Saobraćajni institut CIP :: Stambeni objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/zgrada.jpg?thumbId=738&fileSize=9543&contentType=image/jpeg&lastModified=1276085256000 Saobraćajni institut CIP :: Stambeni objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/rss.html Glavni projekat za izgradnju objekata socijalnog stanovanja u okviru kompleksa na kat.parc.br. 3672/3 KO Ovča http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/915/Glavni+projekat+za+izgradnju+objekata+socijalnog+stanovanja+u+okviru+kompleksa+na+kat.parc.br.+36723+KO++Ov%C4%8Da.html Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

lokacija

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

planski osnov

Urbanistički projekat za Izgradnju stambenog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča, na katastarskoj parceli br. 3672/3 K.O. Ovča, gradska opština Palilula, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Urbanističkom projektu prethodio je konkurs za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rešenja. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte stambenih i stambeno-poslovnih objekata kao i sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte geotehničkih radova kao i projekte pripremnih radova za kompleks. Studiju mogućnosti korišćenja podzemnih voda kao energetskog resursa za potrebe grejanja budućih stambenih objekata u Ovči izradio je Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

kompleks socijalnog stanovanja u brojkama

 • Površina kompleksa: 7.47 ha

 • Broj stanova: 972

 • Broj lokala: 31

 • Sadržaji socijalne zaštite: zastupljeni u sve 4 grupacije

 • Bruto površina stambenih objekata: 85.150 m²

 • BRGP poslovanje: 2760 m²

 • Ukupno parking mesta: 725


prostorna organizacija kompleksa

Sistemom kombinovane izgradnje, ( otvorene i blokovske ) postiže se integracija okruženja i unutrašnjosti kompleksa. Variranjem oblika sklopova postiže se prepoznatljivost - kategorije socijalnog i solidarnog postaju povezane.

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambene, koja zauzima zapadni deo lokacije i deo na istočnoj strani gde je smeštena škola, dečija ustanova i pojedini sportski tereni. Na krajnjem jugoistoku parcele locirano je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Stambena zona pored osnovnih, smeštajnih namena, ima i centralne sadržaje koji obuhvataju sadržaje socijalne zaštite i prodajno-poslovne lokale. Stambeni objekti imaju spratnost P + 4.

Stambeni sadržaji su organizovani u četiri grupacije koje definišu četiri faze izgradnje.

Stambene jedinice su raspoređene u odnosu na zahtevanu strukturu i potrebu da se u arhitektonskom oblikovanju osnovnih volumena izbegne ponavljanje. Četiri stambene grupacije mrežom kolskih saobraćajnica formiraju dve celine.

Prostorna težišta kompleksa su kontaktne zone između grupacija i trg na severnoj strani kompleksa koji su rešeni kao pešačke površine koje koncentrišu sadržaje usluga, trgovine i socijalnog staranja.

Predviđena je izgradnja 972 stana. U strukturi stanova zastupljeni su tipovi od garsonjera do trosobnih. Kompleks sadrži socijalne stanove (787 stanova) i stanove solidarnosti (185 stanova). Svi stanovi solidarnosti su koncentrisani u grupaciji 1. Raspored po fazama je sledeći: 250 stanova u 1. fazi, 233 stana u 2. fazi, 254 stana u 3. fazi i 226 stanova u 4. fazi.

Za lica sa posebnim potrebama predviđeno je 96 stanova.

saobraćajna mreža i uređenje partera

Kolski pristup lokaciji se nalazi na severnoj strani kompleksa. Motorni saobraćaj se razvija obodom lokacije sa središnom veznom trasom. Nasipanjem parcele spoljne površine - pešačke, kolske, zelene i rekreativne - izdižu se na nivo pristupne saobraćajnice.

Pristupi objektima su rešeni kombinovano: stepeništima i pešačkim rampama radi lakšeg pristupačnosti svim kategorijama korisnika.

Prostori između objekata su rešeni kao parkovski.

Protivpožarni putevi se prostiru između objekata. Naznačeni su odgovarajućim elementima i obrađeni odgovarajućom kolovoznom konstrukcijom.

infrastrukturna opremljenost

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:

elektroenergetske instalacije sa sa 5 novih trafo-stanica i elektro privodom od trafo-stanice Borča 2, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka, toplotne pumpe sa bunarskom vodom kao toplotnim izvorom (predviđeno je korišćenje geotermalne energije za grejanje), vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Svi kapaciteti definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 4.000 stanovnika.

]]>
Mon, 23 Mar 2015 13:13:36 +0100 Stambeni objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/915/Glavni+projekat+za+izgradnju+objekata+socijalnog+stanovanja+u+okviru+kompleksa+na+kat.parc.br.+36723+KO++Ov%C4%8Da
Glavni projekat stambeno-poslovnog kompleksa "Stepa Stepanović" u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/623/Glavni+projekat+stambeno-poslovnog+kompleksa+%22Stepa+Stepanovi%C4%87%22+u+Beogradu.html Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu. Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna „4. juli“, izmenama i dopunama Generalnog plana Beograda, predviđena je za stanovanje i oivičena Voždovačkim kružnim putem na severu i Kumodraškom ulicom na istoku, a povezuje se sa ulicom Vojvode Stepe na zapadu, dok ga zelene površine okružuju sa juga.

Lokacija stambeno-poslovnog kompleksa

Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu. Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna „4. juli", izmenama i dopunama Generalnog plana Beograda, predviđena je za stanovanje i oivičena Voždovačkim kružnim putem na severu i Kumodraškom ulicom na istoku, a povezuje se sa ulicom Vojvode Stepe na zapadu, dok ga zelene površine okružuju sa juga

Planski osnov - projektovanje

Urbanistički projekat, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte prethodnih (geodetskih i geotehničkih radova) i pripremnih radova za kompleks. Završavaju se glavni projekti stambenih i stambeno poslovnih kao i javnih objekata - poslovno-komercijalnog kompleksa sa domom zdravlja i pijacom, jedan vrtić, dva obdaništa i dve škole. Deo stambeno poslovnih objekta kompleksa radi projektantska kuća ZAP iz Beograda. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina.

Stambeno-poslovni kompleks u brojkama

 • Površina kompleksa: 42,36 ha
 • Broj stanova: 4612
 • Broj lokalaČ 149
 • Bruto površina stambenih objekata: 440.000 m2
 • Bruto površina pratećih sadržaja: 19.000 m
 • Bruto površina poslovno-komercijalnih objekata: 55.000 m2
 • Ukupna dužina saobraćajnica: 10.500 m
 • Ukupno parking mesta: 4.799

Infrastrukturna opremljenost

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:
elektroenergetske instalacije sa 29 novih trafo-stanica, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka i optičkih kablova do svakog stana, toplovodni sistem daljinskog grejanja, vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura.

Za potrebe napajanja objekata na stambeno poslovnom kompleksu "Stepa Stepanović" toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane", projektovan je magistralni toplovod nazivne dimenzije DN600 od toplane TO Voždovac do ulaska u kompleks "Stepa Stepanović", kao i tri magistralna toplovoda unutar samog kompleksa, sa kojih je po kompleksu razgranata široka mreža toplovoda. Ukupna dužina trase projektovane i izvedene toplovodne mreže iznosi oko 7 km. Magistralni toplovodi namenjeni su za potrošače unutar samog kompleksa, kao i potrošače za delove naselja Kumodraž 2, Braće Jerković 1, 2, 3 i Medaković. Ukupni toplotni kapacitet za pomenuto grejno područje iznosi oko 177 MW. U objektima na kompleksu je projektovano 57 primopredajnih toplotnih podstanica, preko kojih se toplotnom energijom snabdevaju svi objekti na kompleksu.  

Koncept uređenja prostora

Projektovanje prostora na najvišem je nivou sa stanovišta javnih sadržaja, dostupnosti i kvaliteta života u gradu, a sa stanovišta organizacije stanova, u skladu je sa trendovima u potražnji stanova u poslednjih nekoliko godina. U objektima će biti zastupljena široka struktura stanova, od garsonjera do četvorosobnih. U prizemljima su predviđeni i stanovi prilagođeni licima sa posebnim potrebama.

Konstrukcija objekata je takva da budućim vlasnicima omogućava da unutrašnji prostor prilagođavaju svojim potrebama. Planirane zgrade su postavljene kao slobodnostojeće, u formi otvorenog bloka. Svaki od objekata se sastoji iz više lamela. U zgradama koje su orijentisane prema središnjoj saobraćajnici kompleksa u prizemljima su planirani lokali. Svi prateći sadržaji definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 13300 stanovnika.

U centralnom delu kompleksa planirana je parkovska površina i poslovno-komercijalni objekat sa svim sadržajima za snabdevanje, kulturni život stanovnika i zdravstvenu zaštitu.

]]>
Mon, 20 Dec 2010 19:21:10 +0100 Stambeni objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/623/Glavni+projekat+stambeno-poslovnog+kompleksa+%22Stepa+Stepanovi%C4%87%22+u+Beogradu
Idejni i glavni projekati Univerzitetskog naselja u delu bloka 32 , Novi Beograd http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/358/Idejni+i+glavni+projekati+Univerzitetskog+naselja+u+delu+bloka+32+%2C+Novi+Beograd.html Idejni i glavni projekati su predviđali izradu arhitektonsko-građevinskih, hidrotehničkih, elektrotehničkih, termotehničkih projekata, kao i izvođačkih detalja ,izradu komercijalnih kataloga za prodaju stambenog i poslovnog prostora za ceo kompleks "Univerzitetsko naselje",u delu bloka 32, Novi Beograd

Idejni i glavni projekati su predviđali izradu arhitektonsko-građevinskih, hidrotehničkih, elektrotehničkih, termotehničkih projekata, kao i izvođačkih detalja ,izradu komercijalnih kataloga za prodaju stambenog i poslovnog prostora za ceo kompleks "Univerzitetsko naselje",u delu bloka 32, Novi Beograd.

Kompleks obuhvata : 

objekat 1a - ukupne površine 10.000 m2 , 

objekat 2a - ukupne površine 11520 m2 , 

objekat 3a - ukupne površine 14820 m2 ,

objekat 1b - ukupne površine 17219 m2 ,

objekat 2b - ukupne površine 11559 m2 , 

objekat garaže 2b/3c - ukupne površine 988 m2, 

objekat skloništa 2b - ukupne površine 2495m2 i 

objekte infrastrukture na nivou naselja.

Stanovi su namenjeni za rešavanje stambenih problema mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu. ]]>
Mon, 7 Jun 2010 20:02:37 +0100 Stambeni objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/358/Idejni+i+glavni+projekati+Univerzitetskog+naselja+u+delu+bloka+32+%2C+Novi+Beograd
Idejno rešenje, idejni i glavni projekat stambenog objekta - lamele L3 i L4 sa dvonamenskim skloništem u ul.Majakovskog na lokaciji Duvanište u Nišu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/360/Idejno+re%C5%A1enje%2C+idejni+i+glavni+projekat+stambenog+objekta+-+lamele+L3+i+L4+sa+dvonamenskim+skloni%C5%A1tem+u+ul.Majakovskog+na+lokaciji+Duvani%C5%A1te+u+Ni%C5%A1u.html Projekat je predvideo izgradnju stambenog objekta - lamele L3 i L4, koje se nalazi u bloku višespratnih stambenih objekata sa podzemnom garažom, svom potrebnom tehničkom infrastrukturom na građevinskoj parceli Pantelej - KO Niš. Objekat je spratnosti Po+Pr+5+Pk. Površina objekta iznosi 6.161m2. Ostvarena struktura i broj stanova u objektu L3-L4 je: 26 jednosobnih stanova , 30 dvosobnih stanova, 2 dvoiposobna stana, 10 trosobnih stanova i 4 lokala.

Projekat je predvideo izgradnju stambenog objekta - lamele L3 i L4, koje se nalazi u bloku višespratnih stambenih objekata sa podzemnom garažom, svom potrebnom tehničkom infrastrukturom na građevinskoj parceli Pantelej - KO Niš. 

Objekat je spratnosti Po+Pr+5+Pk.

Površina objekta iznosi 6.161m2.

Ostvarena struktura i broj stanova u objektu L3-L4 je:

26 jednosobnih stanova , 30 dvosobnih stanova, 2 dvoiposobna stana, 10 trosobnih stanova i 4 lokala.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 20:17:50 +0100 Stambeni objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/360/Idejno+re%C5%A1enje%2C+idejni+i+glavni+projekat+stambenog+objekta+-+lamele+L3+i+L4+sa+dvonamenskim+skloni%C5%A1tem+u+ul.Majakovskog+na+lokaciji+Duvani%C5%A1te+u+Ni%C5%A1u
Glavni projekat stambene zgrade u Lajkovcu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/629/Glavni+projekat+stambene+zgrade+u+Lajkovcu.html Krajem devetnaestog veka, izgradnjom železničke pruge kroz Lajkovac pojavila se potreba za naseljavanje tada velikog broja železničkih radnika.

Krajem devetnaestog veka, izgradnjom železničke pruge kroz Lajkovac pojavila se potreba za naseljavanje tada velikog broja železničkih radnika. Tada je sagrađena železnička kolonija. Uslovi života u koloniji nisu odgovarali savremenim potrebama stanovnika za konforom pa je 1996. godine doneta  odluka da se izvrši raseljavanje stare kolonije.  Tako je za preseljenje njenih stanovnika rešeno da se izgradi u neposrednoj blizini, na mestu stare pijace, nova stambena zgrada, po  savremenim uslovima stanovanja. 

Objekat je izgrađen  1998. godine, ukupne površine oko 4 000 m². 

 

]]>
Mon, 1 Mar 2010 10:51:52 +0100 Stambeni objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/629/Glavni+projekat+stambene+zgrade+u+Lajkovcu