Saobraćajni institut CIP :: Planovi generalne regulacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-planovi_gen_regulacije.jpg?thumbId=961&fileSize=9997&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693920000 Saobraćajni institut CIP :: Planovi generalne regulacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/rss.html Generalni plan revitalizacije pruge uzanog koloseka Šargan Vitasi-Mokra Gora sa pratećim objektima u zoni područja "Šarganska osmica" sa elementima regulacionog plana http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/442/Generalni+plan+revitalizacije+pruge+uzanog+koloseka+%C5%A0argan+Vitasi-Mokra+Gora+sa+prate%C4%87im+objektima+u+zoni+podru%C4%8Dja+%22%C5%A0arganska+osmica%22+sa+elementima+regulacionog+plana.html "Šarganska osmica" se nalazi u Zapadnoj Srbiji u blizini granice sa Republikom Srpskom na prevoju između planina Zlatibora i Tare, odnosno u severozapadnom delu zlatiborkog masiva oko 60 km, udaljena od Užica. To je nekadašnja uskokolosečna pruga 0,76 m, od stanice Šargan Vitasi do stanice Mokra gora u dužini od 16370 m predstavlja deo pruge od Beograda preko Užica Sarajeva i Mostara do Dubrovnika i Herceg Novog, kojom je 1925. godine izvršeno povezivanje Srpskih državnih železnica sa Bosanskim železnicama (pruga Beograd-Sarajevo) i u eksploataciji je bila do 1974. godine kada je ukinuta.

"Šarganska osmica" se nalazi u Zapadnoj Srbiji u blizini granice sa Republikom Srpskom na prevoju između planina Zlatibora i Tare, odnosno u severozapadnom delu zlatiborkog masiva oko 60 km, udaljena od Užica.

 To je nekadašnja uskokolosečna pruga 0,76 m, od stanice Šargan Vitasi do stanice Mokra gora u dužini od 16370 m predstavlja deo pruge od Beograda preko Užica Sarajeva i Mostara do Dubrovnika i Herceg Novog, kojom je 1925. godine izvršeno povezivanje Srpskih državnih železnica sa Bosanskim železnicama (pruga Beograd-Sarajevo) i u eksploataciji je bila do 1974. godine kada je ukinuta.

Pruga je jedinstvena po tome što na relativno kratkom rastojanju savlađuje visinsku razliku od oko 250 m. U području železničke stanice Jatare trasa pruge dva puta prolazi kroz istu geografsku tačku na različitim nadmorskim visinama i pravi takozvanu "osmicu" zbog kojog je između ostalog i osobena.

Na nivou Generalnog plana sa elementima regulacionog plana definisana je koncepcija uređenja i organizacije prostora, sa posebnim osvrtom na razmatranje ograničenja, utvrđivanje generalnih regulacionih, tehničkih i nivelacionih rešenja , a sve u cilju uređenja prostora pruge i pružnog pojasa kao dela mreže infrastrukturnih objekata sa prostorom i objektima železničkih stanica i pratećih objekata u okviru kompleksa "Šarganska osmica " sa stanicama Mokra gora, Jatare i Šargan Vitasi, u dužini oko 16.50 km i površinom oko 168 ha. Takože je definisan i položaj ostalih infrastrukturnih sistema, pravila za njihovo ukrštanje i funkcionisanje, formiranje čvorišta, uz unapred sagledane aspekte izgradnje, rekonstrukcije i funkcionisanja infrastrukturnih sistema u koridoru i njihovih veza sa neposrednim okruženjem.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 23:36:04 +0100 Planovi generalne regulacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/442/Generalni+plan+revitalizacije+pruge+uzanog+koloseka+%C5%A0argan+Vitasi-Mokra+Gora+sa+prate%C4%87im+objektima+u+zoni+podru%C4%8Dja+%22%C5%A0arganska+osmica%22+sa+elementima+regulacionog+plana
Plan generalne regulacije za objekte termoelektrane "Nikola Tesla A" sa pripadajućom deponijom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/444/Plan+generalne+regulacije+za+objekte+termoelektrane+%22Nikola+Tesla+A%22+sa+pripadaju%C4%87om+deponijom+.html Plan generalne regulacije predstavlja dugoročnu projekciju razvoja i prostornog uređenja lokacije, određuje pravila regulacije, kao i pravila uređenja i građenja. Kompleks Termoelektrane "Nikola Tesla A", kao važan kompleks u širem urbanom okruženju, predstavlja celinu od strateškog značaja, čije je korišćenje i izgradnja od opšteg interesa. Plan je urađen uz uvažavanje stečenih planskih obaveza, postojeće fizičke strukture, mreže infrastrukture u kompleksu elektrane, kao i planirane saobraćajne infrastrukture.

 Plan generalne regulacije predstavlja dugoročnu projekciju razvoja i prostornog uređenja lokacije, određuje pravila regulacije, kao i pravila uređenja i građenja.

Kompleks Termoelektrane "Nikola Tesla A", kao važan kompleks u širem urbanom okruženju, predstavlja celinu od strateškog značaja, čije je korišćenje i izgradnja od opšteg interesa.

Plan je urađen uz uvažavanje stečenih planskih obaveza, postojeće fizičke strukture, mreže infrastrukture u kompleksu elektrane, kao i planirane saobraćajne infrastrukture.

Baziran je na funkcionalnom i tehničko-tehnološkom principu i principu uspostavljanja urbanističkih celina i režima korišćenja prostora prema planiranim namenama.

Namena prostora je uslovljena karakterom celine unutar kompleksa Termoelektrane: pogonska, skladišna, administrativna celina i deponija pepela.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 23:52:54 +0100 Planovi generalne regulacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/planoviGeneralneRegulacije/story/444/Plan+generalne+regulacije+za+objekte+termoelektrane+%22Nikola+Tesla+A%22+sa+pripadaju%C4%87om+deponijom+