Saobraćajni institut CIP :: Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1.jpg?thumbId=1446&fileSize=11630&contentType=image/jpeg&lastModified=1396955063000 Saobraćajni institut CIP :: Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/rss.html Pruga Beograd - Bar http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/284/Pruga+Beograd+-+Bar.html Pruga Beograd-Bar je jednokolosečna pruga za mešovit saobraćaj. Rađena je u periodu 1952. - 1976. u etapama i tako puštana u eksploataciju. Dužina pruge iznosi 454.8 km od čega je na teritoriji Srbije 287.4 km, a na teritoriji Crne Gore 167.1 km. Minimalni radijus krivine je 300 m, projektovana brzina je 80-120 km/h, a osovinsko opterećenje je 22.5 tona. Maksimalni nagib na pruzi je 25 promila (na deonici Podgorica-Kolašin). Najviša tačka na pruzi je Kolašin (1.030m nadmorske visine), a najniža je Bar (12m n.v.).

OPŠTI PODACI O PRUZI

Pruga Beograd-Bar je jednokolosečna pruga za mešovit saobraćaj. Rađena je u periodu 1952. - 1976. u etapama i tako puštana u eksploataciju.

Dužina pruge iznosi 454.8 km od čega je na teritoriji Srbije 287.4 km, a na teritoriji Crne Gore 167.1 km. Minimalni radijus krivine je 300 m, projektovana brzina je 80-120 km/h, a osovinsko opterećenje je 22.5 tona. Maksimalni nagib na pruzi je 25 promila (na deonici Podgorica-Kolašin). Najviša tačka na pruzi je Kolašin (1.030m nadmorske visine), a najniža je Bar (12m n.v.).

 

Na pruzi su 254 tunela ukupne dužine od 144.4 km, tj. u tunelima je 24% pruge. Najduži su tuneli "Sozina" 6176 metara i "Zlatibor" 6169 metara. Na pruzi Beograd - Bar su projektovana 234 mosta od betona ili čelika u ukupnoj dužini od 14.600m. Zbog raznolikosti u reljefu i vrsti prepreka, primenjena su različita statička rešenja od betona i čelika ili u njihovoj kombinaciji. Zbog vrlo zahtevnih terenskih uslova, mnogi od mostova na pruzi Beograd - Bar predstavljaju vrhunska projektantska i građevinska ostvarenja. Najbolji primer za ovu tvrdnju jeste most "Mala Rijeka", železnički most sa najvišim stubovima u Evropi. Most "Mala Rijeka" je dužine 498 m, sa visinom u odnosu na nivo reke od 200 m. Na pruzi su i 73 stanice sa kolosecima u ukupnoj dužini od 158 km. Pruga je opremljena signalizacijom, zaštitnim i telekomunikacionim sistemom. Pruga je u potpunosti elektrificirana monofaznim sistemom 25 kV i 50 Hz.

ZNAČAJ PRUGE

 

Pruga Beograd-Bar, po Evropskom sporazumu o najvažnijim međunarodnim prugama (AGC), pripada međunarodnoj železničkoj mreži "E" pruga. U AGC Sporazumu, pruzi Beograd-Bar je dodeljen međunarodni broj E-79. 

Ona povezuje najvažnije svetske morske puteve (Amerika, Mediteran, Bliski Istok, Srednji Istok i Daleki Istok) sa glavnim evropskim prugama. Na evropskoj mreži, pruga Beograd-Bar, povezuje Sredozemni basen sa prugama:

- E-70, Pariz-Milano-Zagreb-Beograd-Sofija-Istambul-Ankara;

- E-85, Budimpešta-Subotica-Beograd-Niš (Kraljevo)-Skoplje-Solun-Atina;

- E-66, Beograd-Vršac-Temišvar, koja se preko pruge E-56, Budimpešta-Temišvar-Bukurešt povezuje sa glavnim prugama: E-50, Pariz-Cirih-Beč-Budimpešta-Kiev-Moskva i E-95, Moskva-Bukurešt-Sofija.

Pruga Beograd-Bar predstavlja najkraću železničku vezu južnog dela Jadranskog mora i Sredozemnog mora sa evropskim koridorom H i sa lukama na reci Dunav (koridor VII). Panevropski koridori X i VII se dodiruju u Beogradu.

Pruga predstavlja jedinu vezu železnica Albanije sa Evropom.

U državnoj mreži uz pruge na koridoru H predstavlja okosnicu železničkog sistema. ]]>
Thu, 20 May 2010 22:12:06 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/284/Pruga+Beograd+-+Bar
Pruga Sarajevo - Ploče http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/458/Pruga+Sarajevo+-+Plo%C4%8De.html Na pruzi Sarajevo - Ploče, ukupne dužine 194,6 kilometara, uradili smo projekte za 108 tunela ukupne dužine 35880 metara. Takođe smo uradili projekte za 64 vijadukta dužine 4570 metara i za 10 čeličnih mostova ukupne dužine 870 metara. Na ovoj pruzi su se školovale mnoge generacije vrsnih inženjera i tehničara, koji su bili prisutni od početka geodetskih i geotehničkih radova, projektovanja, pa sve do stručnog nadzora i vođenja investicija

Na pruzi Sarajevo - Ploče, ukupne dužine 194,6 kilometara, uradili smo projekte za 108 tunela ukupne dužine 35880 metara. Takođe smo uradili projekte za 64 vijadukta dužine 4570 metara i za 10 čeličnih mostova ukupne dužine 870 metara. Na ovoj pruzi su se školovale mnoge generacije vrsnih inženjera i tehničara, koji su bili prisutni od početka geodetskih i geotehničkih radova, projektovanja, pa sve do stručnog nadzora i vođenja investicija

]]>
Thu, 20 May 2010 07:37:13 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/458/Pruga+Sarajevo+-+Plo%C4%8De
Generalni projekat pruge Raška - Novi Pazar http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/45/Generalni+projekat+pruge+Ra%C5%A1ka+-+Novi+Pazar+.html Direktno povezivanje pruge Raška - Novi Pazar sa prugom Lapovo - Kraljevo - Kosovo Polje - državna granica, predviđeno je u železničkoj stanici Raška.

Uranije planiranom koridoru prugeizgrađen je magistralni put Raška - NoviPazar. Ovom prugom bi se povezalo područjejugozapadne Srbije sa ostalim regionimau Srbiji. Koridor nove pruge obuhvatadolinu reke Raške između magistralnogputa M-22 i starog puta Raška - Novi Pazar.Trasa je dolinska, uglavnom na nasipu.Zbog prostornog ograničenja u gradskojzoni Raške, projektovan je čelični mostpreko reke Ibar sa tri raspona, ukupnedužine 210 mi tunel "Supnje"dužine 1130 m.Potrebna je regulacija reke Raške iizgradnja većeg broja kraćih mostova. Uindustrijskoj zoni Novog Pazara jeplanirana teretna stanica sa svimpotrebnim sadržajima. Stanica NoviPazar Putnička, locirana je uz Carevućupriju, gde je omogućena dobrakomunikacija sa mrežom gradskihsaobraćajnica i postoji prostor zaizgradnju staničnih i pratećih objekata.Na pojedinim delovima pruge predloženasu dva varijantna rešenja. Pruga jeprojektovana za brzine do 120 km/h i dužineje oko 20 km.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:28:04 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/45/Generalni+projekat+pruge+Ra%C5%A1ka+-+Novi+Pazar+
Glavni projekat pruge Valjevo - Lipnica (Loznica) http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/460/Glavni+projekat+pruge+Valjevo+-+Lipnica+%28Loznica%29++.html Pruga Valjevo - Lipnica je projektovana kao jednokolosečna pruga, dužine 67,413km, za projektovanu brzinu od 120 km/h, osovinsko opterećenje od 225 kN, merodavni nagib 12‰, elktrificirana je i opremljena savremenim SS i TT postrojenjima.

Pruga Valjevo - Lipnica je projektovana kao jednokolosečna pruga, dužine 67,413km, za projektovanu brzinu od 120 km/h, osovinsko opterećenje od 225 kN, merodavni nagib 12‰, elktrificirana je i opremljena savremenim SS i TT postrojenjima.

Između Valjeva i Lipnice predviđeno je još 5 stanica: Pričević, Osladić, Osečina, Zavlaka i Draginac.

Na pruzi je projektovano 19 tunela (ukupne dužine 9759 m), 64 mosta (ukupne dužine 3996,44 m) i 6 nadvožnjaka (ukupne dužine 652,88m).

Kompletna tehnička dokumentacija urađena u CIP-u, obuhvata i izgradnju pruge Valjevo - Loznica, kojom se formira direktna poprečna veza između postojećih pruga Beograd - Bar i Ruma - Šabac - Zvornik i uspostavlja jedina nedostajuća veza na trasi Južne Savske magistrale koja ide iz Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, skraćujući transportne puteve sa prostora severno od Drine ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj.

]]>
Thu, 20 May 2010 07:38:58 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/460/Glavni+projekat+pruge+Valjevo+-+Lipnica+%28Loznica%29++
Idejni projekat i planska dokumentacija rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge: Beograd - Novi Sad - Subotica - Granica Mađarske, deonica : Stara Pazova - Novi Sad, dužine 40,44km http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/881/Idejni+projekat+i+planska+dokumentacija+rekonstrukcije%2C+modernizacije+i+izgradnje+dvokolose%C4%8Dne+pruge%3A+Beograd+-+Novi+Sad+-+Subotica+-+Granica+Ma%C4%91arske%2C+deonica+%3A+Stara+Pazova+-+Novi+Sad%2C+du%C5%BEine+40%2C44km.html Za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju dvokolosečne pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad, Saobraćajni institut CIP je uradio plansku dokumentaciju i Idejni projekat.

Za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju dvokolosečne pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad, Saobraćajni institut CIP je uradio plansku dokumentaciju i Idejni projekat.

Idejni projekat je urađen u skladu sa Međunarodnim sporazumima, Prostornim planom Republike Srbije i Regionalnim prostornim planom AP Vojvodine, kao i standardima Transevropske železničke mreže.

Na ovoj deonici predviđena je savremena dvokolosečna elektrificirana pruga za mešoviti putnički i teretni saobraćaj sa tehničkim elementima trase za brzinu 200 km/h, uz ograničenja iz prostorno-urbanističkih razloga u skladu sa evropskim standardima interoperabilnosti;

 • Dužina deonice dvokolosečne pruge je 40,4 km i kraća je od postojeće pruge za oko 1 km;
 • Dvokolosečna pruga koristi delove trase postojeće pruge gde god je to moguće, a napušta je u zonama gde to uslovljavaju postojeći mali poluprečnici krivina i drugi uslovi;
 • Na ovoj deonici pruge projektovane su 4 stanice sa visokim standardima pristupa putnika vozu: 3 postojeće stanice Inđija, Sremski Karlovci i Petrovaradin se rekonstruišu i gradi se nova stanica Beška.

Najznačajniji objekti na pruzi su:

 • tunel "Čortanovci" dužine 1150m, koji je zbog veoma složenih geotehničkih karakteristika terena - klizišta projektovan sa dve odvojene jednokolosečne tunelske cevi;
 • vijadukt dužine oko 3 km, kojim trasa dvokolosečne pruge prelazi preko geotehnički složenog terena na delu od tunela do aluviona Dunava, a projektovano je i niz drugih objekta (mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pešačko-biciklistički pothodnici).

Sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama rešena su denivelisano podvožnjacima i nadvožnjacima. Projekat pruge ispunjava visoke ekološke standarde u skladu sa uslovima zaštite spomenika kulture i prirode, uz savremene mere zaštite od buke. Projektom je omogućeno da se izgradnja vrši pod saobraćajem, sa minimalno neophodnim prekidima.

Realizacija ovog projekta će značajno skratiti vreme putovanja vozom između Beograda i Novog Sada. Pored brzine, pruga će pružiti visok nivo bezbednosti, kapaciteta i komfora u prevozu putnika i robe, što će doprineti konkurentskoj sposobnosti železnice, smanjiti troškove prevoza i povećati nivo ekološke zaštite. Projekat će dati i značajan doprinos razvoju privrede Srbije.

Izrada Glavnog projekta poverena je Saobraćajnom institutu CIP kao najvećoj domaćoj projektantskoj firmi, koja će uz maksimalno angažovanje svojih stručnjaka iz svih oblasti, uraditi geodetska snimanja, geotehnička ispitivanja i Glavni projekat u što je moguće kraćem roku, kako bi se što pre stvorili uslovi za početak izgradnje.

]]>
Thu, 20 May 2010 07:39:00 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/881/Idejni+projekat+i+planska+dokumentacija+rekonstrukcije%2C+modernizacije+i+izgradnje+dvokolose%C4%8Dne+pruge%3A+Beograd+-+Novi+Sad+-+Subotica+-+Granica+Ma%C4%91arske%2C+deonica+%3A+Stara+Pazova+-+Novi+Sad%2C+du%C5%BEine+40%2C44km
Glavni projekat rehabilitacije magistralnih pruga na Koridoru 10, deonice Ruma - Golubinci, Sopot Kosmajski - Kovačevac, Mala Krsna - Velika Plana, Vinarci - Đorđevo, Vranjska Banja - Ristovac i Bujanovac - Bukarevac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/887/Glavni+projekat+rehabilitacije+magistralnih+pruga+na+Koridoru+10%2C+deonice+Ruma+-+Golubinci%2C+Sopot+Kosmajski+-+Kova%C4%8Devac%2C+Mala+Krsna+-+Velika+Plana%2C+Vinarci+-+%C4%90or%C4%91evo%2C+Vranjska+Banja+-+Ristovac+i+Bujanovac+-+Bukarevac.html Na Koridoru 10 biće rekonstruisano šest deonica ukupne dužine od oko 112 kilometara.

Na Koridoru 10 biće rekonstruisano šest deonica ukupne dužine od oko 112 kilometara. U prvoj fazi pored deonice Ruma - Golubinci, planirano je da započne i rekonstrukcija deonica Sopot Kosmajski - Kovačevac (oko 18,4 kilometara)  i Mala Krsna - Velika Plana (oko 29,5 kilometara), kao i radovi u drugoj fazi, na deonicama Vinarci-Đorđevo (15 km), Vranjska Banja - Ristovac (17,7 km) i Bujanovac - Bukarevac (13,7 km).

]]>
Thu, 20 May 2010 19:42:16 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/887/Glavni+projekat+rehabilitacije+magistralnih+pruga+na+Koridoru+10%2C+deonice+Ruma+-+Golubinci%2C+Sopot+Kosmajski+-+Kova%C4%8Devac%2C+Mala+Krsna+-+Velika+Plana%2C+Vinarci+-+%C4%90or%C4%91evo%2C+Vranjska+Banja+-+Ristovac+i+Bujanovac+-+Bukarevac
Glavni projekat izgradnje drugog koloseka železničke pruge Beograd - Pančevo - Vršac - državna granica, deonica Pančevački most - stanica Pančevo Glavna http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/883/Glavni+projekat+izgradnje+drugog+koloseka+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Beograd+-+Pan%C4%8Devo+-+Vr%C5%A1ac+-+dr%C5%BEavna+granica%2C+deonica+Pan%C4%8Deva%C4%8Dki+most+-+stanica+Pan%C4%8Devo+Glavna.html Glavni projekat izgradnje drugog koloseka železničke pruge Beograd-Pančevo-Vršac-državna granica, na deonici: rasputnica Pančevački most - stanica Pančevo Glavna, od km 4+742 do km 19+600, dužine 14,86 km, (izgrađena je deonica dvokolosečna pruga od stanice Beograd Centar do Pančevačkog mosta)

Predmet projekta

Glavni projekat izgradnje drugog koloseka železničke pruge Beograd-Pančevo-Vršac-državna granica, na deonici: rasputnica Pančevački most - stanica Pančevo Glavna, od km 4+742 do km 19+600, dužine 14,86 km, (izgrađena je deonica dvokolosečna pruga od stanice Beograd Centar do Pančevačkog mosta)

Cilj projekta

Cilj projakta je da se omogući brže, efikasnije i bezbednije odvijanje saobraćaja za:

 • za međunarodni putnički i teretni saobraćaj

 • posebno za prigradski saobraćaj između Beograda i Pančeva (Beovoz)

Pozitivni efekti se ogledaju u povećanju propusne moći pruge i skrećenje vremena putovanja u putničkom saobraćaju.

Osnovne karakteristike

 • parametri građevinske i elektrotehničke infrastrukture omogućavaju saobraćaj vozova brzinama do 120 km/h,

 • dogradnja potrebnih kolosečnih kapaciteta u stanicama Krnjača i Ovča,

 • uređenje postojećeg stajališta Sebeš i izgradnja novog stajališta Krnjača Most,

 • izgradnja novih objekata u stanicama i stajalištima (zgrada, perona, pothodnika i pristupnih saobraćajnica),

 • izgradnja novog jednokolosečnog železničkog mosta preko reke Tamiš, uzvodno od postojećeg jednokolosečnog železničkog mosta, dužine 242 m,

 • izgradnja 4 nova mosta (raspona do 8m) i 5 propusta (otvora do 2,2m),

 • dogradnja i rekonstrukcija kontaktne mreže, telekomunikacionih i signalno sigurnosnih uređaja

]]>
Thu, 20 May 2010 19:28:59 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/883/Glavni+projekat+izgradnje+drugog+koloseka+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Beograd+-+Pan%C4%8Devo+-+Vr%C5%A1ac+-+dr%C5%BEavna+granica%2C+deonica+Pan%C4%8Deva%C4%8Dki+most+-+stanica+Pan%C4%8Devo+Glavna
Pruga Majdanpek - Bor http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/462/Pruga+Majdanpek+-+Bor.html Na pruzi Majdanpek - Bor, ukupne dužine 42 kilometara, uradili smo projekte za 28 tunela ukupne dužine 11305 metara. Uradili smo projekte i za 18 mostova ukupne dužine 2105 metara. Različitost terena i njegova teška prohodnost uslovili su kompleksno rešavanje objekata mostova.

Na pruzi Majdanpek - Bor, ukupne dužine 42 kilometara, uradili smo projekte za 28 tunela ukupne dužine 11305 metara. Uradili smo projekte i za 18 mostova ukupne dužine 2105 metara. Različitost terena i njegova teška prohodnost uslovili su kompleksno rešavanje objekata mostova.

]]>
Thu, 20 May 2010 07:40:07 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/462/Pruga+Majdanpek+-+Bor
Glavni projekat turističke pruge uzanog koloseka Šargan-Vitasi-Mokra Gora http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/46/Glavni+projekat+turisti%C4%8Dke+pruge+uzanog+koloseka++%C5%A0argan-Vitasi-Mokra+Gora.html Tehnička dokumentacija pruge Šargan Vitasi - Mokra Gora Pruga uzanog koloseka, širine 760 mm, od stanica Šargan Vitasi do stanice Mokra Gora postojala je kao deo pruge uzanog koloseka Beograd - Sarajevo. Izgrađena u prvoj polovini tridesetih godina ovog veka, pola stoleća je povezivala sela na padinama srpskih planinskih lepotica Tare, Zlatibora i Šargana sa svetom.

Tehnička dokumentacija pruge Šargan Vitasi - Mokra Gora

Pruga uzanog koloseka, širine 760 mm, od stanica Šargan Vitasi do stanice Mokra Gora postojala je kao deo pruge uzanog koloseka Beograd - Sarajevo. Izgrađena u prvoj polovini tridesetih godina ovog veka, pola stoleća je povezivala sela na padinama srpskih planinskih lepotica Tare, Zlatibora i Šargana sa svetom.


U tehničkom smislu, na pruzi se isticala čuvena "Šarganska osmica" - nesvakidašnja pružna petlja iznad podnožja Jatare - koja je omogućila savladavanje velike visinske razlike između Mokre Gore i Šargana. Dužina "osmice" je bila 13.5 km i na trasi je imala 20 tunela, 3 mosta i vijadukt, koji su činili trećinu trase pruge.
Tehnološki napredak društva minimizirao je značaj ove pruge u saobraćajnom smislu. Godine 1974. demontiran je gornji stroj pruge, dok su trup i objekti na njemu ostali. Četvrt veka kasnije zaživela je ideja o revitalizaciji pruge Šargan Vitasi - Mokra Gora kao turističke pruge.
Oživljavanje i ponovno aktiviranje otrgli su od zaborava deo istorije srpske železnice a putnicima pružio svetski atraktivnu muzejsku pružnu trasu. Tehničko rešenje se bazira na rekonstrukciji i uređenju sačuvanih elemenata pruge (tunela, mostova, malih objekata, trupa pruge), uz izgradnju prateće infrastrukture i novih objekata neophodnih kako za funkcionisanje pruge, tako i za prijem putnika- turista.

Po ugledu na muzejske železnice u svetu, deo pruge uzanog koloseka koja je povezivala Beograd sa Jadranskim morem, je obnovljen i pušten u saobraćaj 2001. godine. Na toj deonici, od Šargan-Vitasa do Mokre Gore , nalazi se "Šarganska osmica", koja zbog jedinstvenog rešenja predstavlja posebnu atrakciju za putnike voza "Nostalgija". Planirano je da se, u nekoliko faza, poveže obnovljeni deo trase sa Višegradom na jednoj strani i stanicom Branešci na pruzi Beograd-Bar na drugoj strani. Izgradnjom novih deonica pruge obogatiće se turistički potencijal Zlatibora, Tare i doline reke Drine. Od Šargan-Vitasa do Kremana planirana je izgradnja koloseka na postojećem trupu pruge u dužini od oko 4 km. Od Kremana do stanice Branešci predložene su tri varijante nove trase. Planirani objekti i prateći sadržaji u ambijentalnom smislu će biti u skladu sa već izgrađenim objektima, odnosno primeniće se tradicionalni način izgradnje. Ukupna dužina pruge je oko 20km.Pruga je projektovana za brzine do 30 km/h. 

]]>
Thu, 20 May 2010 15:30:23 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/46/Glavni+projekat+turisti%C4%8Dke+pruge+uzanog+koloseka++%C5%A0argan-Vitasi-Mokra+Gora
Idejni i Glavni projekat građevinske rekonstrukcije železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica Ćele Kula-Staničenje (km 4+900 - km 64+152) http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/48/Idejni+i+Glavni+projekat+gra%C4%91evinske+rekonstrukcije++%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Ni%C5%A1-Dimitrovgrad%2C++deonica+%C4%86ele+Kula-Stani%C4%8Denje+%28km+4900+-+km+64152%29+.html Postojeća jednokolosečna železnička pruga Niš-Dimitrovgrad-Granica Bugarske, izgrađena je 1888. godine.

Postojeća jednokolosečna železnička pruga Niš-Dimitrovgrad-Granica Bugarske, izgrađena je 1888. godine. Dugačka je 104km i nije elektrificirana. Zajedno sa putem Niš-Dimitrovgrad nalazi se u dolini reke Nišave i prolazi kroz Sićevačku klisuru.

Pruga ima veliki nacionalni i međunarodni značaj: po AGC Sporazumu svrstana je u najvažnije međunarodne magistralne pruge Evrope (E-70), deo je panevropskog prioritetnog Koridora 10 i nalazi se u Mreži pruga "visoke performanse" jugoistočne Evrope. Stanje ove pruge i nivo usluge koji može da pruži su u neskladu sa značajem koji ima u železničkoj mreži Srbije i Evrope, što se odražava na njenu privlačnost za korisnike, pa i relativno mali obim saobraćaja. Iz navedenih razloga doneta je odluka o modernizaciji postojeće pruge što podrazumeva rehabilitaciju, elektrifikaciju i opremanje pruge savremenim signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima, kao i osposobljavanje pruge za kombinovani transport. Radovi na ovoj pruzi su predviđeni da se izvedu putem kredita Evropske investicione banke (EIB). Realizacijom ovog projekta će se značajno podići nivo usluge i povećati konkurentska sposobnost pruge u odnosu na drumski transport u koridoru i u odnosu na alternativne železničke pravce Jugoistočne Evrope. Ovim Glavnim projektom obuhvaćeni su građevinski radovi na deonici pruge od Ćele Kule do Staničenja u dužini od 59,2 km. Na ovom delu pruge ima 9 stanica, 11 stajališta, 138 propusta i 31 putni prelaz. Radovi obuhvataju: sanaciju donjeg stroja uz primenu savremenih materijala, zamenu svih elemenata gornjeg stroja, zamenu propusta i uređenje putnih prelaza. Kao funkcionalna priprema za elektrifikaciju pruge predviđena je ugradnja betonskih kanaleta kao i kablovske kanalizacije u rovu na putnim prelazima.

Radovi predviđeni ovim projektom imaju za cilj da obezbede:

 • ujednačavanje i podizanje brzine vožnje

 • povećanje nosivosti pruge (kategorija D4 - 225 KN, 80 KN/m)

 • potrebnu korisnu dužinu staničnih koloseka

 • povećanje propusne moći pruge

 • uslove za elektrifikaciju i savremeno osiguranje pruge

 

]]>
Thu, 20 May 2010 15:35:48 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/48/Idejni+i+Glavni+projekat+gra%C4%91evinske+rekonstrukcije++%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Ni%C5%A1-Dimitrovgrad%2C++deonica+%C4%86ele+Kula-Stani%C4%8Denje+%28km+4900+-+km+64152%29+
Glavni projekat izgradnja drugog koloseka sa pratećom infrastrukturom pruge: Beograd Centar - Pančevo Glavna - Vršac - državna granica od km: 4+742 do km: 8+690 http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/47/Glavni+projekat++izgradnja+drugog+koloseka+sa+prate%C4%87om+infrastrukturom+pruge%3A++Beograd+Centar+-+Pan%C4%8Devo+Glavna+-+Vr%C5%A1ac+-+dr%C5%BEavna+granica+od+km%3A+4742+do+km%3A+8690.html Cilj izrade Glavnog projekta je stvaranje uslova za postepenu realizaciju plana rekonstrukcije postojeće jednokolosečne pruge u dvokolosečnu prugu od stanice Beograd Centar do Pančevo Varoši.

Deonica od službenog mesta "Pančevački Most" do ukrsnice "Krnjača", od km: 4 + 742 do km: 8 + 690 predstavlja prvu etapu u ispunjenju tog cilja. Za drugu deonicu je urađen Idejni projekat, od stanice "Krnjača" do "Pančevo Glavne", tj. od km: 7 + 650 do km: 19 + 600.

Postojeća pruga je jednokolosečna, elektrificirana, sa šinama tipa 49E1, drvenim pragovima, kolosečnim priborom tipa "K" i zastornom prizmom od krečnjačkog tucanika.

Ovim projektom je obuhvaćena: rekonstrukcija postojećeg koloseka, izgradnja drugog koloseka; u ukrsnici "Krnjača" izgradnja trećeg, staničnog koloseka sa kolosečnim vezama; rekonstrukcija koloseka i veza u službenom mestu "Pančevački Most"; izgradnja novog stajališta pored naselja Krnjača; elektrifikacija, dogradnja i rekonstrukcija kontaktne mreže, TT i SS uređaja.

Predviđena je i sanacija mosta preko Dunava ("Pančevački Most"). Sanacija mosta bi se odvijala fazno, prvo bi se sanirala drumska konstrukcija ka Beogradu, a zatim drumska konstrukcija ka Pančevu. Nakon drumskih konstrukcija sanirao bi se srednji deo mostovske konstrukcije (prvo desni pa potom levi kolosek).

U prvoj fazi se gradi novi kolosek ("desni banatski"), nakon njegovog puštanja u saobraćaj pristupa se rekonstrukciji postojećeg koloseka ("levog banatskog"). Za novu konstrukciju gornjeg stroja koriste se šine tipa 49E1, kvaliteta 260, elastični kolosečni pribor na drvenim pragovima. Sve ugrađene skretnice su tipa 49E1-300-6°. Koloseci i skretnice su zavareni u DTŠ.

Novi peron koji je predviđen u stajalištu "Krnjača Most" je dužine 220.0m, širine 7.0m, visine 35.0cm iznad GIŠ-a od montažnih elemenata ("Behaton ploče").

U stajalištu "Krnjača Most"projektovan je pothodnik, peronska nadstrešnica, potporni zidovi kao i prilazne pešačke staze.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:33:12 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/47/Glavni+projekat++izgradnja+drugog+koloseka+sa+prate%C4%87om+infrastrukturom+pruge%3A++Beograd+Centar+-+Pan%C4%8Devo+Glavna+-+Vr%C5%A1ac+-+dr%C5%BEavna+granica+od+km%3A+4742+do+km%3A+8690
Generalni i Idejni projekat Teretne obilazne pruge Beli Potok-Vinča-Pančevo sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/49/Generalni+i+Idejni+projekat+Teretne+obilazne+pruge+Beli+Potok-Vin%C4%8Da-Pan%C4%8Devo++sa+drumsko-%C5%BEelezni%C4%8Dkim+mostom+preko+Dunava+kod+Vin%C4%8De.html Beograd i Pančevo povezani su železničkom prugom preko Pančevačkog mosta, koja prolazi kroz centralne zone gradova.

 Danas se teretni saobraćaj odvija kroz Savski amfiteatar,a prugom se prevozi oko 1,5 milion tona robe, od kojih su 60% opasne materije. U cilju oslobađanja centralnih zona Beogradai Pančeva od prevoza tereta i opasnih materija u planiranom drumsko-železničkom koridoru projektovana je teretna obilazna pruga. Tačka povezivanja obilazne pruge na strani Beograda je stanica Beli Potok na pruzi Beograd-Mala Krsna, a na strani Pančeva rešenje je dato kroz koncept razvoja čvora Pančevo. Projekatje izrađen na osnovu uslova nadležnih institucija, saobraćajnih potreba i svestranog istraživanja terena, sa ciljem da se dobiju racionalna tehničko-tehnološkai prostorno-urbanistička rešenja, usaglašena sa ostalim korisnicima prostora u koridoru, uz zaštitu prirode i spomenika kulture. Uz idejni projekat urađena je i Studija opravdanosti. Ključna tačka na koridoru je drumsko-železnički most preko Dunava, koji po svim tehničko-ekonomskim parametrima predstavlja najznačajniji objekat na obilaznoj pruzi. Glavna konstrukcija mosta iznad Dunava ima 4 rešetkaste proste grede ukupne dužine 600 metara. Prilazne konstrukcije za železnicu su spregnute proste grede a za drum su prednapregnuti nosači.Projektivijadukata: na km 2+377.55 (L=270m), na km2+735.405 (L=360m) i triangle na km 0+514.86 (L=540m). Obilazna pruga, dužine 29 km, projektovana je kao jednokolosečna i elektrificiranaza brzinu 120 km/sat. Pruga povezuje čvorove Beograd i Pančevo u jedinstvenu funkcionalnu celinu. Na pruzi su projektovane tri nove stanice, 2 tunela i 19 mostova. Sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama rešena su denivelisano. Projektovanje dve saobraćajnice u jednom koridoru, obilazne pruge i autoputa sa zajedničkim mostom,zahtevalo je multidisciplinarno angažovanje i stalno usaglašavanje i predstavlja jedinstven saobraćajni koridor.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:38:18 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/49/Generalni+i+Idejni+projekat+Teretne+obilazne+pruge+Beli+Potok-Vin%C4%8Da-Pan%C4%8Devo++sa+drumsko-%C5%BEelezni%C4%8Dkim+mostom+preko+Dunava+kod+Vin%C4%8De
Idejna rešenja i Glavni projekti rekonstrukcije i podizanja nivoa osiguranja na postojećim putnim prelazima u nivou http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/50/Idejna+re%C5%A1enja+i+Glavni+projekti+rekonstrukcije+i+podizanja+nivoa+osiguranja+na+postoje%C4%87im+putnim+prelazima+u+nivou+.html Ukrštaji drumske saobraćajnice sa železničkom prugom - putni prelazi u nivou - predstavljaju opasna mesta ’’crne tačke’’ na kojima su veoma često evidentirani vanredni događaji.

 Ukrštaji drumske saobraćajnice sa železničkom prugom - putni prelazi u nivou - predstavljaju opasna mesta ''crne tačke'' na kojima su veoma često evidentirani vanredni događaji.

Od 2002. godine kada je JP "Železnice Srbije" pokrenula program za uređenje i osiguranje neobezbeđenih putnih prelaza u nivou, Saobraćajni institut CIP je završio kompletnu projektnu dokumentaciju za preko 30 putnih prelaza na prugama JP "Železnice Srbije".

Osnovni zahtev kojim se meri nivo bezbednosti na putnim prelazima je smanjenje broja vanrednih događaja. Načini i metode ispunjenja ovog zahteva su različiti , zavise od postojećeg i zahtevanog nivoa bezbednosti na putnom prelazu u nivou, a rezultat su analize postojećeg stanja putnih prelaza u nivou.

Kroz projekat su obrađene tri grupe mera za povećanje bezbednosti odvijanja saobraćaja na putnim prelazima: građevinske, elektrotehničke i saobraćajne.

Radovi u okviru građevinske rekonstrukcije putnih prelaza obuhvataju promene elemenata puta (proširenja kolovoza, dogradnja pešačkih staza u zoni prelaza, korekcija nivelete puta) promene tipa kolovozne konstrukcije u putnom prelazu uz prethodno uređenje donjeg i gornjeg stroja pruge u zoni putnog prelaza. Primenjena rešenja tipa kolovozne konstrukcije u putnom prelazu u period zadnjih pet godina, projektovana su najčešđe od savremenih materijala - gumenih panela.

Elektrotehnički uređaji za obezbeđenje saobraćaja na putnim prelazima mogu biti mehaničkog ili automatskog tipa. Automatski uređaji, zavisno od lokacije putnog prelaza u odnosu na ostale elemente osiguranja na pruzi mogu biti sa daljinskom kontrolom, sa kontrolnim signalima ili tasterskim uključenjem. Svaki automatski uređaj putnog prelaza obavezno sadrži: blok kućicu, polubranike, putoprelazne signale, uključno-isključne elemente i odgovarajući kablovsku mrežu za povezivanje.

Saobraćajno-tehnološki zahtevi na postojećim putnim prelazima podrazumevaju postavljanje saobraćajne signalizacije.

Projekti na uređenju putnih prelaza, kao sastavni deo tehničkog rešenja sadrže i tehnologiju odvijanja saobraćaja za vreme izvođenja radova.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:40:40 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/50/Idejna+re%C5%A1enja+i+Glavni+projekti+rekonstrukcije+i+podizanja+nivoa+osiguranja+na+postoje%C4%87im+putnim+prelazima+u+nivou+
Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Batajnica - Golubinci http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/497/Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Batajnica+-+Golubinci++.html Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija postojeće pruge Batajnica - Golubinci, za brzine od 120km/č. Predviđen je viši stepen bezbednosti saobraćaja, kraće vreme putovanja i veća propusna moć pruge.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija postojeće pruge Batajnica - Golubinci, za brzine od 120km/č. Predviđen je viši stepen bezbednosti saobraćaja, kraće vreme putovanja i veća propusna moć pruge.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:06:22 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/497/Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Batajnica+-+Golubinci++
Idejno rešenje pruge Niš - Preševo -remont i rekonstrukcija za brzinu do 120km/č http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/501/Idejno+re%C5%A1enje+pruge+Ni%C5%A1+-+Pre%C5%A1evo+-remont+i+rekonstrukcija+za+brzinu+do+120km%C4%8D.html Predmet dokumentacije je rekonstrukcija i modernizacija postojećih koloseka pruge dužine L=156km i stanica na deonici Niš - Preševo - Granica Makedonije, za brzinu do 120km/č. Cilj je definisanje razvoja infrastrukturnih kapaciteta sa predlogom dugoročnih tehničkih rešenja kolosečnih i drugih postrojenja neophodnih za zadovoljenje potreba putničkog i teretnog saobraćaja u širem gravitacionom području međunarodne magistralne pruge. Predmet dokumentacije je rekonstrukcija i modernizacija postojećih koloseka pruge dužine L=156km i stanica na deonici Niš - Preševo - Granica Makedonije, za brzinu do 120km/č. Cilj je definisanje razvoja infrastrukturnih kapaciteta sa predlogom dugoročnih tehničkih rešenja kolosečnih i drugih postrojenja neophodnih za zadovoljenje potreba putničkog i teretnog saobraćaja u širem gravitacionom području međunarodne magistralne pruge. ]]> Thu, 20 May 2010 22:09:13 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/501/Idejno+re%C5%A1enje+pruge+Ni%C5%A1+-+Pre%C5%A1evo+-remont+i+rekonstrukcija+za+brzinu+do+120km%C4%8D Generalni, Idejni i Glavni projekat za izgradnju industrijskog koloseka od TE Kostolac B do postojeće železničke mreže za potrebe PD "Termoelektrane i kopovi Kostolac" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/499/Generalni%2C+Idejni+i+Glavni+projekat+za+izgradnju+industrijskog+koloseka+od++TE+Kostolac+B+do+postoje%C4%87e+%C5%BEelezni%C4%8Dke+mre%C5%BEe+za+potrebe+PD+%22Termoelektrane+i+kopovi+Kostolac%22++.html Cilj izrade tehničke dokumentacije je izgradnja industrijskog koloseka od TE Kostolac B do postojeće železničke mreže.

Cilj izrade tehničke dokumentacije je izgradnja industrijskog koloseka od TE Kostolac B do postojeće železničke mreže.

Generalnim projektom obrađene su tri varijante od železničke stanice Stig do   TE Kostolac B, a idejnim projektom obrađene su Varijanta 1 (dužine od 23448 m) i Varijanta 2 (dužine od  22138 m) kao najpovoljnije, a u Glavnom projektu urađena je Varijanta 1.

Usvojeni su granični elementi za situacioni plan, uzdužni profil i poprečne profile u funkciji zadate računske brzine od Vr=50 km /h.

Donji stroj je predviđen za 25 t opterećenja, a gornji stroj projektovan za osovinsko opterećenje od 22,5 t.

Odvodnjavanje pruge predviđeno je podužnim i poprečnim nagibima planuma, kao i izgradnjom novih kanala i objekata otvora do 5,0m - propusta.

Ukrštanja sa drumskim saobraćajnicama razrešena su ukrštanjima u nivou.         

]]>
Thu, 20 May 2010 22:07:58 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/499/Generalni%2C+Idejni+i+Glavni+projekat+za+izgradnju+industrijskog+koloseka+od++TE+Kostolac+B+do+postoje%C4%87e+%C5%BEelezni%C4%8Dke+mre%C5%BEe+za+potrebe+PD+%22Termoelektrane+i+kopovi+Kostolac%22++
Generalni projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Petrovaradin - Beočin http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/503/Generalni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Petrovaradin+-+Beo%C4%8Din++.html Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija pruge Petrovaradin - Beočin u dužini L=17km i stanica Sremska Kamenica, Ledinci i Beočin. Urađena su i analizirana 3 varijantna rešenja.

Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija pruge Petrovaradin - Beočin u dužini L=17km i stanica Sremska Kamenica, Ledinci i Beočin. Urađena su i analizirana 3 varijantna rešenja.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:10:55 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/503/Generalni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Petrovaradin+-+Beo%C4%8Din++
Glavni projekat remonta pruge Resnik - Vreoci http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/505/Glavni+projekat+remonta+pruge+Resnik+-+Vreoci.html Projektom je predviđen remont jednokolosečne pruge Resnik - Vreoci, na određenim deonicama i to: totalni remont donjeg i gornjeg stroja pruge i proširenje planuma na 6m, remont kontaktne mreže i SS i TT uređaja. Modernizovani su putni prelazi prema kategoriji puta sa kojima se pruga ukršta. Remontovane su stanice Bela Reka, Veliki Borak, Stepojevac i Vreoci.

Projektom je predviđen remont jednokolosečne pruge Resnik - Vreoci, na određenim deonicama i to: totalni remont donjeg i gornjeg stroja pruge i proširenje planuma na 6m, remont kontaktne mreže i SS i TT uređaja. Modernizovani su putni prelazi prema kategoriji puta sa kojima se pruga ukršta. Remontovane su stanice Bela Reka, Veliki Borak, Stepojevac i Vreoci.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:12:04 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/505/Glavni+projekat+remonta+pruge+Resnik+-+Vreoci
Generalni projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Batajnica - Golubinci - Šid - Granica Hrvatske http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/507/Generalni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Batajnica+-+Golubinci+-+%C5%A0id+-+Granica+Hrvatske++.html Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija pruge Batajnica - Golubinci - Šid - Granica Hrvatske u dužini L=100km, koja predstavlja sastavni deo koridora 10 i to tako da se omogući odvijanje saobraćaja na oba koloseka pruge brzinama do 160km/č.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija pruge Batajnica - Golubinci - Šid - Granica Hrvatske u dužini L=100km, koja predstavlja sastavni deo koridora 10 i to tako da se omogući odvijanje saobraćaja na oba koloseka pruge brzinama do 160km/č.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:13:06 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/507/Generalni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Batajnica+-+Golubinci+-+%C5%A0id+-+Granica+Hrvatske++
Generalni projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Resnik - Velika Plana - Niš http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/509/Generalni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Resnik+-+Velika+Plana+-+Ni%C5%A1++.html Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija pruge Resnik - Velika Plana - Niš u dužini L=240km, koja predstavlja sastavni deo koridora 10 i to za brzine kretanja vozova do 160km/č. Urađeno je više varijantnih rešenja trase pruge i stanica i njihovo vrednovanje COST BENEFIT metodom.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija pruge Resnik - Velika Plana - Niš u dužini L=240km, koja predstavlja sastavni deo koridora 10 i to za brzine kretanja vozova do 160km/č. Urađeno je više varijantnih rešenja trase pruge i stanica i njihovo vrednovanje COST BENEFIT metodom.

]]>
Thu, 20 May 2010 22:14:25 +0100 Pruge http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/pruge/story/509/Generalni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Resnik+-+Velika+Plana+-+Ni%C5%A1++