Saobraćajni institut CIP :: Kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/kanal.jpg?thumbId=962&fileSize=12042&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694033000 Saobraćajni institut CIP :: Kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/rss.html Glavni projekat rekonstrukcije ulice Savske http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/103/Glavni+projekat+rekonstrukcije+ulice+Savske.html U sklopu rekonstrukcije Savske ulice izvršena je i rekonstrukcija kanalizacione mreže. Projektom je predviđena izgradnja kolektora Ø1600mm od poliestera, od ul. Drinske do KCS „Železnička stanica“, dužine 980m.

U sklopu rekonstrukcije Savske ulice izvršena je i rekonstrukcija kanalizacione mreže. Projektom je predviđena izgradnja kolektora Ø1600mm od poliestera, od ul. Drinske do KCS „Železnička stanica", dužine 980m. Koncepcija kanalizacije u Savskoj ulici je da se gradi kolektor u novoj saobraćajnoj traci, a sa obe strane kolektora predviđena je sekundarna kanalizacija. Kolektor je dimenzionisan na 25-ominutnu kišu desetogodišnjeg povratnog perioda. Od objekta na mreži predviđeni su revizioni silazi, kaskade, slivnici i kućni priključci.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:33:59 +0100 Kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/103/Glavni+projekat+rekonstrukcije+ulice+Savske
Idejni projekat mreže fekalne kanalizacije za selo Levosoje - Opština Bujanovac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/105/Idejni+projekat+mre%C5%BEe+fekalne+kanalizacije+za+selo+Levosoje++-+Op%C5%A1tina+Bujanovac.html Naselje Levosoje je naselje seoskog (zbijenog) tipa. Ukupan broj stanovnika se kreće oko 900, sa tendencijom porasta stanovništva na 1200 za period od 25 godina. Projektom je obuhvaćen razvoj primarne i sekundarne kanalizacione mreže sa crpnim stanicama.

Naselje Levosoje je naselje seoskog (zbijenog) tipa. Ukupan broj stanovnika se kreće oko 900, sa tendencijom porasta stanovništva na 1200 za period od 25 godina. Projektom je obuhvaćen razvoj primarne i sekundarne kanalizacione mreže sa crpnim stanicama. Cevni materijal je predviđen od plastičnog materijala tipa PVC za uličnu kanalizaciju. Ukupna dužina cevi je 4300m. Obzirom na nepovoljan (ravna konstrukcija terena) položaj sela, kao i lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, predviđene su dve crpne stanice. Maksimalna dubina ukopavanja kanalizacije je 5m.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:35:42 +0100 Kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/105/Idejni+projekat+mre%C5%BEe+fekalne+kanalizacije+za+selo+Levosoje++-+Op%C5%A1tina+Bujanovac
Glavni projekat kanalizacije sanitarnih otpadnih voda za Divčibare http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/107/Glavni+projekat+kanalizacije+sanitarnih+otpadnih+voda+za+Div%C4%8Dibare.html Postojeća mreža sanitarnih otpadnih voda Divčibara urađena je u dužini od 2200m od azbestcementnog materijala. Trasa delimično prolazi kroz zabarena tresetišta, što za posledicu ima sleganje i pucanje cevi.

Postojeća mreža sanitarnih otpadnih voda Divčibara urađena je u dužini od 2200m od azbestcementnog materijala. Trasa delimično prolazi kroz zabarena tresetišta, što za posledicu ima sleganje i pucanje cevi. Najveći deo turističkog mesta Divčibare pripada kanalizacionom sistemu koji gravitira reci Bela Kamenica.
Kanalizaciona mreža je projektovana sa padovima koji se maksimalno uklapaju u postojeći teren, vodeći računa o mogućnosti priključenja najvećeg broja potencijalnih korisnika. Predviđene su kanalizacione cevi od rebrastog PVC-a, klase nosivosti SN-8 za teško saobraćajno opterećenje. Ukupna dužina kanalizacione mreže iznosi 16 km.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:37:25 +0100 Kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/kanalisanje/story/107/Glavni+projekat+kanalizacije+sanitarnih+otpadnih+voda+za+Div%C4%8Dibare