Saobraćajni institut CIP :: Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/avala.jpg?thumbId=741&fileSize=11470&contentType=image/jpeg&lastModified=1276086010000 Saobraćajni institut CIP :: Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/rss.html Glavni projekat adaptacije male scene "Raša Plaović" u Narodnom pozorištu u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/633/Glavni+projekat+adaptacije+male+scene+%22Ra%C5%A1a++Plaovi%C4%87%22+u++Narodnom++pozori%C5%A1tu+u+Beogradu.html Osnovni cilj adaptacije Male scene „Raša Plaović“ bio je organizacija u klasičnom smislu sa odvojenim parterom i scenskim prostorom i postojećim galerijama, dve bočne i jedna centralna.

Osnovni cilj adaptacije Male scene „Raša Plaović" bio je organizacija u klasičnom smislu sa odvojenim parterom i scenskim prostorom i postojećim galerijama, dve bočne i jedna centralna. Gledalište partera projektovano je u polukružnim redovima. Ukupan broj mesta u novoprojektovanom parteru je 194, na centralnoj galeriji 51 mesto a na bočnim galerijama 50 mesta ( od kojih je 10 mesta mobilno). Tako je ukupan broj mesta posle adaptacije 295 (285 fiksnih i 10 mobilnih).

Bočne galerije dobile su zakošenje koje je poboljšalo vidnost. Na njima je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama.

Scena je formirana od elemenata koji omogućavaju izmenu konfiguracije scenskog prostora.

Radovi na adaptaciji male scene su završeni.

]]>
Wed, 28 Aug 2013 09:44:53 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/633/Glavni+projekat+adaptacije+male+scene+%22Ra%C5%A1a++Plaovi%C4%87%22+u++Narodnom++pozori%C5%A1tu+u+Beogradu
Idejno rešenje hotelskog kompleksa na Divčibarama http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/631/Idejno+re%C5%A1enje+hotelskog+kompleksa+na+Div%C4%8Dibarama.html Lokacija budućeg kompleksa je Opština Kosijerić, na površini oko 4ha

Lokacija budućeg kompleksa je  Opština Kosijerić, na površini   oko  4ha  

Hotelski kompleks će se sastojati od : glavnog objekta hotela, objekta apartmanskog smeštaja sa 6 jedinica, 3 objekta vila, objekta zatvorenog bazena, objekta diskoteke, 2 višenamenska sportska terena za tenis i košarku, i helidrom za spuštanje helikoptera, za potrebe filmske industrije, kao i atraktivne terase-vidikovci.

Planirani kompleks bio bi smešten uz regionalni put Kosjerić-Divčibare, te bi pristup bio omogućen sa strane regionalnog puta.

Površina svih planiranih objekata je oko 11 000m2.

]]>
Wed, 28 Aug 2013 09:40:16 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/631/Idejno+re%C5%A1enje+hotelskog+kompleksa+na+Div%C4%8Dibarama
Glavni projekat i realizacija objekta tornja na Avali, parternog uređenja i objekta ispod pristupnog platoa http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/308/Glavni+projekat+i+realizacija+objekta+tornja+na+Avali%2C+parternog+ure%C4%91enja+i+objekta+ispod+pristupnog+platoa.html Smešten u okruženju zaštićenog prirodnog dobra najsevernije šumadijske planine, na koti 439 m, telekomunikacioni i turistički objekat AVALSKOG TORNJA godinama je predstavljao jedinstveno građevinsko čudo arhitekata Uglješe Bogunovića, Slobodana Janjića i konstruktora akademika Milana Krstića. Proglašen najlepšim tornjem na svetu prema Asocijaciji tornjeva u Parizu, bio je jedina građevina ovog tipa koja je za presek imala ravnostrani trougao. Stručnjaci su se godinama divili vrednosti kocepta i konstrukcije, lepoti kompozicije, osećanju novog, smelog, jakog, a brojni posetioci pogledu koji se otvarao sa vidikovca ka prostranstvima panonske ravnice i talasastim pobrđima Šumadije.

Projekat novog tornja izrađen je u Saobraćajnom institutu CIP u periodu avgust-decembar 2005. godine.

PROŠLOST

Smešten u okruženju zaštićenog prirodnog dobra najsevernije šumadijske planine, na koti 439 m, telekomunikacioni i turistički objekat AVALSKOG TORNJA godinama je predstavljao jedinstveno građevinsko čudo arhitekata Uglješe Bogunovića, Slobodana Janjića i konstruktora akademika Milana Krstića. 

Proglašen najlepšim tornjem na svetu prema Asocijaciji tornjeva u Parizu, bio je jedina građevina ovog tipa koja je za presek imala ravnostrani trougao. Stručnjaci su se godinama divili vrednosti kocepta i konstrukcije, lepoti kompozicije, osećanju novog, smelog, jakog, a brojni posetioci pogledu koji se otvarao sa vidikovca ka prostranstvima panonske ravnice i talasastim pobrđima Šumadije.

U najvišu strukturu na Balkanu do 1999. godine, građenu od 1961-1965, na tlu ispod koga su se nalazili spletovi podzemnih hodnika i napuštena rudarska okna stara 2000 godina, ugrađeno je više od 4000 tona armiranog betona. Vrhunac posla predstavljalo je postavljanje preko 60 m visoke antene teške oko 25 tona. Ovaj UKT i RTV toranj omogućavao je emitovanje radio programa na ultrakratkim talasima i televizijskog programa koji se kod nas pojavljuje krajem pedesetih godina. 

Istovremeno toranj je služio kao ozbiljno, veliko telekomunikaciono čvorište prema Grčkoj, Bugarskoj, mađarskoj i drugim republikama bivše Jugoslavije.

Hvaljen i osporavan u svom životnom veku od preko 40 godina, Avalski TV toranj srušen je u Nato bombardovanju 1999. godine.

REALIZACIJA PROJEKTA - SADAŠNJOST

Akciju obnove Avaslkog tornja pokrenuli su Udruženje novinara Srbije i Radio televizija Srbije. Ovu akciju podržala je Vlada Srbije, tako da su prvi radovi na lokaciji srušenog tornja počeli u maju 2005. godine. 

Hiljade tona betona i ostataka gvožđa raščišćavane su tokom proleća 2005. godine. Nakon raščišćavanja izvršena su geodetska snimanja i merenja, inženjersko-geološka, geotehnička i geomehanička istraživanja i ispitivanja, predviđene mere konsolidacije terena u zoni fundiranja i dati uslovi za fundiranje u zoni temelja novog Tornja. 

Više od 50 stručnjaka iz različitih oblasti učestvovalo je u realizaciji glavnog projekta obnove Tornja. Izvođenje radova, prema projektnoj dokumentaciji koju je izradio Saobraćajni institut CIP, povereno je preduzeću "Ratko Mitrović - Dedinje" početkom 2007. godine. Zahtev investitora bio je da se u potpunosti zadrži prethodni vizuelni identitet Tornja, što je značilo zadržavanje svih dimenzija prethodnog objekta. 

Objekat tornja sastoji se od betonskog dela konstrukcije Tornja visine 136.65 metara i čeličnog dela konstrukcije Tornja visine 67.85 metara.

Betonski deo sastojao se od nogu Tornja, stabla Tornja i sedmospratne gondole na vrhu. Noge Tornja bile su ukopane 1,4 m, oslonjene na stenu odnosno betonski blok, međusobno povezane temeljnim gredama. Stablo Tornja je imalo za poprečni presek jednakostranični tougao. Dužina stranica iznosila je sedam metara, mereno po osovini zida, a u temenima trougla postojala su kružna ojačanja. Prilaz tornju ostvaren je preko armirano-betonske pristupne rampe-mosta dužine 60,0m i širine 4,20m.

Sedmospratna gondola na vrhu betonskog dela ima tri zatvorene i četiri otvorene etaže. 

Pored sala i terasa specijalno projektovanih za antenske, RTV i PTT uređaje , Avalski toranj na koti 119.20m ima kafe bar, a na 122.60m terasu- vidikovac do kojih posetioce voze dva lifta za nepun minut (oko 40 sekundi).U slučaju požara, vreme evakuacije iz objekta biće oko devet minuta, a kontrola ulaza obezbeđuje uvid u tačan broj posetilaca u tornju, visokom nešto više od 204 m, projektovanom tako da može da izdrži najače zemljotrese koji se mogu javiti na ovom područiju.

Imajući u vidu činjenicu da je prethodni Toranj projektovan 1948. godine, kao i pre donošenja Zakona o projektovanju u seizmičkim područjima, može se zaključiti koliko je to bio izazovan zadatak. 

Urađena je potpuno nova statika Tornja, izmenjen sistem i povećana dubina fundiranja, povećane su marke betona do MB 60 u pojedinim delovima konstrukcije gde su sračunata najveća naprezanja uvedeni su kablovi za prednaprezanje. 

Posebna pažnja posvećena je aspektu protivpožarne zaštite. Značajne izmene pretrpeli su i materijali korišćeni u enterijeru Tornja. Predviđeno je da se ugrade nesagorivi materijali, odnosno materijali prilikom čijeg sagorevanja se ne oslobađaju otrovne materije.

• Urađen je projekat natpritiska liftovskog okna.

• Stablo Tornja podeljeno je na četiri protivpožarna sektora.

• Za gašenje eventualnog požara u prostoru restorana predviđen je sistem vodene magle. 

U konstrukciji Tornja urađen je i specijalni sistem monitoringa konstrukcije. Rezultati dobijeni ovim merenjima koristiće se kao u naučno istraživačke svrhe, tako i za procenu podobnosti korišćenja objekta pri ekstremnim vremenskim uslovima. 

Objekat ispod pristupnog platoa, koristeći denivelaciju terena na kome se plato-postament Tornja trougaonog oblika nalazi, formiran je kao novi korisni prostor, neto površne oko 930m2, predviđen za smeštaj pratećih sadržaja namenjenih posetiocima (trgovina, ugostiteljstvo, turizam), koji će, razradom programa turističko-rekreativnog razvoja rezervata Avale, biti konačno precizirani kao korisničke potrebe.

Parterno uređenje, na nivou Kompleksa, njegovih funcionalnih delova i poje-dinačnih objekata, obuhvata: slobodne površine, arhitektonsko-građevinske elemente i urbanu opremu kao i tehnička razrešenja infrastrukture, oblikovno i ambijentalno usklađene sa izgrađenim objektima i prirodnim okruženjem.

Stručni nadzor tokom izvođenja radova na izgradnji kompleksa Avalskog tornja vršili su stručnjaci Saobraćajnog instituta "CIP".
Radovi na izgradnji Avalskog tornja završeni su u oktobru 2009. godine.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 00:52:10 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/308/Glavni+projekat+i+realizacija+objekta+tornja+na+Avali%2C+parternog+ure%C4%91enja+i+objekta+ispod+pristupnog+platoa
Idejno rešenje i glavni projekat dogradnje i rekonstrukcije Malog pozorišta „Duško Radović“ http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/310/Idejno+re%C5%A1enje+i+glavni+projekat+dogradnje+i+rekonstrukcije+Malog+pozori%C5%A1ta+%E2%80%9EDu%C5%A1ko+Radovi%C4%87%E2%80%9C.html Proširenjem repertoara pozorišta, mala sala, u prostoru foajea, se nametnula kao jasno definisan prostor dvojne namene – scena odnosno foaje u vreme odigravanja predstave u velikoj sali. Ta činjenica ukazala je na potrebu da glavni projekat definiše ulazni hol i foaje uvećavajući ulaznu partiju sa biletarnicom pod nadstrešnicu, ne izlazeći iz njenog gabarita. Na taj način je stvorena mogućnost da se prostor male sale oslobodi pratećih sadržaja. Prateći kompoziciju objekta i produžavajući njegovu siluetu ka ulazu, iznad nadstešnice je formiran maksimalno transparentan prostor kafe-galerije u koji se stiže otvorenim stepeništem iz prostora foajea.

Proširenjem repertoara pozorišta, mala sala, u prostoru foajea, se nametnula kao jasno definisan prostor dvojne namene - scena odnosno foaje u vreme odigravanja predstave u velikoj sali. 

Ta činjenica ukazala je na potrebu da glavni projekat definiše ulazni hol i foaje uvećavajući ulaznu partiju sa biletarnicom pod nadstrešnicu, ne izlazeći iz njenog gabarita. Na taj način je stvorena mogućnost da se prostor male sale oslobodi pratećih sadržaja. Prateći kompoziciju objekta i produžavajući njegovu siluetu ka ulazu, iznad nadstešnice je formiran maksimalno transparentan prostor kafe-galerije u koji se stiže otvorenim stepeništem iz prostora foajea. 

Projekat predviđa da se u gledalište „velike sale" ulazi kroz dvokrilna vrata na mestu postojećih, na „uglu" dvorane. S obzirom na smanjenje kapaciteta gledališta, zbog zadovoljenja uslova protivpožarne zaštite, i uvećanje volumena dvorane, uvedene su galerije za gledaoce kapaciteta oko 30 mesta. Nad gledalištem je predviđen novi spušteni plafon, u skladu sa proračunom akustike i u skladu sa tehničkim zahtevima-rasveta, rasvetni most i galerije. Novi, drugi izlaz iz gledališta formiran je ka Ruskoj crkvi, u formi transparentnog vetrobrana.

U okviru postojećeg gabarita izvršena je preraspodela postojećih sadržaja iz tehnoloških i infrastrukturnih razloga, i rekonstrukcija termotehničkih, hidrotehničkih i elektro instalacija. 

Ostvaren je značajan napredak u domenu scenske tehnologije. Površina postojećeg objekta iznosi 2028.24m², a same dogradnje 242.74m².

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 01:22:31 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/310/Idejno+re%C5%A1enje+i+glavni+projekat+dogradnje+i+rekonstrukcije+Malog+pozori%C5%A1ta+%E2%80%9EDu%C5%A1ko+Radovi%C4%87%E2%80%9C
Idejni projekat Kompleksa pijace Đeram http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/312/Idejni+projekat+Kompleksa+pijace+%C4%90eram.html Postojeća pijaca Smederevski Đeram sa nalazi u stambenom tkivu na teritoriji opštine Zvezdara, između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Pećske, Đakovačke i Živka Karabiberovića, prema kojoj gravitira veliki broj stanovnika iz okruženja. Kako se u celoj gravitacionoj zoni, prema Detaljnom regulacionom planu, predviđa rekonstrukcija gradskih blokova u smislu povećanja broja stanova i stanovnika nameće se potreba da se ova pijaca rekonstruiše, da bi zadovoljila buduće zahteve korisnika.

Postojeća pijaca Smederevski Đeram sa nalazi u stambenom tkivu na teritoriji opštine Zvezdara, između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Pećske, Đakovačke i Živka Karabiberovića, prema kojoj gravitira veliki broj stanovnika iz okruženja. Kako se u celoj gravitacionoj zoni, prema Detaljnom regulacionom planu, predviđa rekonstrukcija gradskih blokova u smislu povećanja broja stanova i stanovnika nameće se potreba da se ova pijaca rekonstruiše, da bi zadovoljila buduće zahteve korisnika.

Idejnim projektom pijace planirano je da se novoprojektovani objekti uklope u postojeću i planiranu morfologiju obodnih blokova. Uz Bulevar je predviđena izgradnja dva visoka objekata, prizemlje i pet spratova, a ka donjem delu je planirana niža spratnost. Kako su spratne visine pijačnog dela visoke, a i kako je teren u padu, to će se donji deo kompleksa pijace uklopiti svojom visinom i gabaritom u planiranu morfologiju obodnih blokova.

 

Projekat je predvideo da se buduća pijaca Smederevski Đeram sastoji od više komplementarnih sadržaja koji će činiti jednu funkcionalnu celinu. Pre svega to će biti sadržaj otvorene zelene pijace, cvetne pijace, zatim zone malih lokala, trgovine, ugostiteljstva i poslovanja. Svaki od pojedinačnih sadržaja funkcionisaće nezavisno ali zajedno će činiti jedan složen sklop moderne trgovine, tj. tržni centar, opremljen svim neophodnim instalacijama i vertikalnim transportom.

U kompleksu pijace Smederevski Đeram predviđeno je da se izgrade objekti ukupne bruto površine od oko 32.000 m2, od toga nadzemnih etaža u površini od oko 18.000 m2 i podzemnih etaža i garaža u površini od oko 14.000 m2. ]]>
Sun, 6 Jun 2010 01:27:34 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/312/Idejni+projekat+Kompleksa+pijace+%C4%90eram
Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje pijace "Zeleni venac" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/316/Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+dogradnje+pijace+%22Zeleni+venac%22.html Glavni projekat je predvideo rekonstrukciju postojećih objekata i dogradnju pijace "Zeleni venac" Beograd, tako da se očuva prepoznatljiv izgled najstarije pijace u Beogradu. Predviđeno je uređenje pijačnog platoa, mlečne hale, magacina, objekata trgovine, garaža sa svim pratećim instalacijama.

Glavni projekat je predvideo rekonstrukciju postojećih objekata i dogradnju pijace "Zeleni venac" Beograd, tako da se očuva prepoznatljiv izgled najstarije pijace u Beogradu. Predviđeno je uređenje pijačnog platoa, mlečne hale, magacina, objekata trgovine, garaža sa svim pratećim instalacijama.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 01:33:34 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/316/Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+dogradnje+pijace+%22Zeleni+venac%22
Idejno rešenje dela pijace Zemun - Omladinskog trga http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/314/Idejno+re%C5%A1enje+dela+pijace+Zemun+-+Omladinskog+trga.html Područje pijace na Omladinskom trgu se nalazi u zoni opšteg centra Zemuna gde su koncentrisane društvene i komunalne usluge višenamenskog karaktera. Idejno rešenje predviđa da se na pijačnom platou postavi maksimalan broj rasklopljivih tezgi, koje će biti raspoređene u redovima (po dve spojene), da bi se dobila uređena pijaca sa minimalnim neiskorišćenim prostorom.

Područje pijace na Omladinskom trgu se nalazi u zoni opšteg centra Zemuna gde su koncentrisane društvene i komunalne usluge višenamenskog karaktera.

Idejno rešenje predviđa da se na pijačnom platou postavi maksimalan broj rasklopljivih tezgi, koje će biti raspoređene u redovima (po dve spojene), da bi se dobila uređena pijaca sa minimalnim neiskorišćenim prostorom. 

U osovini trga i približno u osovini Rimokatoličke crkve premeštena je česma, dekorativno obrađena i osvetljena, tako da prestavlja prostorni akcenat, a u pogledu komuniciranja pešaka i formiranja „pomične pijace" daje najpovoljnije prostorne veze i vizure.

Šema popločavanja je proizašla iz tehnologije pijace, tako da su formirana polja dimenzija 4.2h4m, koja omogućavaju lako postavljanje rasklopivih tezgi, odnosno parkiranje vozila po projektovanoj šemi, bez dodatnih elemenata na platou, koji bi mogli da naruše njegov izgled u periodu, kada je plato samo pešačka zona. ]]>
Sun, 6 Jun 2010 01:32:01 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/314/Idejno+re%C5%A1enje+dela+pijace+Zemun+-+Omladinskog+trga
Glavni projekat rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, nadgradnje i enterijera hotela "Železničar" u Vrnjačkoj Banji http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/318/Glavni+projekat+rekonstrukcije%2C+sanacije%2C+adaptacije%2C+nadgradnje+i+enterijera+hotela+%22%C5%BDelezni%C4%8Dar%22+u+Vrnja%C4%8Dkoj+Banji.html Projekat predviđa funkcionalnu, kompozicionu i oblikovnu celinu čine postojeći objekat, Vila "Agneza" i novi, ukupne površine oko 5.400m². Predviđeno je da hotel „Železničar“ ima ukupno 154 ležaja, restoran, poslastičarnicu, zatvoreni bazen, trim kabinet, lokale za prodaju suvenira, tehničke etaže, magacine, a sve u sklopu kategorije *** i **** zvezdice.

Projekat predviđa funkcionalnu, kompozicionu i oblikovnu celinu čine postojeći objekat, Vila "Agneza" i novi, ukupne površine oko 5.400m². 

Predviđeno je da hotel „Železničar" ima ukupno 154 ležaja, restoran, poslastičarnicu, zatvoreni bazen, trim kabinet, lokale za prodaju suvenira, tehničke etaže, magacine, a sve u sklopu kategorije *** i **** zvezdice.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 01:37:50 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/318/Glavni+projekat+rekonstrukcije%2C+sanacije%2C+adaptacije%2C+nadgradnje+i+enterijera+hotela+%22%C5%BDelezni%C4%8Dar%22+u+Vrnja%C4%8Dkoj+Banji
Idejno arhitektonsko rešenje zgrade ”Vidikovac” na Kosančićevom vencu br.27 http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/320/Idejno+arhitektonsko+re%C5%A1enje+zgrade+%E2%80%9DVidikovac%E2%80%9D+na+Kosan%C4%8Di%C4%87evom+vencu+br.27.html Idejno arhitektonsko rešenje urađeno je u skladu sa definisanim elementima projektovanja iz postojeće planske dokumentacije. Objekat bi bio namenjen trajnom čuvanju i izlaganju dela preminule slikarke Olge Olje Ivanjicki, svih slikara koji su pokrenuli i stvarali u MEDIJALI, slika drugih domaćih i svetskih majstora, skulptura, knjiga, pisane dokumentacije i lične prepiske, nameštaja i velike zbirke različitih vrednih starina. U tom smislu formiran je "FOND OLGE OLJE IVANJICKI".

Idejno arhitektonsko rešenje urađeno je u skladu sa definisanim elementima projektovanja iz postojeće planske dokumentacije.

Objekat bi bio namenjen trajnom čuvanju i izlaganju dela preminule slikarke Olge Olje Ivanjicki, svih slikara koji su pokrenuli i stvarali u MEDIJALI, slika drugih domaćih i svetskih majstora, skulptura, knjiga, pisane dokumentacije i lične prepiske, nameštaja i velike zbirke različitih vrednih starina. U tom smislu formiran je "FOND OLGE OLJE IVANJICKI".

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 01:39:57 +0100 Objekti javne namene http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiJavneNamene/story/320/Idejno+arhitektonsko+re%C5%A1enje+zgrade+%E2%80%9DVidikovac%E2%80%9D+na+Kosan%C4%8Di%C4%87evom+vencu+br.27