štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat izgradnja drugog koloseka sa pratećom infrastrukturom pruge: Beograd Centar - Pančevo Glavna - Vršac - državna granica od km: 4+742 do km: 8+690

Godina realizacije: 2008

Deonica od službenog mesta "Pančevački Most" do ukrsnice "Krnjača", od km: 4 + 742 do km: 8 + 690 predstavlja prvu etapu u ispunjenju tog cilja. Za drugu deonicu je urađen Idejni projekat, od stanice "Krnjača" do "Pančevo Glavne", tj. od km: 7 + 650 do km: 19 + 600.

Postojeća pruga je jednokolosečna, elektrificirana, sa šinama tipa 49E1, drvenim pragovima, kolosečnim priborom tipa "K" i zastornom prizmom od krečnjačkog tucanika.

Ovim projektom je obuhvaćena: rekonstrukcija postojećeg koloseka, izgradnja drugog koloseka; u ukrsnici "Krnjača" izgradnja trećeg, staničnog koloseka sa kolosečnim vezama; rekonstrukcija koloseka i veza u službenom mestu "Pančevački Most"; izgradnja novog stajališta pored naselja Krnjača; elektrifikacija, dogradnja i rekonstrukcija kontaktne mreže, TT i SS uređaja.

Predviđena je i sanacija mosta preko Dunava ("Pančevački Most"). Sanacija mosta bi se odvijala fazno, prvo bi se sanirala drumska konstrukcija ka Beogradu, a zatim drumska konstrukcija ka Pančevu. Nakon drumskih konstrukcija sanirao bi se srednji deo mostovske konstrukcije (prvo desni pa potom levi kolosek).

U prvoj fazi se gradi novi kolosek ("desni banatski"), nakon njegovog puštanja u saobraćaj pristupa se rekonstrukciji postojećeg koloseka ("levog banatskog"). Za novu konstrukciju gornjeg stroja koriste se šine tipa 49E1, kvaliteta 260, elastični kolosečni pribor na drvenim pragovima. Sve ugrađene skretnice su tipa 49E1-300-6°. Koloseci i skretnice su zavareni u DTŠ.

Novi peron koji je predviđen u stajalištu "Krnjača Most" je dužine 220.0m, širine 7.0m, visine 35.0cm iznad GIŠ-a od montažnih elemenata ("Behaton ploče").

U stajalištu "Krnjača Most"projektovan je pothodnik, peronska nadstrešnica, potporni zidovi kao i prilazne pešačke staze.

povratak