Saobraćajni institut CIP :: Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1b-thumbnail.jpg?thumbId=953&fileSize=7741&contentType=image/jpeg&lastModified=1276691187000 Saobraćajni institut CIP :: Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/rss.html Glavni projekat rekonstrukcije kolovoza i trotoara Ulice kneza Mihaila u Smederevu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/671/Glavni+projekat+rekonstrukcije+kolovoza+i+trotoara+Ulice+kneza+Mihaila+u+Smederevu+.html Ulica Kneza Mihaila predstavlja deo državnog puta I reda R 202 Smederevo - Mladenovac. Projektom je obuhvaćen potez od raskrsnice sa Karađorđevom ulicom do raskrsnice sa Fočanskom ulicom, Ulicom Petrijevski put i Ulicom Majke Jugovića, u ukupnoj dužini od 1050m. Projektovane su dve saobraćajne trake, ukupne širine kolovoza od 6.50m i trotoarima.

Ulica Kneza Mihaila predstavlja deo državnog puta I reda R 202 Smederevo - Mladenovac. Projektom je obuhvaćen potez od raskrsnice sa Karađorđevom ulicom do raskrsnice sa Fočanskom ulicom, Ulicom  Petrijevski put i Ulicom Majke Jugovića, u ukupnoj dužini od 1050m. Projektovane su dve saobraćajne trake, ukupne širine kolovoza od 6.50m i trotoarima.

Projekat rekonstrukcije Knez Mihajlove ulice rađen je u tri faze. U prvoj fazi projektom je predviđena rekonstrukcija saobraćajnice u punoj širini sa obostranim trotoarima. Druga faza predviđa izgradnju autobuskog stajališta sa desne strane ulice, a treća faza obuhvata potez proširenja saobraćajnice sa leve strane ulice, za širinu parkinga za putničko vozilo i nišu za autobusko stajalište.

Odvođenje površinske vode sa kolovoza prilagođeno je konceptu odvodnjavanja koje podrazumeva kišnu kanalizaciju. Predviđena je zamena postojećeg magistralnog cevovoda LGØ400mm , u dužini od 267 metara. Predviđeno je prevezanje svih postojećih kućnih priključaka na novu distributivnu mrežu.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:46:32 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/671/Glavni+projekat+rekonstrukcije+kolovoza+i+trotoara+Ulice+kneza+Mihaila+u+Smederevu+
Glavni projekat rekonstrukcije Karađorđeve ulice u Valjevu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/673/Glavni+projekat+rekonstrukcije+Kara%C4%91or%C4%91eve+ulice+u+Valjevu.html Karađorđeva ulica u Valjevu je centralna gradska ulica, dužine 1543m. Karađorđeva ulica preseca 9 postojećih saobraćajnica, a počinje i završava se "T" raskrsnicama sa Radničkom ulicom i Uzun Mirkovom ulicom.

Karađorđeva ulica u Valjevu je centralna gradska ulica, dužine 1543m.

Karađorđeva ulica preseca 9 postojećih saobraćajnica, a počinje i završava se "T" raskrsnicama sa Radničkom ulicom i Uzun Mirkovom ulicom.

Koncept po kome je projektovana Karađorđeva ulica je zasnovan na umirenju saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni, kao i omogućavanje kratkotrajnih parkiranja vozila duž ulice. Poseban značaj dat je postojećem hortikulturnom uređenju Karađorđeve ulice. Projektovano je novo javno osvetljenje. Na potezu od Ulice Vuka Karadžića do Sinđelićeve projektovan je centralni gradski trg.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:47:47 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/673/Glavni+projekat+rekonstrukcije+Kara%C4%91or%C4%91eve+ulice+u+Valjevu
Idejni i Glavni projekat saobraćajnice Severna tangenta u Beogradu, od saobraćajnice T-6 do puta Beograd - Pančevo, dužine oko 21,3 km sa mostom Zemun - Borča http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/494/Idejni+i+Glavni+projekat+saobra%C4%87ajnice+Severna+tangenta+u+Beogradu%2C+od+saobra%C4%87ajnice+T-6+do+puta+Beograd+-+Pan%C4%8Devo%2C+du%C5%BEine+oko+21%2C3+km+sa+mostom+Zemun+-+Bor%C4%8Da.html Izgradnja Severne tangente sa mostom Zemun-Borča predstavlja novi model realizacije velikih infrastrukturnih i razvojnih projekata u Srbiji i rezultat je saradnje vlada Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Sporazumom o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između dveju vlada, koji je potpisan 20. avgusta 2009. godine u Pekingu, utvrđeno je da je prioritet u narednom periodu implementacija projekta izgradnje mosta Zemun - Borča sa pripadajućim saobraćajnicama. Nosilac projekta ja Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, a Grad Beograd (Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda) glavni partner na realizaciji.

Izgradnja Severne tangente sa mostom Zemun-Borča predstavlja novi model realizacije velikih infrastrukturnih i razvojnih projekata u Srbiji i rezultat je saradnje vlada Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Sporazumom o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između dveju vlada, koji je potpisan 20. avgusta 2009. godine u Pekingu, utvrđeno je da je prioritet u narednom periodu implementacija projekta izgradnje mosta Zemun - Borča sa pripadajućim saobraćajnicama. Nosilac projekta ja Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, a Grad Beograd (Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda) glavni partner na realizaciji.

Saobraćajni institut CIP d.o.o. i kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) su kao partneri zajedno angažovani na izradi Idejnog i Glavnog projekta saobraćajnice severna tangenta sa mostom Zemun-Borča.

Infrastrukturni značaj

  • Most Zemun-Borča sa pratećim saobraćajnicama predstavlja regionalnu vezu između Beograda i Južnog Banata, čime se Koridor 10 strateški povezuje sa Koridorom 4 i Rumunijom.
  • Bolja saobraćajna veza za preko pola miliona žitelja beogradskih opština Zemuna, Palilule i Novog Beograda.
  • Most Zemun - Borča je deo obilaznice oko Beograda i povezuje Zrenjaninski i Pančevački put.

Ekonomski efekti

  • Kratkoročni ekonomski efekat - 45% od ukupne vrednosti investicije ili 76.5 miliona evra predstavlja direktnu korist za domaće građevinske firme i proizvođače građevinskog materijala koje će na projektu biti angažovane kao podizvođači.
  • Srednjoročni i dugoročni ekonomski efekat - Stvaraju se uslovi za razvoj novog dela Beograda i razvoj stambenih, privrednih i drugih sadržaja, kao i potrebne infrastrukture

Ekološki značaj

  • Preusmeravanjem teškog teretnog saobraćaja smanjuje se buka i emisija štetnih gasova čime se utiče na zaštitu životne sredine.

Tehničke karakteristike

Početak ove gradske magistrale je na raskrsnici saobraćajnice T-6 i postojećeg puta za Novi Sad. Pre mosta preko Dunava, trasa se ukršta sa Ulicom Cara Dušana raskrsnicom u nivou.

Na banatskoj strani saobraćajnica se pruža pored naselja Borča i seče Zrenjaninski put. Veza sa Borčom je predviđena raskrsnicom u nivou, a na putu Beograd - Zrenjanin projektovana je denivelisana raskrsnica tipa" DETELINA SA 4 LISTA". Ovo rešenje raskrsnice podrazumeva i rekonstrukciju dela Zrenjaninskog puta i izgradnju dve denivelisane veze:

  • za Kovilovo, u neposrednoj blizini puta za Zrenjanin, u smeru prema Pančevu i
  • za groblje "Zbeg" na Zrenjaninskom putu.

Sledeća denivelisana raskrsnica tipa " TRUBA " projektovana je na ukrštaju Severne Tangente i dela Severne Magistralne Tangente. Nastavak Severne Tangente u smeru ka Pančevu biće predmet posebnog projekta. Od ove denivelisane raskrsnice projektovana saobraćajnica se spušta južno sve do puta Begrad-Pančevo i završava raskrsnicom u nivou kod štamparije Politika.

Na delu saobraćajnice koja je deo ovog projekta nalazi se raskrsnica u nivou za naselje Ovča.

Magistrala će imati četiri saobraćajne trake i dve zaustavne trake.

Normalni poprečni profil usvojen je na osnovu prognoziranog saobraćajnog opterećenja u planskom periodu, strukture saobraćaja, ranga puta i usvojene računske brzine od Vr = 80 km/h.

Ukupna dužina saobraćajnice iznosi oko 21,3 km.

Na delu od Zemuna do km 0+820.00 ( oko 200m pre Ulice Cara Dušana ) projektovane su biciklističko-pešačke staze sa zelenim pojasom između trotoara i kolovoza, pa je ukupna širina poprečnog profila na ovom delu 40.50 m, da bi se od km 0+820.00 do raskrsnice sa Ul.Cara Dušana profil suzio na 32.50m, jer ne postoji ivični zeleni pojas. Od Ul.Cara Dušana do mosta preko Dunava nema ivičnog zelenila ali su širi srednji razdelni pojas i pešačko.-biciklističke staze, pa je širina poprečnog profila 35.50m. Od mosta preko Dunava do raskrsnice za Borču širina poprečnog profila je 36.00m.

Od većih objekata na trasi se, pored Mosta preko Dunava, planira još osam mostova i 4 nadvožnjaka od kojih treba istaći mostove preko Zrenjaninskog puta dužine oko 210 m i preko železničke pruge Beograd - Pančevo i kanala Kolovita dužine oko 610 m.

Most preko Dunava je prethodno napregnuta armirano betonska konstrukcija, ukupne dužine oko 1500 m. Obezbeđen je gabarit (visina i širina) plovnog puta Dunava, kao međunarodne reke koja pripada Koridoru 7. Konstrukcija mosta se sastoji od glavne konstrukcije, raspona 95+172+95 m, inundacione konstrukcije na desnoj obali, raspona 2x48 m, inundacione konstrukcije na levoj obali, raspona 15x48 m i prilaznih konstrukcija na levoj obali, raspona 26+3x35+26+4x35 m. Predviđene su dve odvojene mostovske konstrukcije, širina po 13,95 m, na zajedničkim stubovima. Glavna konstrukcija je kontinualni nosač, koji premošćuje reku Dunav sa tri raspona, 95 m + 172 m + 95 m. Sandučast poprečni presek nosača je promenljive visine, koja se kreće od 10 m kod centralnog stuba do 4 m u sredini raspona. Donji deo ploče je u paraboli.

Saobraćajnica će biti opremljena odgovarajućim sistemom saobraćajne signalizacije, zatvorenim sistemom odvodnjavanja, osvetljenjem, kao i komunalnim instalacijama koje će biti smeštene u trupu saobraćajnice, pošto je na levoj obali Dunava predviđena izgradnja poslovno-stambenih objekata.

Odvođenje atmosferske vode sa kolovoza i trotoara predviđeno je zatvorenim sistemom odvodnjavanja i prečišćavanjem vode pre puštanja u prirodne tokove.

Predviđeno je da se na trasi puta izvrši rekonstrukcija i izmeštanje postojećih električnih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Status projekta

Saobraćajni institut CIP d.o.o. i kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) su završili i predali uz Idejni  projekat Studiju opravdanosti i Glavni projekat saobraćajnice Severna tangenta sa mostom Zemun-Borča Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Svi radovi su izvedeni prema urađenoj projektnoj dokumentaciji.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 15:25:22 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/494/Idejni+i+Glavni+projekat+saobra%C4%87ajnice+Severna+tangenta+u+Beogradu%2C+od+saobra%C4%87ajnice+T-6+do+puta+Beograd+-+Pan%C4%8Devo%2C+du%C5%BEine+oko+21%2C3+km+sa+mostom+Zemun+-+Bor%C4%8Da
Idejni i Glavni projekat Savske ulice u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/404/Idejni+i+Glavni+projekat+Savske+ulice+u+Beogradu.html Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=900m sa 5 saobraćajnih traka i 2 pešačke staze u prvoj fazi realizacije projekta i sa 6 saobraćajnih traka i 2 pešačke staze u drugoj fazi realizacije projekta.

Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=900m sa 5 saobraćajnih traka i 2 pešačke staze u prvoj fazi realizacije projekta i sa 6 saobraćajnih traka i 2 pešačke staze u drugoj fazi realizacije projekta. Takođe je predviđeno da se poboljša protočnost i bezbednost saobraćaja uz unapređenje tehničkih karakteristika ulice.

U okviru projekta urađeni su i rekonstrukcija tramvajske pruge i kontaktne mreže celom dužinom ulice. Urađen je i projekat zalivnog sistema tramvajske baštice. Takođe, predviđena je zamena svih tehničkih instalacija u trupu saobraćajnice.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:43:48 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/404/Idejni+i+Glavni+projekat+Savske+ulice+u+Beogradu
Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije dela ulice Zemunski kej od raskrsnice sa NJegoševom do Široke staze u Zemunu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/400/Idejni+i+Glavni+projekat+rekonstrukcije+dela+ulice+Zemunski+kej+od+raskrsnice+sa+NJego%C5%A1evom+do+%C5%A0iroke+staze+u+Zemunu.html Projektom je predviđena rekonstrukcija dela ulice Zeminski kej od raskrsnice sa NJegoševom do Široke staze, dužine L=450m sa 2 saobraćajne trake i sa izradom šetališta, biciklističke staze i parkinga.

Projektom je predviđena rekonstrukcija dela ulice Zeminski kej od raskrsnice sa NJegoševom do Široke staze, dužine L=450m sa 2 saobraćajne trake i sa izradom šetališta, biciklističke staze i parkinga.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:40:32 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/400/Idejni+i+Glavni+projekat+rekonstrukcije+dela+ulice+Zemunski+kej+od+raskrsnice+sa+NJego%C5%A1evom+do+%C5%A0iroke+staze+u+Zemunu
Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije bulevara Konstantina Velikog u Sremskoj Mitrovici http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/398/Idejni+i+Glavni+projekat+rekonstrukcije+bulevara+Konstantina+Velikog+u+Sremskoj+Mitrovici.html Projektom je predviđena rekonstrukcija bulevara Konstantina Velikog u dužini L=1,45km sa 4 saobraćajne trake, 2 pešačke staze, 2 biciklističke staze i parkinzima.

Projektom je predviđena rekonstrukcija bulevara Konstantina Velikog u dužini L=1,45km sa 4 saobraćajne trake, 2 pešačke staze, 2 biciklističke staze i parkinzima.

Projektom je predviđena i 1 kružna raskrsnica. Poboljšana je protočnost i bezbednost saobraćaja.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:39:26 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/398/Idejni+i+Glavni+projekat+rekonstrukcije+bulevara+Konstantina+Velikog+u+Sremskoj+Mitrovici
Idejni i Glavni projekat primarne gradske saobraćajnice Mirijevski bulevar u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/402/Idejni+i+Glavni+projekat+primarne+gradske+saobra%C4%87ajnice+Mirijevski+bulevar+u+Beogradu.html Prema Generalnom planu Beograda do 2021. godine ova gradska saobraćajnica je kategorisana kao ulica 1 reda sa uvođenjem visokokapacitetnog šinskog sistema.

Prema Generalnom planu Beograda do 2021. godine ova gradska saobraćajnica je kategorisana kao ulica 1 reda sa uvođenjem visokokapacitetnog šinskog sistema.

Do realizacije planiranog, Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=1,3km sa 4 saobraćajne trake i 2 pešačke staze ukupne širine 20 metara, hidrotehnička, elektrotehnička i gasovodna instalacija.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:42:29 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/402/Idejni+i+Glavni+projekat+primarne+gradske+saobra%C4%87ajnice+Mirijevski+bulevar+u+Beogradu
Idejni i Glavni projekat gradskih saobraćajnica u Prijepolju sa mostom preko reke Lim http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/396/Idejni+i+Glavni+projekat+gradskih+saobra%C4%87ajnica+u+Prijepolju+sa+mostom+preko+reke+Lim.html Projektom su definisane nove saobraćajnice, a postojeće su poboljšane.

Projektom su definisane nove saobraćajnice, a postojeće su poboljšane.

Projekat predviđa i izgradnju mosta preko reke Lim, dužine 100 m. Ovim rešenjem je omogućeno efikasnije povezivanje Grada, delova sa leve i desne obale reke, prilaz autobuskoj i železničkoj stanici i uključenje na magistralni put M.21.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:37:40 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/396/Idejni+i+Glavni+projekat+gradskih+saobra%C4%87ajnica+u+Prijepolju+sa+mostom+preko+reke+Lim
Glavni projekat rekonstrukcije dela ulice Jurija Gagarina u Novom Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/394/Glavni+projekat+rekonstrukcije+dela+ulice+Jurija+Gagarina+u+Novom+Beogradu.html Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=500m sa 6 saobraćajnih traka i novi most dužine L=188m.

Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=500m sa 6 saobraćajnih traka i novi most dužine L=188m.

Predviđeno je povezivanje izgrađenih delova predmetne ulice izgradnjom novog armirano-betonskog mosta i izmeštanjem postojeće pruge uz zadovoljenje saobraćajnog profila ulice.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:36:26 +0100 Gradske saobraćajnice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/gradskeSaobracajnice/story/394/Glavni+projekat+rekonstrukcije+dela+ulice+Jurija+Gagarina+u+Novom+Beogradu