Saobraćajni institut CIP :: Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/TO Dunav -thumbnail.jpg?thumbId=751&fileSize=9303&contentType=image/jpeg&lastModified=1276088010000 Saobraćajni institut CIP :: Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/rss.html Glavni projekat pokretne ski trake od podnožja ski staze do parkinga na prilaznom putu za skijalište na Divčibarama http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/667/Glavni+projekat+pokretne+ski+trake+od+podno%C5%BEja+ski+staze+do+parkinga+na+prilaznom+putu+za+skijali%C5%A1te+na+Div%C4%8Dibarama.html Na Skijalištu Divčibare postoji dvosedežna žičara sa pripadajućom ski stazom. Predmet ovog projekta je izgradnja pokretne ski trake, koja bi se koristila za izvlačenje od podnožja ski staze do budućeg parkinga za putničke automobile sa oko 150 parking mesta.

Na Skijalištu Divčibare postoji dvosedežna žičara sa pripadajućom ski stazom. Predmet ovog projekta je izgradnja pokretne ski trake, koja bi se koristila za izvlačenje od podnožja ski staze do budućeg parkinga za putničke automobile sa oko 150 parking mesta. Postrojenje je dimenzionisano za kapacitet skijališta od 1000 skijaša dnevno. Imajući u vidu da se ovaj vid trasnporta može koristiti tokom cele godine, otvara se mogućnost uvođenja novih sadržaja u prostor Skijališta (ugostiteljski objekti u podnožju žičare, parkovi, razne vrste sportskih i drugih aktivnosti i atrakcija, itd.).

]]>
Mon, 25 Mar 2013 14:25:07 +0100 Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/667/Glavni+projekat+pokretne+ski+trake+od+podno%C5%BEja+ski+staze+do+parkinga+na+prilaznom+putu+za+skijali%C5%A1te+na+Div%C4%8Dibarama
Glavni projekat rampe za pretakanje goriva na TO "Cerak", TO "Dunav" i TO "Voždovac", JKP "Beogradske elektrane" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/181/Glavni+projekat+rampe+za+pretakanje+goriva+na+TO+%22Cerak%22%2C+TO+%22Dunav%22+i+TO+%22Vo%C5%BEdovac%22%2C+JKP+%22Beogradske+elektrane%22.html Tehničkom dokumentacijom predviđene su rampe za pretakanje goriva (mazuta) iz skladišnih rezervoara putem pretakačkih ruku u autocisterne za dalju distribuciju. Rampe su na svakoj lokaciji u zoni postojećih skladišta tečnog goriva na slobodnom prostoru, gde se inače obavlja proces istakanja goriva. Projektima je predviđena nova oprema i instalacije rampi za pretakanje goriva sa pratećim elementima automatske regulacije i praćenja rada sistema. Sastavni deo Glavnog projekta su mašinsko tehnološki projekat, građevinski projekat, projekat saobraćajnih površina, projekat elektroenergetskih instalacija, instalacija automatskog upravljanja, kao i Elaborat zaštite od požara.

Tehničkom dokumentacijom predviđene su rampe za pretakanje goriva (mazuta) iz skladišnih rezervoara putem pretakačkih ruku u autocisterne za dalju distribuciju. Rampe su na svakoj lokaciji u zoni postojećih skladišta tečnog goriva na slobodnom prostoru, gde se inače obavlja proces istakanja goriva. Projektima je predviđena nova oprema i instalacije rampi za pretakanje goriva sa pratećim elementima automatske regulacije i praćenja rada sistema. Sastavni deo Glavnog projekta su mašinsko tehnološki projekat, građevinski projekat, projekat saobraćajnih površina, projekat elektroenergetskih instalacija, instalacija automatskog upravljanja, kao i Elaborat zaštite od požara.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:29:49 +0100 Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/181/Glavni+projekat+rampe+za+pretakanje+goriva+na+TO+%22Cerak%22%2C+TO+%22Dunav%22+i+TO+%22Vo%C5%BEdovac%22%2C+JKP+%22Beogradske+elektrane%22
Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata karoserijske radionice sa pratećim radionicama, farbarske radionice i prolaznog depoa sa pralištem za tramvaje, na lokaciji Dorćol, GSP "Beograd" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/183/Izrada+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+rekonstrukciju+objekata+karoserijske+radionice+sa+prate%C4%87im+radionicama%2C+farbarske+radionice+i+prolaznog+depoa+sa+prali%C5%A1tem+za+tramvaje%2C+na+lokaciji+Dor%C4%87ol%2C+GSP+%22Beograd%22.html Urađena je tehnička dokumentacija na nivou Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije karoserijske radionice, farbarske radionice i poslovne zgrade sa pratećim radionicama i sadržajima pogona Centralni remont kao i prolaznog depoa pogona Centrala sa pratećim sadržajima. Objekti zahvataju površinu od ukupno 6193m2, kojoj treba dodati i površinu sprata pogona "Centralni remont": Prolazni depo ukupne površine 870m2, Farbarska radionica površine 870m2, Karoserijska radionica površine 2158m2, Radionički prostor površine 520m2 i Kancelarijski prostor površine 520m2.

Urađena je tehnička dokumentacija na nivou Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije karoserijske radionice, farbarske radionice i poslovne zgrade sa pratećim radionicama i sadržajima pogona Centralni remont kao i prolaznog depoa pogona Centrala sa pratećim sadržajima. Objekti zahvataju površinu od ukupno 6193m2, kojoj treba dodati i površinu sprata pogona "Centralni remont": Prolazni depo ukupne površine 870m2, Farbarska radionica površine 870m2, Karoserijska radionica površine 2158m2, Radionički prostor površine 520m2 i Kancelarijski prostor površine 520m2. 

 

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži projekte pored mašinsko-tehnoloških i arhitektonsko-građevinske, saobraćajne, elektro-tehničke, hidrotehničke projekte, geodetske radove, a sastavni deo tehničke dokumentacije su i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i Studija opravdanosti, kao i Elaborati zaštite od požara i na radu. ]]>
Fri, 28 May 2010 23:31:08 +0100 Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/183/Izrada+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+rekonstrukciju+objekata+karoserijske+radionice+sa+prate%C4%87im+radionicama%2C+farbarske+radionice+i+prolaznog+depoa+sa+prali%C5%A1tem+za+tramvaje%2C+na+lokaciji+Dor%C4%87ol%2C+GSP+%22Beograd%22
Izrada Glavnog projekta potpodnog struga za obradu točkova lokomotiva i vagona u postojećoj hali kovačnice u Železničkoj stanici Beograd Ranžirna http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/185/Izrada+Glavnog+projekta+potpodnog+struga+za+obradu+to%C4%8Dkova+lokomotiva+i+vagona+u+postoje%C4%87oj+hali+kova%C4%8Dnice+u+%C5%BDelezni%C4%8Dkoj+stanici+Beograd+Ran%C5%BEirna.html Urađena je tehnička dokumentacija za nabavku i ugradnju potpodnog struga za obradu točkova železničkih vozila. Prethodna dokumentacija je obuhvatala sve faze projektovanja od Generalnog projekta do tenderske dokumentacije. Analizirane su moguće lokacije za smeštaj potpodnog struga za obradu točkova železničkih vozila imajući u vidu potrebe u pogledu svih tehno-ekonomskih parametara. Za smeštaj struga je izabran objekat postojeće kovačnice te je projektovana rekonstrukcija objekta da bi se obezbedili svi potrebni uslovi za nesmetan rad najsavremenije mašine za obradu točkova železničkih vozova bez razvezivanja.

Urađena je tehnička dokumentacija za nabavku i ugradnju potpodnog struga za obradu točkova železničkih vozila. Prethodna dokumentacija je obuhvatala sve faze projektovanja od Generalnog projekta do tenderske dokumentacije. Analizirane su moguće lokacije za smeštaj potpodnog struga za obradu točkova železničkih vozila imajući u vidu potrebe u pogledu svih tehno-ekonomskih parametara. Za smeštaj struga je izabran objekat postojeće kovačnice te je projektovana rekonstrukcija objekta da bi se obezbedili svi potrebni uslovi za nesmetan rad najsavremenije mašine za obradu točkova železničkih vozova bez razvezivanja. Kompletna tehnička dokumentacija sadrži pored mašinsko-tehnoloških i arhitektonsko-građevinske, saobraćajne, elektro-tehničke, hidrotehničke projekte, geotehničke istražne radove, geodetske radove, a sastavni deo tehničke dokumentacije su i Elaborati zaštite od požara i na radu.

 

]]>
Fri, 28 May 2010 23:33:58 +0100 Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/185/Izrada+Glavnog+projekta+potpodnog+struga+za+obradu+to%C4%8Dkova+lokomotiva+i+vagona+u+postoje%C4%87oj+hali+kova%C4%8Dnice+u+%C5%BDelezni%C4%8Dkoj+stanici+Beograd+Ran%C5%BEirna
Izrada Glavnog projekta sanacije mehanizma za zaštitnu (sigurnosnu) kapiju na crpnim stanicama GC1 i GC2 u Novom Sadu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/187/Izrada+Glavnog+projekta+sanacije+mehanizma+za+za%C5%A1titnu+%28sigurnosnu%29+kapiju+na+crpnim+stanicama+GC1+i+GC2+u+Novom+Sadu.html Glavni projekat sanacije postojećeg mehanizma za zaštitnu (sigurnosnu) kapiju na crpnoj stanici kanalizacije GC1 i GC2, u Novom Sadu, sadrži elektro mehanički sklop komletnog mehanizma za podizanje – spuštanje kapije, novu traverznu za držanje kompletnog mehanizma i elektro orman za upravljanje mehanizmom.

Glavni projekat sanacije postojećeg mehanizma za zaštitnu (sigurnosnu) kapiju na crpnoj stanici kanalizacije GC1 i GC2, u Novom Sadu, sadrži elektro mehanički sklop komletnog mehanizma za podizanje - spuštanje kapije, novu traverznu za držanje kompletnog mehanizma i elektro orman za upravljanje mehanizmom. 

U predhodnom periodu korišćenja, dešavalo se da dolazi do krivljenja navojnih vretena koja pomeraju kapiju u vertikalnom pravcu (gore, dole) usled otkazivanja funkcija krajnjih prekidača i prekidača obrtnih momenata pogona. 

Novi mehanizam sadrži sve elemente potrebnih geometrijskim i mehaničkih karakteristika, koji se prema izrađenoj i priloženoj radioničkoj dokumentaciji mogu proizvesti novi i reparirati postojeći, dok se kao pogon predviđa rotacioni pogon za upravljački rad renomiranog proizvođača "AUMA Reister Gmbh&Co.KG" Müllheim. 

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži i elektro-tehničke projekte. ]]>
Fri, 28 May 2010 23:35:49 +0100 Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/187/Izrada+Glavnog+projekta+sanacije+mehanizma+za+za%C5%A1titnu+%28sigurnosnu%29+kapiju+na+crpnim+stanicama+GC1+i+GC2+u+Novom+Sadu
Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg silosa letećeg pepela i ugradnju opreme za transport i doziranje letećeg pepela u mlin cementa na kompleksu Titan cementara Kosjerić - Kosjerić http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/189/Izrada+projektno+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+rekonstrukciju+postoje%C4%87eg+silosa+lete%C4%87eg+pepela+i+ugradnju+opreme+za+transport+i+doziranje+lete%C4%87eg+pepela+u+mlin+cementa+na+kompleksu+Titan+cementara+Kosjeri%C4%87+-+Kosjeri%C4%87.html Predmet Projekta, rekonstrukcija postojećeg silosa letećeg pepela i ugradnju opreme za transport i doziranje letećeg pepela u mlin cementase može se, prema predviđenoj tehnologiji funkcionisanja, podeliti na pet celina: 1.SISTEM ZA PUNJENJE SILOSA - nov sistem, projektna i radionička dokumentacija 2.POSTOJEĆI SILOS-modifikacija i nadogradnja, projektna i radionička dokumentacija 3.OPREMA ZA DOZIRANJE (MERENJE) - nabavljena nova oprema, funkcionalna i tehnološka veza, projektna i radionička dokumentacija 4.SISTEM TRANSPORTA PEPELA - korišćenje nabavljene i projektovanje nedostajuće opreme, projektna i radionička dokumentacija 5.OTPRAŠIVANJE - lokalno odsisavanje i filtracija odpadnog vazduha iz procesa. Kompletna tehnička dokumentacija sadrži pored mašinskih i građevinske i elektro-tehničke projekte.

Predmet Projekta, rekonstrukcija postojećeg silosa letećeg pepela i ugradnju opreme za transport i doziranje letećeg pepela u mlin cementase može se, prema predviđenoj tehnologiji funkcionisanja, podeliti na pet celina:

1.SISTEM ZA PUNJENJE SILOSA - nov sistem, projektna i radionička dokumentacija

2.POSTOJEĆI SILOS-modifikacija i nadogradnja, projektna i radionička dokumentacija

3.OPREMA ZA DOZIRANJE (MERENJE) - nabavljena nova oprema, funkcionalna i tehnološka veza, projektna i radionička dokumentacija

4.SISTEM TRANSPORTA PEPELA - korišćenje nabavljene i projektovanje nedostajuće opreme, projektna i radionička dokumentacija

5.OTPRAŠIVANJE - lokalno odsisavanje i filtracija odpadnog vazduha iz procesa.

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži pored mašinskih i građevinske i elektro-tehničke projekte. ]]>
Fri, 28 May 2010 23:37:34 +0100 Industrijsko inženjerstvo-mašinska tehnologija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/industrijskoInzenjerstvo/story/189/Izrada+projektno+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+rekonstrukciju+postoje%C4%87eg+silosa+lete%C4%87eg+pepela+i+ugradnju+opreme+za+transport+i+doziranje+lete%C4%87eg+pepela+u+mlin+cementa+na+kompleksu+Titan+cementara+Kosjeri%C4%87+-+Kosjeri%C4%87