štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Investiciona tehnička dokumentacija saobraćajne infrastrukture za potrebe transporta "PD Termoelektrana i kopovi Kostolac i TE Morava" I faza

Godina realizacije: 2009

Studija je rađena za potrebe privrednog društva "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. (PD TEKO-Kostolac), čija je osnovna delatnost proizvodnja uglja na površinskim kopovima Kostolac i električne energije u termoelektranama „Kostolac A" (TEKO-A) i "Kostolac B" (TEKO-B). Cilj izrade studije je da se predlože odgovarajuća transportna rešenja za realizaciu novih transportnih zahteva, koje generiše dostignuti nivo proizvodnje uglja, planirana izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TEKO B i planovi razvoja PD TEKO-Kostolac.

U cilju izbora optimalnog rešenja, izvršena je uporedna analiza mogućih varijanti transporta (drum, reka, železnica), sa aspekta prostornih uslova, troškova investicije i troškova eksploatacije, kao i sa aspekta zaštite životne sredine. U okviru studije analizirana je tehnologija i kapacitet drumskog transporta i sagledane su mogućnosti i predložena rešenja:
a) organizacije rečnog transporta, sa idejnim rešenjem i procenom investicionih ulaganja za uređenje plovnog puta, obale i odlagališta na obali sa potrebnom mehanizacijom,
b) organizacije železničkog transporta, sa idejnim rešenjima i procenom investicionih ulaganja za izgradnju industrijskih koloseka.

Rezultati istraživanja su pokazali da drumski transport, iako jedini u postojećim uslovima ima funkcionalnu infrastrukturu, u slučaju prevoza velikih količina robe, pored negativnih uticaja na životnu sredinu i na saobraćajni sistem, ima i najveće troškove prevoza u poređenju sa rečnim i železničkim transportom. Na osnovu rezultata studije doneta je odluka da se pristupi izradi Prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom industrijskog koloseka od TEKO-B do postojeće železničke mreže (pruga Mala Krsna - Bor - Rasputnica 2 - (Vražogrnac)).

povratak