štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Realizacija automatskog mobilnog sistema za blagovremeno reagovanje i obaveštavanje u slučaju akcidenta pri železničkom transportu opasnih materija

Godina realizacije: 2006 - 2008

Sistem je koncipiran tako da ima, dve hardverske komponente - mobilnu i stacionarnu. Mobilna komponenta je locirana u vozu koji transportuje opasne materije i koja u slučaju akcidenta automatski u realnom vremenu meri potrebne meteorološke parametre i položaj voza (korišćenjem GPS), i te podatke automatski (korišćenjem GSM mreže) prosleđuje do krajnjeg korisnika (Centra u JP "Železnice Srbije"). Stacionarna komponenta je locirana u samom Centru JP "Železnice Srbije", i služi za obradu, memorisanje i prikazivanje podatka primljenih od mobilne komponente. 

Sinergističko dejstvo mobilne i stacionarne komponente omogućava da se u slučaju akcidenta, u realnom vremenu prati rasprostiranje zagađujućih materija i tako omogući da se dobije procena ugroženosti okoline mesta na kojem je do akcidenta došlo. Na osnovu izvršene procene će biti moguće da se pravovremeno sprovedu mere zaštite u cilju minimiziranja negativnih uticaja hemijskog akcidenta na stanovništvo i životnu sredinu.

Realizovani Sistem treba da omogući da se podaci o akcidentu i proceni ugroženosti okoline prate kako u JP "Železnice Srbije", tako i u odgovarajućim centrima za obaveštavanje, javljanje i uzbunjivanje ili pak u posebnom centru za praćenje opasnih materija. Poseban deo softvera će omogućavati da se vrši simulacija akcidenata, što će omogućiti izradu scenarija za postupanje u slučaju akcidenta.
.
povratak