štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni projekat pruge Raška - Novi Pazar

Godina realizacije: 2007

Uranije planiranom koridoru prugeizgrađen je magistralni put Raška - NoviPazar. Ovom prugom bi se povezalo područjejugozapadne Srbije sa ostalim regionimau Srbiji. Koridor nove pruge obuhvatadolinu reke Raške između magistralnogputa M-22 i starog puta Raška - Novi Pazar.Trasa je dolinska, uglavnom na nasipu.Zbog prostornog ograničenja u gradskojzoni Raške, projektovan je čelični mostpreko reke Ibar sa tri raspona, ukupnedužine 210 mi tunel "Supnje"dužine 1130 m.Potrebna je regulacija reke Raške iizgradnja većeg broja kraćih mostova. Uindustrijskoj zoni Novog Pazara jeplanirana teretna stanica sa svimpotrebnim sadržajima. Stanica NoviPazar Putnička, locirana je uz Carevućupriju, gde je omogućena dobrakomunikacija sa mrežom gradskihsaobraćajnica i postoji prostor zaizgradnju staničnih i pratećih objekata.Na pojedinim delovima pruge predloženasu dva varijantna rešenja. Pruga jeprojektovana za brzine do 120 km/h i dužineje oko 20 km.

povratak