štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat autoputa E-80, deonica Sukovo – Dimitrovgrad Regulacija vodotokova

Godina realizacije: 2009

U sklopu glavnog projekta autoputa E-80 urađene su regulacije vodotokova koji su u koliziji sa trasom autoputa. Trasa autoputa se na dva mesta ukršta sa rekom Nišavom i na tom mestu je predviđeno presecanje rečnog meandra. Dužina regulacije iznosi 350m. Skraćenje trase prirodnog korita reke Nišave u odnosu na regulaciju je 1:2. Usvojeno je korito trapeznog poprečnog preseka, širine u dnu 10m i nagibom kosina 1:2. Regulisano minor korito reke Nišave je predviđeno od kamena u cementnom malteru debljine 50cm, na tampon sloju peskovito - šljunkovitog materijala debljine 20cm. Kamena obloga se oslanja na nožicu dimenzija 0,8h0,8m.

povratak