štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat za izgradnju objekata socijalnog stanovanja u okviru kompleksa na kat.parc.br. 3672/3 KO Ovča

lokacija

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

planski osnov

Urbanistički projekat za Izgradnju stambenog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča, na katastarskoj parceli br. 3672/3 K.O. Ovča, gradska opština Palilula, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Urbanističkom projektu prethodio je konkurs za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rešenja. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte stambenih i stambeno-poslovnih objekata kao i sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte geotehničkih radova kao i projekte pripremnih radova za kompleks. Studiju mogućnosti korišćenja podzemnih voda kao energetskog resursa za potrebe grejanja budućih stambenih objekata u Ovči izradio je Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

slika

kompleks socijalnog stanovanja u brojkama

  • Površina kompleksa: 7.47 ha

  • Broj stanova: 972

  • Broj lokala: 31

  • Sadržaji socijalne zaštite: zastupljeni u sve 4 grupacije

  • Bruto površina stambenih objekata: 85.150 m²

  • BRGP poslovanje: 2760 m²

  • Ukupno parking mesta: 725


prostorna organizacija kompleksa

Sistemom kombinovane izgradnje, ( otvorene i blokovske ) postiže se integracija okruženja i unutrašnjosti kompleksa. Variranjem oblika sklopova postiže se prepoznatljivost - kategorije socijalnog i solidarnog postaju povezane.

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambene, koja zauzima zapadni deo lokacije i deo na istočnoj strani gde je smeštena škola, dečija ustanova i pojedini sportski tereni. Na krajnjem jugoistoku parcele locirano je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Stambena zona pored osnovnih, smeštajnih namena, ima i centralne sadržaje koji obuhvataju sadržaje socijalne zaštite i prodajno-poslovne lokale. Stambeni objekti imaju spratnost P + 4.

Stambeni sadržaji su organizovani u četiri grupacije koje definišu četiri faze izgradnje.

Stambene jedinice su raspoređene u odnosu na zahtevanu strukturu i potrebu da se u arhitektonskom oblikovanju osnovnih volumena izbegne ponavljanje. Četiri stambene grupacije mrežom kolskih saobraćajnica formiraju dve celine.

Prostorna težišta kompleksa su kontaktne zone između grupacija i trg na severnoj strani kompleksa koji su rešeni kao pešačke površine koje koncentrišu sadržaje usluga, trgovine i socijalnog staranja.

Predviđena je izgradnja 972 stana. U strukturi stanova zastupljeni su tipovi od garsonjera do trosobnih. Kompleks sadrži socijalne stanove (787 stanova) i stanove solidarnosti (185 stanova). Svi stanovi solidarnosti su koncentrisani u grupaciji 1. Raspored po fazama je sledeći: 250 stanova u 1. fazi, 233 stana u 2. fazi, 254 stana u 3. fazi i 226 stanova u 4. fazi.

Za lica sa posebnim potrebama predviđeno je 96 stanova.

saobraćajna mreža i uređenje partera

Kolski pristup lokaciji se nalazi na severnoj strani kompleksa. Motorni saobraćaj se razvija obodom lokacije sa središnom veznom trasom. Nasipanjem parcele spoljne površine - pešačke, kolske, zelene i rekreativne - izdižu se na nivo pristupne saobraćajnice.

Pristupi objektima su rešeni kombinovano: stepeništima i pešačkim rampama radi lakšeg pristupačnosti svim kategorijama korisnika.

Prostori između objekata su rešeni kao parkovski.

Protivpožarni putevi se prostiru između objekata. Naznačeni su odgovarajućim elementima i obrađeni odgovarajućom kolovoznom konstrukcijom.

infrastrukturna opremljenost

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:

elektroenergetske instalacije sa sa 5 novih trafo-stanica i elektro privodom od trafo-stanice Borča 2, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka, toplotne pumpe sa bunarskom vodom kao toplotnim izvorom (predviđeno je korišćenje geotermalne energije za grejanje), vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Svi kapaciteti definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 4.000 stanovnika.

slika 2

povratak