štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i Glavni projekat saobraćajnice Severna tangenta u Beogradu, od saobraćajnice T-6 do puta Beograd - Pančevo, dužine oko 21,3 km sa mostom Zemun - Borča

Izgradnja Severne tangente sa mostom Zemun-Borča predstavlja novi model realizacije velikih infrastrukturnih i razvojnih projekata u Srbiji i rezultat je saradnje vlada Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Sporazumom o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između dveju vlada, koji je potpisan 20. avgusta 2009. godine u Pekingu, utvrđeno je da je prioritet u narednom periodu implementacija projekta izgradnje mosta Zemun - Borča sa pripadajućim saobraćajnicama. Nosilac projekta ja Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, a Grad Beograd (Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda) glavni partner na realizaciji.

Saobraćajni institut CIP d.o.o. i kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) su kao partneri zajedno angažovani na izradi Idejnog i Glavnog projekta saobraćajnice severna tangenta sa mostom Zemun-Borča.

Infrastrukturni značaj

  • Most Zemun-Borča sa pratećim saobraćajnicama predstavlja regionalnu vezu između Beograda i Južnog Banata, čime se Koridor 10 strateški povezuje sa Koridorom 4 i Rumunijom.
  • Bolja saobraćajna veza za preko pola miliona žitelja beogradskih opština Zemuna, Palilule i Novog Beograda.
  • Most Zemun - Borča je deo obilaznice oko Beograda i povezuje Zrenjaninski i Pančevački put.

Ekonomski efekti

  • Kratkoročni ekonomski efekat - 45% od ukupne vrednosti investicije ili 76.5 miliona evra predstavlja direktnu korist za domaće građevinske firme i proizvođače građevinskog materijala koje će na projektu biti angažovane kao podizvođači.
  • Srednjoročni i dugoročni ekonomski efekat - Stvaraju se uslovi za razvoj novog dela Beograda i razvoj stambenih, privrednih i drugih sadržaja, kao i potrebne infrastrukture

Ekološki značaj

  • Preusmeravanjem teškog teretnog saobraćaja smanjuje se buka i emisija štetnih gasova čime se utiče na zaštitu životne sredine.

Tehničke karakteristike

Početak ove gradske magistrale je na raskrsnici saobraćajnice T-6 i postojećeg puta za Novi Sad. Pre mosta preko Dunava, trasa se ukršta sa Ulicom Cara Dušana raskrsnicom u nivou.

Na banatskoj strani saobraćajnica se pruža pored naselja Borča i seče Zrenjaninski put. Veza sa Borčom je predviđena raskrsnicom u nivou, a na putu Beograd - Zrenjanin projektovana je denivelisana raskrsnica tipa" DETELINA SA 4 LISTA". Ovo rešenje raskrsnice podrazumeva i rekonstrukciju dela Zrenjaninskog puta i izgradnju dve denivelisane veze:

  • za Kovilovo, u neposrednoj blizini puta za Zrenjanin, u smeru prema Pančevu i
  • za groblje "Zbeg" na Zrenjaninskom putu.

Sledeća denivelisana raskrsnica tipa " TRUBA " projektovana je na ukrštaju Severne Tangente i dela Severne Magistralne Tangente. Nastavak Severne Tangente u smeru ka Pančevu biće predmet posebnog projekta. Od ove denivelisane raskrsnice projektovana saobraćajnica se spušta južno sve do puta Begrad-Pančevo i završava raskrsnicom u nivou kod štamparije Politika.

Na delu saobraćajnice koja je deo ovog projekta nalazi se raskrsnica u nivou za naselje Ovča.

Magistrala će imati četiri saobraćajne trake i dve zaustavne trake.

Normalni poprečni profil usvojen je na osnovu prognoziranog saobraćajnog opterećenja u planskom periodu, strukture saobraćaja, ranga puta i usvojene računske brzine od Vr = 80 km/h.

Ukupna dužina saobraćajnice iznosi oko 21,3 km.

Na delu od Zemuna do km 0+820.00 ( oko 200m pre Ulice Cara Dušana ) projektovane su biciklističko-pešačke staze sa zelenim pojasom između trotoara i kolovoza, pa je ukupna širina poprečnog profila na ovom delu 40.50 m, da bi se od km 0+820.00 do raskrsnice sa Ul.Cara Dušana profil suzio na 32.50m, jer ne postoji ivični zeleni pojas. Od Ul.Cara Dušana do mosta preko Dunava nema ivičnog zelenila ali su širi srednji razdelni pojas i pešačko.-biciklističke staze, pa je širina poprečnog profila 35.50m. Od mosta preko Dunava do raskrsnice za Borču širina poprečnog profila je 36.00m.

Od većih objekata na trasi se, pored Mosta preko Dunava, planira još osam mostova i 4 nadvožnjaka od kojih treba istaći mostove preko Zrenjaninskog puta dužine oko 210 m i preko železničke pruge Beograd - Pančevo i kanala Kolovita dužine oko 610 m.

Most preko Dunava je prethodno napregnuta armirano betonska konstrukcija, ukupne dužine oko 1500 m. Obezbeđen je gabarit (visina i širina) plovnog puta Dunava, kao međunarodne reke koja pripada Koridoru 7. Konstrukcija mosta se sastoji od glavne konstrukcije, raspona 95+172+95 m, inundacione konstrukcije na desnoj obali, raspona 2x48 m, inundacione konstrukcije na levoj obali, raspona 15x48 m i prilaznih konstrukcija na levoj obali, raspona 26+3x35+26+4x35 m. Predviđene su dve odvojene mostovske konstrukcije, širina po 13,95 m, na zajedničkim stubovima. Glavna konstrukcija je kontinualni nosač, koji premošćuje reku Dunav sa tri raspona, 95 m + 172 m + 95 m. Sandučast poprečni presek nosača je promenljive visine, koja se kreće od 10 m kod centralnog stuba do 4 m u sredini raspona. Donji deo ploče je u paraboli.

Saobraćajnica će biti opremljena odgovarajućim sistemom saobraćajne signalizacije, zatvorenim sistemom odvodnjavanja, osvetljenjem, kao i komunalnim instalacijama koje će biti smeštene u trupu saobraćajnice, pošto je na levoj obali Dunava predviđena izgradnja poslovno-stambenih objekata.

Odvođenje atmosferske vode sa kolovoza i trotoara predviđeno je zatvorenim sistemom odvodnjavanja i prečišćavanjem vode pre puštanja u prirodne tokove.

Predviđeno je da se na trasi puta izvrši rekonstrukcija i izmeštanje postojećih električnih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Status projekta

Saobraćajni institut CIP d.o.o. i kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) su završili i predali uz Idejni  projekat Studiju opravdanosti i Glavni projekat saobraćajnice Severna tangenta sa mostom Zemun-Borča Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Svi radovi su izvedeni prema urađenoj projektnoj dokumentaciji.

povratak