štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni i Idejni projekat Teretne obilazne pruge Beli Potok-Vinča-Pančevo sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče

Godina realizacije: 2007 - 2008

 Danas se teretni saobraćaj odvija kroz Savski amfiteatar,a prugom se prevozi oko 1,5 milion tona robe, od kojih su 60% opasne materije. U cilju oslobađanja centralnih zona Beogradai Pančeva od prevoza tereta i opasnih materija u planiranom drumsko-železničkom koridoru projektovana je teretna obilazna pruga. Tačka povezivanja obilazne pruge na strani Beograda je stanica Beli Potok na pruzi Beograd-Mala Krsna, a na strani Pančeva rešenje je dato kroz koncept razvoja čvora Pančevo. Projekatje izrađen na osnovu uslova nadležnih institucija, saobraćajnih potreba i svestranog istraživanja terena, sa ciljem da se dobiju racionalna tehničko-tehnološkai prostorno-urbanistička rešenja, usaglašena sa ostalim korisnicima prostora u koridoru, uz zaštitu prirode i spomenika kulture. Uz idejni projekat urađena je i Studija opravdanosti. Ključna tačka na koridoru je drumsko-železnički most preko Dunava, koji po svim tehničko-ekonomskim parametrima predstavlja najznačajniji objekat na obilaznoj pruzi. Glavna konstrukcija mosta iznad Dunava ima 4 rešetkaste proste grede ukupne dužine 600 metara. Prilazne konstrukcije za železnicu su spregnute proste grede a za drum su prednapregnuti nosači.Projektivijadukata: na km 2+377.55 (L=270m), na km2+735.405 (L=360m) i triangle na km 0+514.86 (L=540m). Obilazna pruga, dužine 29 km, projektovana je kao jednokolosečna i elektrificiranaza brzinu 120 km/sat. Pruga povezuje čvorove Beograd i Pančevo u jedinstvenu funkcionalnu celinu. Na pruzi su projektovane tri nove stanice, 2 tunela i 19 mostova. Sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama rešena su denivelisano. Projektovanje dve saobraćajnice u jednom koridoru, obilazne pruge i autoputa sa zajedničkim mostom,zahtevalo je multidisciplinarno angažovanje i stalno usaglašavanje i predstavlja jedinstven saobraćajni koridor.

povratak