Telekomunikacione mreže i instalacije

Glavni projekat telekomunikacione infrastrukture na železničkom zemljištu pored pruga JP ŽS putem rekonstrukcije postojeće kablovske telekomunikacione infrastrukture na koridorima pruga JP ŽS

Projekti obuhvataju optički kabl kapaciteta 144 ili 288 optičkih vlakana duž pruga železnica Srbije sa kompletnom građevinskom infrastrukturom i pasivnom opremom po stanicama ...

detaljnije

Glavni projekat adaptacije Server sale u objektu Direkcije RF PIO u ul.A.Kostića br.9 u Beogradu

Projektovan je savremeni centar za obradu podataka za potrebe PIO fonda u ulici Aleksandra Kostića br.9 u Beogradu ...

detaljnije

Generalni projekat integrisanog telekomunikacionog sistema JP „Železnice Srbije“

Generalni projekat obrađuje telekomunikacioni sistem, koji treba da omogući brz i kvalitetan prenos podataka, govora i slike između službenih mesta JP „Železnice Srbije“ ...

detaljnije

Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti izgradnje optičke infrastrukture na železničkoj mreži Srbije

Generalni projekat daje tehničko tehnološko koncepciju optičke infrastrukture, kao i rešenja za izgradnju građevinske infrastrukture za polaganje cevi za uduvavanje optičkih ...

detaljnije

Glavni projekat adaptacije bezbedonosnih sistema u zgradi centrale poreske uprave u ulici Save Maškovića 3-5 u Beogradu

Cilj izrade projekta je obezbeđenje pouzdanih bezbednosnih sistema, koji treba da pomognu u zaštiti ljudi i imovine u zgradi od velikog značaja za državu. Projekovani su savremeni ...

detaljnije

Projekat optimalnog upravljanja železničkim saobraćajem »OPTIMUS» sa primerom primene na „BEOVOZ“

Železnički saobraćaj predstavlja složen proces upravljanja resursima koji učestvuju u planiranju i izvršenju reda vožnje. Operativna služba železnice je zadužena za planiranje ...

detaljnije

Glavni projekti pristupne mreže na lokacijama: Stara Moravica, Martonoš, Plavinac 1 - Smederevo

Glavni projekti daju rešenja za izgradnju pristupnih mreža u naseljima Stara Moravica (1600 telefonskih priključaka), Martonoš (600 priključaka) i Plavinac 1 u Smederevu (600 ...

detaljnije

Glavni projekti uređenja lokacija i instalacije uređaja za potrebe operatera mobilne telefonije „VIP MOBILE“

Predmet projekta je uređenje lokacija za potrebe postavljanja opreme mobilnog operatera. Uređenje lokacije se odnosi na građevinsko arhitektonsku adaptaciju prostora, postavljanje ...

detaljnije

Tehnička dokumentacija za izgradnju radio mreže za potrebe regulisanja saobraćaja na deonicama pruga: Pančevo – Vršac – Državna granica Ruma – Šabac Sajlovo – Orlovat Vranje – Preševo

Cilj izrade tehničke dokumentacije za izgradnju radio mreža je definisanje koncepta radio mreže duž pruge sa rasporedom radio stanica, na osnovu sprovedenih merenja na terenu ...

detaljnije

Izvođački projekat za signalnu i telekomunikacionu opremu i instalaciju tunela „Lipak“ na autoputskoj obilaznici oko Beograda

Projekat obuhvata sledeće signalne i telekomunikacione instalacije: Sistem dojave požara, provale, video nadzor, interfonske komunikacije, sistem kontrole vazduha, sistem ...

detaljnije