štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Prethodna Studija opravdanosti sa Generalnim projektom tretmana otpadnih voda za Termoelektrane Kostolac A i B

Godina realizacije: 2008

 Prethodna Studija opravdanosti sa Generalnim projektom tretmana otpadnih voda za Termoelektrane Kostolac A i B, koncipirana je na osnovu dostignutog saznanja da rešavanje problema kvaliteta i količine otpadne vode predstavlja neophodnost i u segmentu proizvodnje električne energije.

Studija je podeljena u logične celine prema Programskom zadatku, po objektima: TEKO A i TEKO B, i po radovima: Prethodni radovi, Generalni projekat tretmana otpadnih voda, Prethodna studija opravdanosti.

Prethodni radovi za svaku od TE (TEKO A i B) sadrže informacije: o mestu nastanka otpadnih voda, količini i kvalitetu otpadnih voda, načinu sakupljanja, kanalisanja i ispuštanja otpadnih voda, o kompletnom bilansu količina voda i otpadnih voda na dva nivoa (na nivou cele TE i na nivou pojedinačnih objekata/sistema), krajnjem recipijentu, uticaju otpadnih voda na krajnji recipijent i potrebi prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa važećom domaćom zakonskom regulativom i uz uvažavanje EU standarda. Prethodni radovi sadrže rezultate merenja kvaliteta/kvantiteta otpadnih voda vršenih od strane akreditovanih i ovlašćenih laboratorija.

Generalni projekat razrađuje tri varijantna rešenja za tretman: zauljene otpadne vode u TEKO A, zauljene u TEKO B i atmosferske otpadne vode u TEKO B. Data je specifikacija opreme za svako od predloženih rešenja kao i procena investicionih i operativnih troškova. Na kraju, dat je predlog varijantnog rešenja tretmana otpadnih voda. Predloženo rešenje sa svim navedenim detaljima predstavlja polaznu osnovu za dalje faze projektovanja.

Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom je dokument koji pruža analitičko-dokumentacionu osnovu za ocenu predloženih varijantnih rešenja postrojenja za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda u Termoelektranama Kostolac A i B sa ekonomskog aspekta.

povratak