štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Analiza ostvarenih gubitaka sa aspekta produženog bavljenja teretnih vozova u zajedničkoj stanici (Dimitrovgrad, Šid, Ristovac, Subotica) u funkciji neusklađenosti rada železničkih i državnih organa Republike Srbije i predlog mera u cilju smanjenja troškova na ŽS

Godina realizacije: 2007 - 2008

Izrada ovog projekta je imala cilj da istraži i kvantifikuje razloge produženog bavljenja vozova u pograničnim stanicama. Vozovi koji tranzitiraju pruge na Koridoru X kroz Srbiju, ostvaruju dodatne gubitke u samim graničnim stanicama, što utiče na uvećane troškove prevoza i uvećanje gubitaka na osnovu odstupanja od reda vožnje. U graničnim stanicama istražene su i analizirane sve tehnološke operacije vezane za obradu teretnih vozova uključujući i operacije vezane za rad ostalih državnih službi (policija, carina, inspekcijski organi) kao i vremena njihovog trajanja. Na osnovu sagledavanja stvarnih potreba, u projektu su prikazana stvarno potrebna vremena, tehnološke operacije i predlog mera u skladu sa svim tehnološkim zadacima i važećim uputstvima i propisima na ŽS i državnim organima. Na osnovu sprovedene analize i upoređenja postojećeg stanja, kvantifikovani su gubici koji se ostvaruju u funkcionisanju železničkog saobraćaja kao i uštede koje se mogu ostvariti primenom predloženih mera. Projekat je urađen za granične stanice: Dimitrovgrad, Ristovac, Šid i Subotica. 

povratak