, preko reducir stanica.

]]>
Sat, 29 May 2010 15:09:49 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/195/Glavni+projekti+grejanja+gasnim+infra-crvenim+greja%C4%8Dima+hala+u+kompleksu+%C5%BDelvoz+u+Smederevu%3A+-hale+teretne+kolnice+-hale+za+obradu+monoblok+to%C4%8Dkova+%22Valdunes%22+-deo+hale+za+teku%C4%87e+opravke+vagona+%28vaga%29
Glavni projekat za rekonstrukciju i adaptaciju Depoa montaže (grejanje i provetravanje) i Glavni projekat instalacija grejanja i ventilacije objekta elektrotehničke radionice (ETR) u kompleksu Dorćol Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/197/Glavni+projekat+za+rekonstrukciju+i+adaptaciju+Depoa+monta%C5%BEe+%28grejanje+i+provetravanje%29+i+Glavni+projekat+instalacija+grejanja+i+ventilacije+objekta+elektrotehni%C4%8Dke+radionice+%28ETR%29+u+kompleksu+Dor%C4%87ol+Gradskog+saobra%C4%87ajnog+preduze%C4%87a+Beograd.html Za halu Depoa montaže predviđeno je kalorifersko grejanje toplom vodom 90/70°C. Predviđeni su kaloriferi za rad sa opticajnim vazduhom, kao i kaloriferi koji rade sa mešavinom svežeg i opticajnog vazduha. Odsisavanje vazduha iz ovih prostora vrši se preko odsisnih rešetki, kanalskog razvoda i aksijalnih ventilatora. Odsisavanje ubačenog vazduha predviđeno je iz radnih kanala Depoa montaže.

Za halu Depoa montaže predviđeno je kalorifersko grejanje toplom vodom 90/70°C. Predviđeni su kaloriferi za rad sa opticajnim vazduhom, kao i kaloriferi koji rade sa mešavinom svežeg i opticajnog vazduha. Odsisavanje vazduha iz ovih prostora vrši se preko odsisnih rešetki, kanalskog razvoda i aksijalnih ventilatora.

Odsisavanje ubačenog vazduha predviđeno je iz radnih kanala Depoa montaže. Zbog bolje ventilacije u letnjem periodu predviđeno je odsisavanje vazduha i iz gornje zone depoa preko odsisnih rešetki, kanalskog razvoda i aksijalnih ventilatora. U objektu ETR-a ventilacija je predviđena aksijalnim ventilatorima postavljenim na mesto starih neispravnih ventilatora. U oba objekta, za poslovne (kancelarijske) prostorije je predviđeno radijatorsko grejanje. Objekti koji se rekonstruišu snabdevaju se toplotnom energijom iz postojeće kotlarnice kompleksa GSP-a DORĆOL.

 

]]>
Sat, 29 May 2010 17:17:27 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/197/Glavni+projekat+za+rekonstrukciju+i+adaptaciju+Depoa+monta%C5%BEe+%28grejanje+i+provetravanje%29+i+Glavni+projekat+instalacija+grejanja+i+ventilacije+objekta+elektrotehni%C4%8Dke+radionice+%28ETR%29+u+kompleksu+Dor%C4%87ol+Gradskog+saobra%C4%87ajnog+preduze%C4%87a+Beograd
Idejni i Glavni projekti toplotnih podstanica TP 52, TP 52A i TRZ24, TRZ24A sa pripadajućom primarnom i sekundarnom mrežom u Obrenovcu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/199/Idejni+i+Glavni+projekti+toplotnih+podstanica+TP+52%2C+TP+52A+i+TRZ24%2C+TRZ24A+sa+pripadaju%C4%87om+primarnom+i+sekundarnom+mre%C5%BEom+u+Obrenovcu.html TP-52 i TP-52A: Predmet projekta je priključenje novoprojektovanog primarnog toplovoda na postojeći magistralni toplovod, zatim razvod primarnog toplovoda do spoljnog zida toplotnih podstanica TP-52 i TP-52A, kao i razvodi sekundarnih toplovoda od toplotnih podstanica do objekata potrošača. Razvod primarne i sekundarne toplovodne mreže je predviđen od predizolovanih čeličnih cevi.

TP-52 i TP-52A: Predmet projekta je priključenje novoprojektovanog primarnog toplovoda na postojeći magistralni toplovod, zatim razvod primarnog toplovoda do spoljnog zida toplotnih podstanica TP-52 i TP-52A, kao i razvodi sekundarnih toplovoda od toplotnih podstanica do objekata potrošača. Razvod primarne i sekundarne toplovodne mreže je predviđen od predizolovanih čeličnih cevi.TPZ24 i TPZ24A: Predmet projekta je priključenje novoprojektovanog primarnog toplovoda na postojeći magistralni toplovod, zatim razvod primarnog toplovoda do toplotnih podstanica TPZ24 i TPZ24A, oprema u podstanicama, kao i razvodi sekundarnih toplovoda od toplotnih podstanica do objekata potrošača. Razvod primarne toplovodne mreže je od čeličnih predizolovanih cevi, dok je sekundarna toplovodna mreža predviđena od predizolovanih plastičnih cevi. 

Toplotni kapaciteti svake toplotne podstanice iznosi oko 1 MW, a ukupna dužina trase toplovoda svakog od projektovanih sistema toplotnih podstanica iznosi po oko 1 km. Kompletna tehnička dokumentacija sadrži i građevinske projekte uz neophodne geodetske radove. ]]>
Sat, 29 May 2010 17:18:56 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/199/Idejni+i+Glavni+projekti+toplotnih+podstanica+TP+52%2C+TP+52A+i+TRZ24%2C+TRZ24A+sa+pripadaju%C4%87om+primarnom+i+sekundarnom+mre%C5%BEom+u+Obrenovcu
Glavni projekat sanacije glavnog fudbalskog terena FK "Crvena zvezda" u ul. LJutice Bogdana br. 1a u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/201/Glavni+projekat+sanacije+glavnog+fudbalskog+terena+FK+%22Crvena+zvezda%22+u+ul.+LJutice+Bogdana+br.+1a+u+Beogradu.html Tehničkom dokumentacijom su predviđeni svi neophodni građevinski i ostali neophodni radovi na montaži nove prirodne trave, zatim na zameni instalacija za zalivanje terena, drenažu, kao i na montaži instalacija grejanja glavnog fudbalskog terena FK Crvena zvezda. Kompletna tehnička dokumentacija sadrži pored mašinskih i građevinske, elektro-tehničke i hidrotehničke projekte, geotehničke istražne radove i geodetske radove.

Tehničkom dokumentacijom su predviđeni svi neophodni građevinski i ostali neophodni radovi na montaži nove prirodne trave, zatim na zameni instalacija za zalivanje terena, drenažu, kao i na montaži instalacija grejanja glavnog fudbalskog terena FK Crvena zvezda. 

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži pored mašinskih i građevinske, elektro-tehničke i hidrotehničke projekte, geotehničke istražne radove i geodetske radove.

 

]]>
Sat, 29 May 2010 17:20:17 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/201/Glavni+projekat+sanacije+glavnog+fudbalskog+terena+FK+%22Crvena+zvezda%22+u+ul.+LJutice+Bogdana+br.+1a+u+Beogradu
Idejni i Glavni projekat izmeštanja gasovoda zbog izgradnje saobraćajnice Mirijevski bulevar za deonicu od izgrađenog dela u naselju Karaburma do Ulice vitezova Karađorđeve zvezde u naselju Mirijevo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/203/Idejni+i+Glavni+projekat+izme%C5%A1tanja+gasovoda+zbog+izgradnje+saobra%C4%87ajnice+Mirijevski+bulevar+za+deonicu+od+izgra%C4%91enog+dela+u+naselju+Karaburma+do+Ulice+vitezova+Kara%C4%91or%C4%91eve+zvezde+u+naselju+Mirijevo.html Tehničkom dokumentacijom je, na osnovu projektnog zadatka kao i uslova i saglasnosti distributera gasa JP"SRBIJAGAS", predviđeno izmeštanje dela postojećeg čeličnog gasovoda GGM 05-04, dimenzija Ø273h5,6mm, koji snabdeva toplanu Mirijevo. Trasa izmeštenog gasovoda, koja je u predviđenom trotoaru, određena je na osnovu urbanističkih uslova i sinhron plana. Projektovan je gasovod od čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS C.B5.221, dimenzija Ø273h6,3 mm dužine oko 800 m. U skladu sa uslovima distributera gasa, predviđeno je da se iznad čeličnog gasovoda položi polietilenski gasovod dimenzija Ø90 mm.

Tehničkom dokumentacijom je, na osnovu projektnog zadatka kao i uslova i saglasnosti distributera gasa JP"SRBIJAGAS", predviđeno izmeštanje dela postojećeg čeličnog gasovoda GGM 05-04, dimenzija Ø273h5,6mm, koji snabdeva toplanu Mirijevo. 

Trasa izmeštenog gasovoda, koja je u predviđenom trotoaru, određena je na osnovu urbanističkih uslova i sinhron plana. Projektovan je gasovod od čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS C.B5.221, dimenzija Ø273h6,3 mm dužine oko 800 m. U skladu sa uslovima distributera gasa, predviđeno je da se iznad čeličnog gasovoda položi polietilenski gasovod dimenzija Ø90 mm.

Gasovod je antikorozivno zaštićen odgovarajućim premazima, plastičnim trakama a u zoni ukrštanja sa ulicama dvostruko će se izolovati plastičnim trakama u dužini od 10 m računajući od spoljne ivice putnog pojasa. Imešteni deo gasovoda će se štititi i katodnom zaštitom. Kompletna tehnička dokumentacija sadrži i građevinske, elektro, hidrotehničke projekte, geotehničke istražne radove i geodetske radove. ]]>
Sat, 29 May 2010 17:21:11 +0100 Termotehnika, procesna i gasna tehnika http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/termotehnikaProcesnaIGasnaTehnika/story/203/Idejni+i+Glavni+projekat+izme%C5%A1tanja+gasovoda+zbog+izgradnje+saobra%C4%87ajnice+Mirijevski+bulevar+za+deonicu+od+izgra%C4%91enog+dela+u+naselju+Karaburma+do+Ulice+vitezova+Kara%C4%91or%C4%91eve+zvezde+u+naselju+Mirijevo