Saobraćajni institut CIP :: Prečišćavanje otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/otpad.jpg?thumbId=965&fileSize=7781&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694109000 Saobraćajni institut CIP :: Prečišćavanje otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/rss.html Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za selo Levosoje – Opština Bujanovac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/109/Idejni+projekat+postrojenja+za+pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanje+otpadnih+voda+za+selo+Levosoje+%E2%80%93+Op%C5%A1tina+Bujanovac.html Planirano je postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 900ES u prvoj fazi, sa mogućnošću proširenja na 1200ES. Recipijent prečišćenih otpadnih voda je reka Moravica.

Planirano je postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 900ES u prvoj fazi, sa mogućnošću proširenja na 1200ES. Recipijent prečišćenih otpadnih voda je reka Moravica.

Usvojeni tehnološki koncept je dvostepeni tretman koji karakteriše princip aktivnog mulja. Postupak obuhvata mehaničku preradu i mikrobiološku obradu otpadnih voda uz pomoć kiseonika iz vazduha, difuznom aeracijom. Suštinu tehnološkog postupka koji se odnosi na ključnu fazu tretmana - bioaeraciju, čini primena unapređenog SBR procesa aktivnog mulja, gde se u okviru jednog bazena, u uslkovima kontinuiranog protoka, sprovodi proces produžene biološke aeracije i naknadnog taloženja.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:40:01 +0100 Prečišćavanje otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/109/Idejni+projekat+postrojenja+za+pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanje+otpadnih+voda+za+selo+Levosoje+%E2%80%93+Op%C5%A1tina+Bujanovac
Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za All Homs ( Libija) http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/111/Glavni+projekat+postrojenja+za+pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanje+otpadnih+voda+za+All+Homs+%28+Libija%29.html Kapacitet postrojenja je 60.000 ES. Postrojenje je projektovano za 3 linije po 20.000 ES.

Kapacitet postrojenja je 60.000 ES. Postrojenje je projektovano za 3 linije po 20.000 ES. Tehnološki koncept prečišćavanja obuhvata tri sstepena prečišćavanja:I stepen obuhvata mehaničku preradu (automatska rešenja, peskolov). U okviru I stepena predviđen je egalizacioni bazen kao deo postojećeg objekta koji je započet sa gradnjom, ali nije završen.

II stepen obuhvata biiološku preradu sa dubinskom aeracijom, po principu produžene aeracije, uz koju je predviđeno i naknadno taloženje sa reciklacijom mulja.

III stepen obuhvata duboko bistrenje sa koagulacijom na brzim dvoslojnim filtrima.Završna dezinfekcija vode se obavlja hipohloritom. Recipijent prečišćenih otpadnih voda je suvo rečno korito, kojim se vode transportuju do mora.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:41:48 +0100 Prečišćavanje otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/111/Glavni+projekat+postrojenja+za+pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanje+otpadnih+voda+za+All+Homs+%28+Libija%29
Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda za Divčibare http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/113/Glavni+projekat+postrojenja+za+pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanje+sanitarnih+otpadnih+voda+za+Div%C4%8Dibare.html Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je vrlo kratko vreme bilo u funkciji, a sada je potpuno zapušeno i van upotrebe. Predviđeno je da se planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda radi u dve faze, kapaciteta 2h5000ES.

Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je vrlo kratko vreme bilo u funkciji, a sada je potpuno zapušeno i van upotrebe.

Predviđeno je da se planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda radi u dve faze, kapaciteta 2h5000ES. S obzirom na kategoriju vodotoka u koji se upušta prečišćena voda (reka Bela Kamenica pripada prvoj kategoriji) predviđen je primarno - mehaničko prečišćavanje, sekundaarno-biološko prečišćavanje i tercijalno prečišćavaanje. Rad postrojenja je automatski. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:45:32 +0100 Prečišćavanje otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/preciscavanjeOtpadnihVoda/story/113/Glavni+projekat+postrojenja+za+pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanje+sanitarnih+otpadnih+voda+za+Div%C4%8Dibare