Saobraćajni institut CIP :: Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/reke.jpg?thumbId=958&fileSize=8161&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693517000 Saobraćajni institut CIP :: Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/rss.html Glavni projekat uređenja i regulacije Trnovačke reke kroz selo Veliki Trnovac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/679/Glavni+projekat+ure%C4%91enja+i+regulacije+Trnova%C4%8Dke+reke+kroz+selo+Veliki+Trnovac++.html Trnovačka reka na deonici kroz selo Veliki Trnovac regulisana je nizvodno i u zoni novoizgrađenog drumskog mosta. Ukupna dužina regulacije iznosi 1205m i predstavlja nastavak regulacionih radova u koritu Trnovačke reke.

Trnovačka reka na deonici kroz selo Veliki Trnovac regulisana je nizvodno i u zoni novoizgrađenog drumskog mosta. Ukupna dužina regulacije iznosi 1205m i predstavlja nastavak regulacionih radova u koritu Trnovačke reke. Na razmatranoj deonici Trnovačke reke usvojeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog preseka. Predviđa se oblaganje rečnog korita (obala i dna) kamenom u cementnom malteru, sem na deonici od 130m gde se predviđa armirano betonska konstrukcija.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 15:04:36 +0100 Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/679/Glavni+projekat+ure%C4%91enja+i+regulacije+Trnova%C4%8Dke+reke+kroz+selo+Veliki+Trnovac++
Glavni projekat autoputa E-80, deonica Sukovo – Dimitrovgrad Regulacija vodotokova http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/121/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica+Sukovo+%E2%80%93+Dimitrovgrad+Regulacija+vodotokova+.html U sklopu glavnog projekta autoputa E-80 urađene su regulacije vodotokova koji su u koliziji sa trasom autoputa. Trasa autoputa se na dva mesta ukršta sa rekom Nišavom i na tom mestu je predviđeno presecanje rečnog meandra.

U sklopu glavnog projekta autoputa E-80 urađene su regulacije vodotokova koji su u koliziji sa trasom autoputa. Trasa autoputa se na dva mesta ukršta sa rekom Nišavom i na tom mestu je predviđeno presecanje rečnog meandra. Dužina regulacije iznosi 350m. Skraćenje trase prirodnog korita reke Nišave u odnosu na regulaciju je 1:2. Usvojeno je korito trapeznog poprečnog preseka, širine u dnu 10m i nagibom kosina 1:2. Regulisano minor korito reke Nišave je predviđeno od kamena u cementnom malteru debljine 50cm, na tampon sloju peskovito - šljunkovitog materijala debljine 20cm. Kamena obloga se oslanja na nožicu dimenzija 0,8h0,8m.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:51:41 +0100 Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/121/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica+Sukovo+%E2%80%93+Dimitrovgrad+Regulacija+vodotokova+
Glavni projekat rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad Regulacije vodotokova http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/123/Glavni+projekat+rekonstrukcije+pruge+Ni%C5%A1+%E2%80%93+Dimitrovgrad+Regulacije+vodotokova+.html Železnička pruga se ukršta sa rekom Vranašnicom, desnom pritokom reke Nišave, na oko 300m uzvodno od ušća. Reka Vranašnica u široj zoni železničkog mosta na pruzi nije regulisana.

Železnička pruga se ukršta sa rekom Vranašnicom, desnom pritokom reke Nišave, na oko 300m uzvodno od ušća. Reka Vranašnica u široj zoni železničkog mosta na pruzi nije regulisana. Korito reke nema dovoljan kapacitet da sprovede merodavne proticaje, tako da je dolazilo do plavljenja mosta. Ukupna dužina regulisanog toka reke Vrnašnice iznosi 320m. Usvojeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog profila, širine korita u dnu 8m i sa nagibom kosina 1:1,5. Rečno korito se oblaže kamenom u cementnom malteru.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:53:54 +0100 Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/123/Glavni+projekat+rekonstrukcije+pruge+Ni%C5%A1+%E2%80%93+Dimitrovgrad+Regulacije+vodotokova+
Glavni projekat obilaznice oko Novog Pazara Regulacije vodotokova http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/125/Glavni+projekat+obilaznice+oko+Novog+Pazara+Regulacije+vodotokova+.html Trasa planirane saobraćajnice ukršta se sa trasom reke Raške neposredo uzvodno od uliva LJudske reke i Rajčinovačkog potoka u reku Raškku. Ukupna dužina regulisanog toka reke Raške iznosi 230m.

Trasa planirane saobraćajnice ukršta se sa trasom reke Raške neposredo uzvodno od uliva LJudske reke i Rajčinovačkog potoka u reku Raškku. Ukupna dužina regulisanog toka reke Raške iznosi 230m. Usvojeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog preseka, širine korita u dnu 16m i sa nagibima kosina korita 1:1,5. Korito je takvog kapaciteta da primi i sprovede proticaj jednom u sto godina. Predviđeno je oblaganje rečnog korita (obala i dna) kamenom u cementnom malteru. Trasa planirane saobraćajnice ukršta se i sa LJudskom rekom. Regulacija toka LJudske reke izvršena je na dužini od 220m. Predviđeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog profila, širine korita u dnu 10m, obloženo kamenom u cementnom malteru.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:55:08 +0100 Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/125/Glavni+projekat+obilaznice+oko+Novog+Pazara+Regulacije+vodotokova+
Glavni projekat autoputa E-763, Beograd – Južni Jadran, Deonica: Ub – Lajkovac Regulacije vodotokova http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/127/Glavni+projekat+autoputa+E-763%2C+Beograd+%E2%80%93+Ju%C5%BEni+Jadran%2C++Deonica%3A+Ub+%E2%80%93+Lajkovac+Regulacije+vodotokova+.html U sklopu izrade Glavnog projekta regulacije vodotokova koji su u koliziji sa projektovanom trasom : Bezimenog potoka, potoka Reka, potoka Kremenac, reke Kladnice, Rukladske reke i Kusog potoka.

U sklopu izrade Glavnog projekta regulacije vodotokova koji su u koliziji sa projektovanom trasom : Bezimenog potoka, potoka Reka, potoka Kremenac, reke Kladnice, Rukladske reke i Kusog potoka.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:56:15 +0100 Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/127/Glavni+projekat+autoputa+E-763%2C+Beograd+%E2%80%93+Ju%C5%BEni+Jadran%2C++Deonica%3A+Ub+%E2%80%93+Lajkovac+Regulacije+vodotokova+
Idejni projekat regulacije potoka Jelezovac sa retenzijom i potoka Lipice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/129/Idejni+projekat+regulacije+potoka+Jelezovac+sa+retenzijom+i+potoka+Lipice.html Potok Jelezovac je leva pritoka Kaljavog potoka i pripada slivu Topčiderske reke. Najveća desna pritoka potoka Jelezovac je potok Lipice. Oba potoka su bujičkog karaktera. Urbanizacija naselja Jelezovac i teritorije čitavog sliva nameće potrebu regulacije ovih potoka da bi se rešio problem ekstremnih poplavnih talasa sa ovog sliva.

Potok Jelezovac je leva pritoka Kaljavog potoka i pripada slivu Topčiderske reke. Najveća desna pritoka potoka Jelezovac je potok Lipice. Oba potoka su bujičkog karaktera.

Urbanizacija naselja Jelezovac i teritorije čitavog sliva nameće potrebu regulacije ovih potoka da bi se rešio problem ekstremnih poplavnih talasa sa ovog sliva.
Regulacija potoka Jelezovac je projektovana na dužini od 3379m. Predviđeno je kao dvogubo korito, dimenzionisano na stogodišnji proticaj. Minor korito je zbog uslova burnog tečenja obloženo na čitavom potezu lomljenim kamenom u cementnom malteru, a major korito se humizira. Nagibi kosina su 1:1.5, a major korita 1:2.
Regulacija potoka Lipice je projektovana na dužini od 1543m. Usvojeno je korito trapeznog poprečnog preseka sa nagibom kosina 1:1. Korito je na čitavom potezu obloženo lomljenim kamenom u cementnom malteru. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:57:06 +0100 Regulacija reka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/regulacijaReka/story/129/Idejni+projekat+regulacije+potoka+Jelezovac+sa+retenzijom+i+potoka+Lipice