štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Elaborat: Koncept razvoja železničkog robnog terminala Beograd

Godina realizacije: 2009

Železnički robni terminal Beograd bi trebalo da bude nukleus budućeg multifunkcionalnog, otvorenog intermodalnog centra koji će nuditi usluge složenog sastava i visokog kvaliteta po modelu "dodate vrednosti" sa ciljem iniciranja razvoja mreže terminala Srbije i njenog povezivanja sa okruženjem, evropskom mrežom terminala - što je bio osnovni cilj ovog koncepta. 

Osnovne celine koncepta:

I Opis strateških opredeljenja Srbije na području transporta i usmerenja železnice Srbije, institucionalno okruženje i međunarodni kontekst

II Analiza lokacije po različitim kriterijumima uz sagledavanje šireg saobraćajno - tehnološkog okruženja

III Ocena prevoznog substrata u okviru ponuđenih intermodalnih tehnologija u vidu merodavnih zahteva za dimenzionisanje osnovnih modula terminala

IV Razvoj idejnog rešenja železničkog robnog terminala u varijantama sa ocenom ulaganja po fazama u okviru prve varijante

V Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu

VI Ocena preliminarnih ulaganja sa ocenom opravdanosti ulaganja i opisom mogućih modela finansiranja

VII Zaključna razmatranja sa preporukama 

povratak