Saobraćajni institut CIP :: Prethodne studije opravdanosti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/kostolac.jpg?thumbId=780&fileSize=5736&contentType=image/jpeg&lastModified=1276253750000 Saobraćajni institut CIP :: Prethodne studije opravdanosti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/rss.html Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom za izgradnju donjeg i gornjeg postroja infrastrukturnog koridora u centralnom delu Kolubarskog basena http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/637/Prethodna+studija+opravdanosti+sa+Generalnim+projektom+za+izgradnju+donjeg+i+gornjeg+postroja+infrastrukturnog+koridora+u+centralnom+delu+Kolubarskog+basena.html U Generalnom projektu data su rešenja za izgradnju donjeg i gornjeg postroja infrastrukturnog koridora u centralnom delu Kolubarskog basena.

U Generalnom projektu data su rešenja za izgradnju donjeg i gornjeg postroja infrastrukturnog  koridora  u  centralnom delu Kolubarskog  basena. U Prethodnoj studiji opravdanosti su prezentirana rešenja sa predračunskim vrednostima investicionih ulaganja i data je ekonomska ocena za svaku od predloženih varijanti.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 12:28:52 +0100 Prethodne studije opravdanosti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/637/Prethodna+studija+opravdanosti+sa+Generalnim+projektom+za+izgradnju+donjeg+i+gornjeg+postroja+infrastrukturnog+koridora+u+centralnom+delu+Kolubarskog+basena
Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom rekonstrukcije i modernizacije pruge Niš - Dimitrovgrad - granica Bugarske http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/249/Prethodna+studija+opravdanosti+sa+generalnim+projektom+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Ni%C5%A1+-+Dimitrovgrad+-+granica+Bugarske.html Izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom imala je cilj da se sagledaju svi aspekti postojećeg stanja pruge i predlože buduća tehnička rešenja i kapaciteti pruga i stanica na ovoj deonici koridora X za brzine do 120 km/h. Cilj ovog projekta bio je takođe i proračun investicione opravdanosti modernizacije i rekonstrukcije date pruge, u skladu sa međunarodnim standardima. U projektu su implementirana znanja više struka i usmerenja: saobraćajna, građevinska, arhitektonska, elektro, prostorno-urbanistička, geodetska, geološka, zaštita životne sredine i ekonomska. U projektu su izvršena brojna istraživanja i date prognoze za obim saobraćaja u uslovima modernizacije pruge, te su sračunate investicione vrednosti rekonstrukcije gornjeg i donjeg stroja pruge, objekata na pruzi, elektrifikacije pruge, osiguranja pruge i uvođenja novih telekomunikacionih linija. U projektu su date investicione vrednosti arhitektonskog uređenja službenih mesta i objekata visokogradnje na datoj pruzi.

 Izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom imala je cilj da se sagledaju svi aspekti postojećeg stanja pruge i predlože buduća tehnička rešenja i kapaciteti pruga i stanica na ovoj deonici koridora X za brzine do 120 km/h. Cilj ovog projekta bio je takođe i proračun investicione opravdanosti modernizacije i rekonstrukcije date pruge, u skladu sa međunarodnim standardima. U projektu su implementirana znanja više struka i usmerenja: saobraćajna, građevinska, arhitektonska, elektro, prostorno-urbanistička, geodetska, geološka, zaštita životne sredine i ekonomska. U projektu su izvršena brojna istraživanja i date prognoze za obim saobraćaja u uslovima modernizacije pruge, te su sračunate investicione vrednosti rekonstrukcije gornjeg i donjeg stroja pruge, objekata na pruzi, elektrifikacije pruge, osiguranja pruge i uvođenja novih telekomunikacionih linija. U projektu su date investicione vrednosti arhitektonskog uređenja službenih mesta i objekata visokogradnje na datoj pruzi.

]]>
Sun, 30 May 2010 12:11:55 +0100 Prethodne studije opravdanosti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/249/Prethodna+studija+opravdanosti+sa+generalnim+projektom+rekonstrukcije+i+modernizacije+pruge+Ni%C5%A1+-+Dimitrovgrad+-+granica+Bugarske
Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje optičke infrastrukture na železničkoj mreži Srbije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/251/Prethodna+studija+opravdanosti+sa+generalnim+projektom+izgradnje+opti%C4%8Dke+infrastrukture+na+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+mre%C5%BEi+Srbije++.html Utvrđivanje opravdanosti realizacije investicije - izgradnje optičke infrastrukture u skladu sa Generalnim projektom na osnovu odredbi Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, obimu i načinu izrade Prethodne studije opravdanosti i Studije opravdanosti za izgradnju objekata.

Utvrđivanje opravdanosti realizacije investicije - izgradnje optičke infrastrukture u skladu sa Generalnim projektom na osnovu odredbi Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, obimu i načinu izrade Prethodne studije opravdanosti i Studije opravdanosti za izgradnju objekata. 

Na osnovu strukture očekivanih investicija u izgradnju optičkog kabla i izvršene procene dodatnih ulaganja u telekomunikacionu opremu i privodne optičke kablove, kao i na osnovu sprovedenih analiza i utvrđenih rezultata, Prethodna studija opravdanosti dokazuje prethodnu finansijsku, društvenu i ekonomsku opravdanost planiranih investicija, tako da se može zaključiti da je konačni cilj projektovanje, izgradnja i eksploatacija telekomunikacionog sistema za potrebe preduzeća JP „Železnice Srbije", kao i za druge zainteresovane korisnike. 

Utvrđeni finansijski pokazatelji se za posmatranu varijantu nalaze u zoni isplativosti projekta, što upućuje na zaključak da se sa finansijskog aspekta radi o rentabilnom ulaganju. Za JP „Železnice Srbije" je utvrđena nedvosmislena isplativost realizacije predviđene investicije, gde u ulaganju JP "Železnice Srbije" ulaže sopstvene koridore i postojeću građevinsku infrastrukturu. Projekcijom očekivanih prihoda koji bi nastali realizacijom planirane investicije, utvrđeni su potencijalni prihodi za zainteresovane subjekte. ]]>
Sun, 30 May 2010 12:13:31 +0100 Prethodne studije opravdanosti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/251/Prethodna+studija+opravdanosti+sa+generalnim+projektom+izgradnje+opti%C4%8Dke+infrastrukture+na+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+mre%C5%BEi+Srbije++
Prethodna Studija opravdanosti sa Generalnim projektom tretmana otpadnih voda za Termoelektrane Kostolac A i B http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/253/Prethodna+Studija+opravdanosti+sa+Generalnim+projektom+tretmana+otpadnih+voda+za+Termoelektrane+Kostolac+A+i+B.html Prethodna Studija opravdanosti sa Generalnim projektom tretmana otpadnih voda za Termoelektrane Kostolac A i B, koncipirana je na osnovu dostignutog saznanja da rešavanje problema kvaliteta i količine otpadne vode predstavlja neophodnost i u segmentu proizvodnje električne energije.

 Prethodna Studija opravdanosti sa Generalnim projektom tretmana otpadnih voda za Termoelektrane Kostolac A i B, koncipirana je na osnovu dostignutog saznanja da rešavanje problema kvaliteta i količine otpadne vode predstavlja neophodnost i u segmentu proizvodnje električne energije.

Studija je podeljena u logične celine prema Programskom zadatku, po objektima: TEKO A i TEKO B, i po radovima: Prethodni radovi, Generalni projekat tretmana otpadnih voda, Prethodna studija opravdanosti.

Prethodni radovi za svaku od TE (TEKO A i B) sadrže informacije: o mestu nastanka otpadnih voda, količini i kvalitetu otpadnih voda, načinu sakupljanja, kanalisanja i ispuštanja otpadnih voda, o kompletnom bilansu količina voda i otpadnih voda na dva nivoa (na nivou cele TE i na nivou pojedinačnih objekata/sistema), krajnjem recipijentu, uticaju otpadnih voda na krajnji recipijent i potrebi prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa važećom domaćom zakonskom regulativom i uz uvažavanje EU standarda. Prethodni radovi sadrže rezultate merenja kvaliteta/kvantiteta otpadnih voda vršenih od strane akreditovanih i ovlašćenih laboratorija.

Generalni projekat razrađuje tri varijantna rešenja za tretman: zauljene otpadne vode u TEKO A, zauljene u TEKO B i atmosferske otpadne vode u TEKO B. Data je specifikacija opreme za svako od predloženih rešenja kao i procena investicionih i operativnih troškova. Na kraju, dat je predlog varijantnog rešenja tretmana otpadnih voda. Predloženo rešenje sa svim navedenim detaljima predstavlja polaznu osnovu za dalje faze projektovanja.

Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom je dokument koji pruža analitičko-dokumentacionu osnovu za ocenu predloženih varijantnih rešenja postrojenja za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda u Termoelektranama Kostolac A i B sa ekonomskog aspekta.

]]>
Sun, 30 May 2010 12:15:35 +0100 Prethodne studije opravdanosti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/prethnodneStudijeOpravdanosti/story/253/Prethodna+Studija+opravdanosti+sa+Generalnim+projektom+tretmana+otpadnih+voda+za+Termoelektrane+Kostolac+A+i+B