Saobraćajni institut CIP :: Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/rss.html Lista vesti sr Saobraćajni institut CIP :: Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/rss.html Pruga Beograd – Budimpešta Prva faza Beograd – Stara Pazova http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/952/Pruga+Beograd+%E2%80%93+Budimpe%C5%A1ta++Prva+faza+Beograd+%E2%80%93+Stara+Pazova.html Cilj modernizacije železničke veze Beograda i Budimpešte, odnosno kraka Koridora X ka Budimpešti, je da se rekonstrukcijom postojeće jednokolosečne pruge i izgradnjom drugog koloseka formira savremena dvokolosečna pruga “visoke performanse” za mešovit (putnički i teretni) saobraćaj i brzinu do 200km/h.

Ovaj posao ugovoren je sa Kineskim konzorcijumom "China Railway International" i "China Comunication Construction Company", kao rezultat multilateralnog sporazuma Kina - Srbija - Mađarska o izgradnji brze pruge.

Saobraćajni institut CIP, uradio je projektnu dokumentaciju za početak gradnje prve faze dvokolosečne pruge Beograd-Budimpešta, za deonicu Beograd "Centar" - Stara Pazova i očekuje se početak radova.

Rekonstrukcija i izgradnja pruge za velike brzine, podrazumeva brojne intervencije na trasi pruge, stanicama i staničnim sadržajima, denivelisanje ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama, izgradnju objekata na pruzi poput mostova, podvožnjaka i nadvožnjaka, kao i modernizaciju opreme.

Deo planiranih radova koji se odnose na ugradnju savremenog signalno-sigurnosnog i telekomunikacionog sistema, sistema napajanja i ostalih elektro sistema, po prvi put će se izvoditi u ovom delu Evrope. Zadatak ovih savremenih informacionih sistema je da povežu signalizaciju i omoguće pravovremeno reagovanje i prenos svih informacija pravo u kabinu vozača, jer je pri velikim brzinama praktično nemoguće vizuelno praćenje klasičnih znakova i signala.

Projektom, na ovoj deonici dugoj 34km, planiran je rad na kolosecima u stanicama i na otvorenoj pruzi, od čega će biti položeno 27km potpuno novih koloseka dok će oko 84km koloseka biti rekonstruisano, a planirana je i zamena i ugradnja 150 novih skretnica.

Pruga Beograd - Budimpešta predstavlja deo tradicionalnog železničkog tranzitnog koridora za vezu Zapadne i Centralne Evrope sa Grčkom, Turskom i Bliskim Istokom. Ali ova pruga ima i visok nacionalni značaj, jer povezuje tri velika grada i železnička čvora: Beograd, Novi Sad i Suboticu, kao i veliki broj naselja i industrijskih centara.

]]>
Fri, 8 Dec 2017 14:43:12 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/952/Pruga+Beograd+%E2%80%93+Budimpe%C5%A1ta++Prva+faza+Beograd+%E2%80%93+Stara+Pazova
Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča II Faza http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/966/Objekti+socijalnog+stanovanja+u+okviru+kompleksa+Ov%C4%8Da+II+Faza.html Tokom 2015. godine u Saobraćajnom institutu CIP urađena je kompletna tehnička dokumentacija za izgradnju II faze kompleksa socijalnog stanovanja u Ovči.

Idejno urbanističko rešenje stambeno-poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča predstavlja moderan pristup tretiranja prostora i moguća je baza za uspostavljanje održive komunikacije i koordinacje svih činilaca u razvoju grada. Od samog početka projektovanja zamisao je bila da se napravi funkcionalno dostupno, kompaktno urbanističko i arhitektonsko rešenje.

Grupaciju čine četiri stambena, višeporodična objekta, spratnosti P+4, sa ukupno 235 stanova neto površine 10.300m2.

Objekti su projektovani po modelu dva različita arhitektonska kompleksa. Dva objekta su galerijskog, a druga dva koridorskog tipa, sa sturkturom stanova od garsonjera do trosobnih stanova. Projektanti bili su vođeni idejom da budućim korisnicima stanova bude ugodno, ali i finansijski što dostupnije.

Izgradnjom objekata po Projektu i ovaj deo Beograda će zaživeti. Zahvaljujući Pupinovom mostu i drugim saobračajnicama imaće dobru povezanost i sa ostalim delovima grada.

Projektom je predviđeno i 26 stanova za lica sa posebnim potrebama. U objektima su, osim stanova, predviđeni i sadržaji socijalne zaštite - dnevni boravak za osobe ometene u razvoju.

Stanovi će biti opremljeni svim potrebnim instalacijama, a predviđeno je i korišćenje alternativnih izvora energije - geotermalne energije za potrebe grejanja.

Prostori između objekata rešeni su kao parkovski, sa igralištima za decu.

U septembru 2016. godine započeto je izvođenje radova, a Saobraćajni institut CIP angažovan je u svojstvu rukovodioca izgradnje i stručnog nadzora.

"Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča" od 23.03.2015.

]]>
Thu, 7 Dec 2017 13:18:29 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/966/Objekti+socijalnog+stanovanja+u+okviru+kompleksa+Ov%C4%8Da+II+Faza
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje pruge od postojeće pruge Smederevo – Mala Krsna do industrijske luke u Smederevu http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/960/Studija+o+proceni+uticaja+na+%C5%BEivotnu+sredinu+projekta+fazne+izgradnje+pruge+od+postoje%C4%87e+pruge+Smederevo+%E2%80%93+Mala+Krsna+do+industrijske+luke+u+Smederevu.html Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004 i 36/2009) kojim se regulišu pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu, Saobraćajni institut CIP uradio je studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje pruge od postojeće pruge Smederevo – Mala Krsna do industrijske luke u Smederevu.

Ova studija urađena je na osnovu:

 • Idejnog projekta izgradnje pruge od postojeće pruge Smederevo - Mala Krsna do industrijske luke u Smederevu, koji je takođe izradio Saobraćajni institut CIP 2005. godine.
 • Podataka dobijenih od strane Gradske uprave Grada Smedereva - Odeljenja za zaštitu životne sredine.
 • Sprovedenih terenskih istraživanja.
 • Važeće zakonske regulative i planske dokumentacije.

Izvršena je identifikacija zagađivača životne sredine u koridoru buduće pruge, kao i analize postojećeg kvaliteta zemljišta, podzemnih voda i vazduha, a akreditovana laboratorija Saobraćajnog instituta CIP izvršila je ciljna merenja buke na ovom prostoru.

Na osnovu kvantifikacije značajnih uticaja projekta predviđene su mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih negativnih uticaja projekta na stanje životne sredine u koridoru pruge, u toku izvođenja projekta, korišćenja pruge i u slučaju udesa . U okviru studije definisan je plan monitoringa buke i vibracija u toku izgradnje i korišćenja pruge.

Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (Rešenje o saglasnosti br. 353-02-00137/2017-02 od 21. 09. 2017. godine.)

]]>
Thu, 7 Dec 2017 13:15:14 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/960/Studija+o+proceni+uticaja+na+%C5%BEivotnu+sredinu+projekta+fazne+izgradnje+pruge+od+postoje%C4%87e+pruge+Smederevo+%E2%80%93+Mala+Krsna+do+industrijske+luke+u+Smederevu
Saobraćajnom institutu CIP druga nagrada 26. Međunarodnog salon urbanizma u Nišu http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/941/Saobra%C4%87ajnom+institutu+CIP+druga+nagrada+26.+Me%C4%91unarodnog+salon+urbanizma+u+Ni%C5%A1u.html Saobraćajni institut CIP ove godine osvojio je drugu nagradu 26. Međunarodnog salona urbanizma u Nišu u kategoriji Regionalni prostorni planovi i planovi područja posebne namene, za Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija).

U Nišu, ove godine, Saobraćajni institut CIP, pored nagrađenog projekta, predstavio je i Urbanistički projektat za Batrovce.

26. Međunarodni salon urbanizma u Nišu održava se u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i grad Niš i traje do 15. novembra.

Prostorni plan područja posebne namene infratrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija)

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija), koji je uradio Saobraćajni institut CIP, utvrđen je Uredbom Vlade Republike Srbije u aprilu 2017. godine.

Prostorni plan se izrađuje u cilju stvaranja uslova za modernizaciju pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija), koja je deo Projekta železničke pruge kroz Mađarsku i Srbiju, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju i saradnji na projektu mađarsko - srpske železnice, između nacionalne Komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine, Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Planom je u celini obuhvaćen ifrastrukturni koridor pruge od Beograda do državne granice, u skladu sa konceptom planiranja saobraćajnih koridora kao jedinstvenih celina obuhvaćenih jednim planskim dokumentom.

Visoki tehnički standardi su uslov koji je EU postavila za Panevropsku železničku mrežu, kako bi se obezbedila konkurentnost železničkog sektora. Restrukturiranja železničkog sektora u različitoj dinamici zahvataju zemlje Jugoistočne Evrope. Promene ovog tipa, kada su u pitanju železnice kao sistem, sprovode se sinhronizovano na širem području i trebalo bi da omogući realizaciju prvog dela velikog projekta - modernizaciju pruge od Budimpešte do Beograda. Pruga će imati veliki značaj za zemlje centralne i istočne Evrope.

Regionalna povezivanja i saradnja sa susedima su pretpostavke za šire integracije i u tom smislu predstavljaju značajnu kariku za učvršćivanje pozicije Republike Srbije u širem okruženju.

Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora železničke pruge zasnivaće se na principima unapređenja i povećanja kvaliteta i kvantiteta železničkog saobraćaja i infrastrukture, korišćenja povoljnog geografskog i saobraćajnog položaja Republike Srbije i bržeg napretka u integraciji u okruženje, uz smanjivanje štetnog uticaja na životnu sredinu i uz poštovanje evropskih standarda, stabilnosti sistema, ekološke pouzdanosti, bezbednosti i ekonomske isplativosti.

Viziju predstavlja uređena, bezbedna i efikasna mreža železničkih pruga, sa odgovarućim stepenom tehnološkog razvoja i primenom tehničkih rešenja, koji odgovaraju prugama visokih performansi i omogućavaju adekvatno povezivanje sa okruženjem. Dugoročni cilj razvoja železničke mreže je da magistralne pruge Republike Srbije, kao deo koridora H i deo prioritetnih pravaca jugoistočne Evrope, budu kvalitetne dvokolosečne pruge, osposobljene za mešovit putnički i teretni saobraćaj, za brzine do 200 km/h i kombinovani prevoz.

Cilj Plana je (stvaranje planskog osnova) omogućavanje realizacije projekta izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije pruge, na deonici Beograd - Novi Sad i provera strateški utvrđene trase pruge na deonici Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija), uz rešavanje potencijalnih konflikata u prostoru i ostvarivanje pozitivnih efekata uticaja infrastrukturnog koridora.

Posebna namena - infrastrkturni koridor železničke pruge, predstavlja linijski infrastrukturni sistem. Shodno tome, Plan akcentuje tehnička rešenja, koja predstavljaju osnov za tretiranje ostalih planskih postavki, odnosno delova Plana koji se bave konfliktima u prostoru, uticajima posebne namene, rešenjima, prioritetima.

Izrada prostornih planova područja posebne namene infrastrukturnih sistema, u osnovi se oslanja na tehničku dokumentaciju, a nivo tehničke dokumentacije predstavlja osnov za odlučivanje o određivanju delova obuhvata koji sadrže detaljnu razradu, potrebnu za direktno sprovođenje.

Ovakvim pristupom omogućava se usklađenost stepena detaljnosti tehničke dokumentacije i stepena detaljnosti planskih rešenja, što je od izuzetnog značaja u delovima u kojima Plan predstavlja osnov za direktno sprovođenje.

Metodološki pristup posebnoj nameni, u ovom planu, predstavlja sintezu elemenata, koji su utvrđeni planskim zadatkom, postojećim ulaznim podacima, postojećom tehničkom dokumentacijom i zakonski propisanim sadržajem Plana.

Karakteristiku Plana predstavlja proširenje postojećeg infrastrukturnog koridora, čime se minimalizuju negativni uticaji na okruženje.

Posebna namena obuhvata infrastrukturni koridor pruge za brzine do 200km/h koju čine tri karakteristične deonice: Beograd - Stara Pazova, detaljna razrada sa elementima za direktno sprovođenje, Stara Pazova - Novi Sad, usklađivanje postojećih rešenja i Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija), strateški plan sa elementima i smernicama za dalju razradu.

U daljoj izradi planske dokumentacije predstoji detaljna razrada deonice Novi Sad - Subotica, koja će se izrađivati paralelno sa izradom tehničke dokumentacije, koju radi Saobraćajni institut CIP.

]]>
Wed, 22 Nov 2017 13:07:45 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/941/Saobra%C4%87ajnom+institutu+CIP+druga+nagrada+26.+Me%C4%91unarodnog+salon+urbanizma+u+Ni%C5%A1u
Rekonstrukcija severne tribine stadiona RAJKO MITIĆ http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/946/Rekonstrukcija+severne+tribine+stadiona++RAJKO+MITI%C4%86.html Nakon 54 godine od izgradnje Stadiona Crvene zvezde, u to vreme Marakane, a sada Stadion „Rajko Mitić“, doneta je odluka da se izvrši njegova rekonstrukcija.

Idejnim rešenjem, koje je izradio Saobraćajni institut CIP obuhvaćen je pristup iz Ulice Ljutice Bogdana sa platoom iza severne tribine. Planirano je spoljno uređenje oko 2.300m2, dok je realizacija moguća u dve faze.

Projektom je predviđeno da se formira i naglasi pešački pristup tribinama i da se obezbedi nasip na kome se nalaze sam stadion i obodne konstrukcije. Zamisao je i da prostor na najnižem nivou pomoćnih terena bude u funkciji sportske sale. Istovremeno izgradiće se bezbednija i kvalitetnija pešačka promenenada, koja će biti najkraća pešačka veza između Dedinja i Voždovce, od Ulice Ljutice Bogdana do Bulevara oslobođenja, sa izuzetnim pogledom na Vračarski plato.

Široko stepenište biće uokvireno žardinjerama sa elementima koji upućuju na simboliku kluba (prepoznatnjive boje Crvene zvezde, borovi i jele, kao i druga obeležja Kluba).

Naš najveći stadion novim izgledom, uz funkcionalnost koju će dobiti, može postati još jedan od simbola naše prestonice, na radost svih beograđana, posebno navijača, kao i grupe vatrenih navijača Crvene zvezde u projektantskom timu CIP-a.

]]>
Sun, 15 Oct 2017 10:53:36 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/946/Rekonstrukcija+severne+tribine+stadiona++RAJKO+MITI%C4%86
PEŠAČKA PASARELA - VEZA SAVSKOG KEJA SA VELIKIM STEPENIŠNIM SILAZOM BEOGRADSKE TVRĐAVE http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/934/PE%C5%A0A%C4%8CKA+PASARELA+-+VEZA+SAVSKOG+KEJA+SA+VELIKIM+STEPENI%C5%A0NIM+SILAZOM+BEOGRADSKE+TVR%C4%90AVE.html Saobraćajni institut CIP, uradio svu potrebnu tehničku dokumentaciju za izgradnju Pešačke pasarele, prepoznajući značaj ovog jedinstvenog projekta, kao donaciju Gradu Beogradu.

Pešačka pasarela koja povezuje Beogradsku tvrđavu sa Savskim priobaljem je Projekat, koji je pod nazivom, „Most na Kalemegdanu" nastao u periodu od 2006. - 2009. godine, a prema predlogu rešenja, koje je za JP „Beogradska tvrđava" uradio autorski tim Ričard Dikon, koji spada u najznačajnije vajare svoga vremena, Mrđan Bajić, naš najpoznatiji apstraktni skulptor i akademik Branislav Mitrović, arhitekta.

Pešačku pasarelu od Savskog šetališta do Beogradske tvrđave čine dve celine, zavojita rampa, sa liftovskom kulom i skulpturom na vrhu, i pešački most.

Zavojita rampa dužine je 83m, dok sa kulom visine 10m, u kojoj je smešten lift, i skulpturom na vrhu predstavlja umetničku skulptoralnu formu koja se u prostoru razvija sa više zavojnica i povezuje šetalište sa pešačkim mostom i parkingom na krovu „Beton hale". Pešački most dužine je 75m i prelazi iznad kolske i železničke saobraćajnice te se završava u podnožju Velikog stepenišnog silaza Beogradske tvrđave.

Pešačka pasarela kao veza između grada i reke, je važan infrastrukturni projekat, ali i umetničko delo, kojim će biti omogućen bezbedan prelazak pešaka preko frekventne ulice, kao i železničke pruge.

]]>
Fri, 13 Oct 2017 01:56:43 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/934/PE%C5%A0A%C4%8CKA+PASARELA+-+VEZA+SAVSKOG+KEJA+SA+VELIKIM+STEPENI%C5%A0NIM+SILAZOM+BEOGRADSKE+TVR%C4%90AVE
KLINIČKI I ZDRAVSTVENI CENTRI http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/927/KLINI%C4%8CKI+I+ZDRAVSTVENI+CENTRI.html Na osnovu izrečenih potreba sedam kliničkih i zdravstvenih centara, i zaključaka Koordinacionog tela, osnovanog od Vlade Republike Srbije, a u cilju ostvarenja savremenijeg nivoa zdravstvene zaštite pacijenata i uslova rada osoblja, u Saobraćajnom institutu CIP je u toku izrada tehničke dokumentacije za sanaciju, adaptaciju, rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju sledećih centara i objekata:
 1. Urgentni centar KCS u Beogradu
 2. Klinika za neurohirurgiju KCS
 3. Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS - „Višegradska"
 4. Univerzitetska dečja klinika „Tiršova"
 5. KBC Zemun
 6. Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje"
 7. KBC „Dr Dragiša Mišović"

Za deo prostora u objektima Univerzitetske dečje klinike „Tiršova", Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS - „Višegradska" i KBC „Dr Dragiša Mišović" završena je izrada projekata, pribavljeni su akti kojima se odobrava izvođenje radova, izabran je ili je izbor izvođača radovau toku, tako da se očekuje početak izvođenja radova.

Za preostale zdravstvene objekte izrada tehničke dokumentacije je završena ili je izrada u završnoj fazi, a procedura za pribavljanje akta kojim se odobrava izvođenje radova je u toku.

Prema planiranoj dinamici, izvođenje radova na svih sedam objekata, biće realizovano u naredne dve godine, čime bi se standard lečenja u njima podigao na najviši nivo.

]]>
Thu, 12 Oct 2017 01:39:51 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/927/KLINI%C4%8CKI+I+ZDRAVSTVENI+CENTRI
Saobraćajnom institutu CIP zahvalnica Udruženja Milutin Milanković http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/921/Saobra%C4%87ajnom+institutu+CIP++zahvalnica+Udru%C5%BEenja+Milutin+Milankovi%C4%87.html Saobraćajnom institutu CIP, dana 26. juna 2017. godine, Udruženje Milutin Milanković dodelilo je Zahvalnicu za doprinos izgradnji Spomen-obeležja Milutinu Milankoviću u parku Milutina Milanković u Beogradu.

Zahvalnica je, Saobraćajnom institutu CIP, uručena na Svečanom skupu povodom obeležavanja decenije od osnivanja ovog Udruženja, održanom u Svečanoj sali Skupštine Grada Beograda.

 

 

]]>
Mon, 26 Jun 2017 14:57:45 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/921/Saobra%C4%87ajnom+institutu+CIP++zahvalnica+Udru%C5%BEenja+Milutin+Milankovi%C4%87
Saobraćajni institut CIP dobio prvu nagradu na konkursu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/919/Saobra%C4%87ajni+institut+CIP+dobio+prvu+nagradu+na+konkursu+Direkcije+za+gra%C4%91evinsko+zemlji%C5%A1te+i+izgradnju+Beograda+J.P..html U okviru urbanističko-arhitektonskog konkursa za rekonstrukciju Starog savskog mosta u Beogradu, žiri konkursa je jednoglasno izabrao idejno rešenje Saobraćajnog instituta CIP kao najbolje i dodelio mu prvu nagradu.

Svečanosti povodom podele nagrada, koja je održana 15. juna 2017. u Svečanoj sali Skupštine Grada Beograda, ispred Saobraćajnog instituta CIP prisustvovao je gospodin Milutin Ignjatović, generalni direktor, sa učesnicima u izradi idejnog rešenja.

Na izradi idejnog rešenja rekonstrukcije Starog savskog mosta učestvovali su Dejan Srejić, dipl. građ. inž., Slobodan Jaćović, dipl. građ. inž., Dejan Bošković, građ. inž., Ljiljana Mišković dipl. građ. inž., Irena Ilić dipl. arh. inž., Jelena Milošević dipl. arh. inž., Vanja Pisarević dipl. arh. inž. i Nikola Bunčić dipl. arh. inž, sa još dvadesetak stručnjaka iz drugih oblasti.

Novi most, po rešenju Saobraćajnog instituta CIP, predstavljaće savremenu konstrukciju, koja ispunjava sve saobraćajne, tehničke, arhitektonske i ambijentalne zahteve.

Ukupna dužina mosta je 420,0 m, a širina 37,2 m. Statički sistem novog mosta će biti dvostruki čelični luk sa zategom, pri čemu se zatega pruža kontinualno celom dužinom mosta sa konstatnom statičkom visinom. Novi most će imati šest armiranobetonskih stubova i koncipiran je tako da u potpunosti omogući nesmetano odvijanje predviđenog saobraćaja na funkcionalan i bezbedan način. Ispunjeni su svi zahtevani gabariti za smeštaj šinskog (10,4 m), drumskog (dva puta po dve saobraćajne trake širine po 6,5 m) i pešačko-biciklističkog saobraćaja (dve trake od po 3,3 m). Obezbeđen je i dodatni prostor za servisne staze koje su smeštene iznad zatega. Preko ovog mosta će u budućnosti saobraćati i metro.

Atraktivnim, prepoznatljivim i jedinstvenim rešenjem lučne konstrukcije, koja doprinosi estetici novog mosta, sačuvan je izgled postojećeg mosta, zadržan prepoznatljiv vizuelni identitet siluete i očuvano sećanje na stari most, uz funkcionalnost koja odgovara budućim potrebama.

Položaj i konstruktivno rešenje mosta ispunjavaće i sve uslove plovnosti rekom Savom.

Saobraćajni institut CIP očekuje od Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., dalje angažovanje na ovom Projektu, na izradi neophodne tehničke dokumentacije za izgradnju, s obzirom da je dobitnik prve nagrade urbanističko-arhitekstonskog konkursa za rekonstrukciju Starog savskog mosta, ali i da raspolaže potrebnim tehničkim i kadrovskim kapacitetima.

]]>
Thu, 15 Jun 2017 14:28:57 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/919/Saobra%C4%87ajni+institut+CIP+dobio+prvu+nagradu+na+konkursu+Direkcije+za+gra%C4%91evinsko+zemlji%C5%A1te+i+izgradnju+Beograda+J.P.
Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/917/Objekti+socijalnog+stanovanja+u+okviru+kompleksa+Ov%C4%8Da.html Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

Urbanistički projekat za Izgradnju stambenog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča, na katastarskoj parceli br. 3672/3 K.O. Ovča, gradska opština Palilula, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Urbanističkom projektu prethodio je konkurs za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rešenja. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte stambenih i stambeno-poslovnih objekata kao i sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte geotehničkih radova kao i projekte pripremnih radova za kompleks. Studiju mogućnosti korišćenja podzemnih voda kao energetskog resursa za potrebe grejanja budućih stambenih objekata u Ovči izradio je Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

kompleks socijalnog stanovanja u brojkama

 • Površina kompleksa: 7.47 ha

 • Broj stanova: 972

 • Broj lokala: 31

 • Sadržaji socijalne zaštite: zastupljeni u sve 4 grupacije

 • Bruto površina stambenih objekata: 85.150 m²

 • BRGP poslovanje: 2760 m²

 • Ukupno parking mesta: 725

Sistemom kombinovane izgradnje, ( otvorene i blokovske ) postiže se integracija okruženja i unutrašnjosti kompleksa. Variranjem oblika sklopova postiže se prepoznatljivost - kategorije socijalnog i solidarnog postaju povezane.

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambene, koja zauzima zapadni deo lokacije i deo na istočnoj strani gde je smeštena škola, dečija ustanova i pojedini sportski tereni. Na krajnjem jugoistoku parcele locirano je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Stambena zona pored osnovnih, smeštajnih namena, ima i centralne sadržaje koji obuhvataju sadržaje socijalne zaštite i prodajno-poslovne lokale. Stambeni objekti imaju spratnost P + 4.

Stambeni sadržaji su organizovani u četiri grupacije koje definišu četiri faze izgradnje.

Stambene jedinice su raspoređene u odnosu na zahtevanu strukturu i potrebu da se u arhitektonskom oblikovanju osnovnih volumena izbegne ponavljanje. Četiri stambene grupacije mrežom kolskih saobraćajnica formiraju dve celine.

Prostorna težišta kompleksa su kontaktne zone između grupacija i trg na severnoj strani kompleksa koji su rešeni kao pešačke površine koje koncentrišu sadržaje usluga, trgovine i socijalnog staranja.

Predviđena je izgradnja 972 stana. U strukturi stanova zastupljeni su tipovi od garsonjera do trosobnih. Kompleks sadrži socijalne stanove (787 stanova) i stanove solidarnosti (185 stanova). Svi stanovi solidarnosti su koncentrisani u grupaciji 1. Raspored po fazama je sledeći: 250 stanova u 1. fazi, 233 stana u 2. fazi, 254 stana u 3. fazi i 226 stanova u 4. fazi.

Za lica sa posebnim potrebama predviđeno je 96 stanova.

Kolski pristup lokaciji se nalazi na severnoj strani kompleksa. Motorni saobraćaj se razvija obodom lokacije sa središnom veznom trasom. Nasipanjem parcele spoljne površine - pešačke, kolske, zelene i rekreativne - izdižu se na nivo pristupne saobraćajnice.

Pristupi objektima su rešeni kombinovano: stepeništima i pešačkim rampama radi lakšeg pristupačnosti svim kategorijama korisnika.

Prostori između objekata su rešeni kao parkovski.

Protivpožarni putevi se prostiru između objekata. Naznačeni su odgovarajućim elementima i obrađeni odgovarajućom kolovoznom konstrukcijom.

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:

elektroenergetske instalacije sa sa 5 novih trafo-stanica i elektro privodom od trafo-stanice Borča 2, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka, toplotne pumpe sa bunarskom vodom kao toplotnim izvorom (predviđeno je korišćenje geotermalne energije za grejanje), vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Svi kapaciteti definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 4.000 stanovnika.

]]>
Mon, 23 Mar 2015 13:19:48 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/917/Objekti+socijalnog+stanovanja+u+okviru+kompleksa+Ov%C4%8Da
Realizacija projekata u oblasti železničke infrastrukture u Republici Srbiji http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/885/Realizacija+projekata+u+oblasti+%C5%BEelezni%C4%8Dke+infrastrukture+u+Republici+Srbiji.html Saobraćajni institut CIP je uradio Glavni projekat za izgradnju drugog koloseka železničke prugeBeograd-Pančevo, kao i Glavnog projekta rekonstrukcije šest deonica na železničkom Koridoru 10.

Kompletna tehnička dokumentacija (Glavni projekti) za navedene deonice je završena u ugovorenom roku, u prvoj polovini 2013. godine.

Glavni projekat izgradnje drugog koloseka železničke pruge Beograd-Pančevo-Vršac-državna granica, na deonici: rasputnica Pančevački most - stanica Pančevo Glavna ima za cilj da omogući brže, efikasnije i bezbednije odvijanje saobraćaja za međunarodni putnički i teretni saobraćaj, a posebno za prigradski saobraćaj između Beograda i Pančeva (Beovoz).

Na Koridoru 10 biće rekonstruisano šest deonica ukupne dužine od oko 112 kilometara.

U prvoj fazi pored deonice Ruma - Golubinci, planirano je da započne i rekonstrukcija deonica Sopot Kosmajski - Kovačevac (oko 18,4 kilometara) i Mala Krsna - Velika Plana (oko 29,5 kilometara),kao i radovi u drugoj fazi, na deonicama Vinarci-Đorđevo (15 km), Vranjska Banja - Ristovac (17,7 km) i Bujanovac - Bukarevac (13,7 km).

]]>
Wed, 25 Feb 2015 19:37:06 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/885/Realizacija+projekata+u+oblasti+%C5%BEelezni%C4%8Dke+infrastrukture+u+Republici+Srbiji
Glavni projekat stambeno-poslovnog kompleksa "Stepa Stepanović" u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/621/Glavni+projekat+stambeno-poslovnog+kompleksa+%22Stepa+Stepanovi%C4%87%22+u+Beogradu.html Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu. Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna „4. juli“, izmenama i dopunama Generalnog plana Beograda, predviđena je za stanovanje i oivičena Voždovačkim kružnim putem na severu i Kumodraškom ulicom na istoku, a povezuje se sa ulicom Vojvode Stepe na zapadu, dok ga zelene površine okružuju sa juga.

Planski osnov - projektovanje

Urbanistički projekat, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte prethodnih (geodetskih i geotehničkih radova) i pripremnih radova za kompleks. Završavaju se glavni projekti stambenih i stambeno poslovnih kao i javnih objekata - poslovno-komercijalnog kompleksa sa domom zdravlja i pijacom, jedan vrtić, dva obdaništa i dve škole. Deo stambeno poslovnih objekta kompleksa radi projektantska kuća ZAP iz Beograda. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina.

Stambeno-poslovni kompleks u brojkama

 • Površina kompleksa: 42,36 ha
 • Broj stanova: 4612
 • Broj lokalaČ 149
 • Bruto površina stambenih objekata: 440.000 m2
 • Bruto površina pratećih sadržaja: 19.000 m
 • Bruto površina poslovno-komercijalnih objekata: 55.000 m2
 • Ukupna dužina saobraćajnica: 10.500 m
 • Ukupno parking mesta: 4.799

Infrastrukturna opremljenost

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:
elektroenergetske instalacije sa 29 novih trafo-stanica, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka i optičkih kablova do svakog stana, toplovodni sistem daljinskog grejanja, vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura.

Koncept uređenja prostora

Projektovanje prostora na najvišem je nivou sa stanovišta javnih sadržaja, dostupnosti i kvaliteta života u gradu, a sa stanovišta organizacije stanova, u skladu je sa trendovima u potražnji stanova u poslednjih nekoliko godina. U objektima će biti zastupljena široka struktura stanova, od garsonjera do četvorosobnih. U prizemljima su predviđeni i stanovi prilagođeni licima sa posebnim potrebama.

Konstrukcija objekata je takva da budućim vlasnicima omogućava da unutrašnji prostor prilagođavaju svojim potrebama. Planirane zgrade su postavljene kao slobodnostojeće, u formi otvorenog bloka. Svaki od objekata se sastoji iz više lamela. U zgradama koje su orijentisane prema središnjoj saobraćajnici kompleksa u prizemljima su planirani lokali. Svi prateći sadržaji definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 13300 stanovnika.

U centralnom delu kompleksa planirana je parkovska površina i poslovno-komercijalni objekat sa svim sadržajima za snabdevanje, kulturni život stanovnika i zdravstvenu zaštitu.

 

]]>
Mon, 20 Dec 2010 11:03:32 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/621/Glavni+projekat+stambeno-poslovnog+kompleksa+%22Stepa+Stepanovi%C4%87%22+u+Beogradu
Glavni projekat mosta preko reke Lim u Prijepolju http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/615/Glavni+projekat+mosta+preko+reke+Lim+u+Prijepolju+.html Drumsko pešački most je kontinualni nosač na 3 polja, raspona L=30+41+30=101,0m, izrađen od prednapregnutog betona. Nalazi se oko 150m uzvodno od ušća reke Mileševke u Lim, i spaja gradsko jezgro grada Prijepolja, sa levom obalom reke i prostorom koji je pogodan za dalji razvoj grada.

Zbog uslova nivoa velikih voda ispod mosta i niveletnog uklapnja u saobraćajnice na levoj i desnoj obali , most je morao imati malu statičku visinu konstrukcije, što je uz uslov širine kolovoza i pešačkih staza, uslovilo da se most formira iz dva paralelna sanduka.

Reka Lim , koja je u ovom predelima planinska reka , ima velike oscilacije nivoa voda, zahteva objekte koji su duboko fundirani u kvalitetnim materijalima. Ovaj most je fundiran u magmatskim stenama (dijabazima).

Most je predviđen za drumski i pešački saobraćaj i ima ukupnu širinu kolovoza od B=13.05m. Most je ispitan teretom od 120t, i odgovara kategoriji gradskih mostova.

]]>
Mon, 13 Dec 2010 15:43:09 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/615/Glavni+projekat+mosta+preko+reke+Lim+u+Prijepolju+
Usvojen ppostorni plan Opštine Čajetina http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/613/Usvojen+ppostorni+plan+Op%C5%A1tine+%C4%8Cajetina.html U izradi plana učestvovao Saobraćajni institut CIP

Na sednici održanoj 04.11.2010.godine Skupština opštine Čajetina je jednoglasno usvojila Odluku o donošenju Prostornog plana opštine Čajetina, koji je uradio Saobraćajni institut CIP. U izradi Plana je učestvovao multidisciplinarni tim SI CIP.

Prostorni plan opštine Čajetina je strateški i razvojni Plan baziran na konceptu održivog i konsekventnog planiranja, primenom ostarivih, realnih i pragmatičnih planskih rešenja.

Veći stepen integrisanost prostora, smanjivanje razvojnih disproporcija, uslovi za ostvarivanje regionalne saradnje uz održivo korišćenje prirodnih i stvorenih resursa, predstavljaju ciljeve - prioritete, čijim ostvarivanjem se formira okvir za kvalitetnije uslove života žitelja opštine Čajetina, a ujedno i uslovi za zaustavljanje depopulacionih procesa. Primenom ovog dokumenta se omogućava , planski usmereno, korišćenje čitave teritorije opštine Čajetina.

]]>
Tue, 9 Nov 2010 11:29:46 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/613/Usvojen+ppostorni+plan+Op%C5%A1tine+%C4%8Cajetina
Nacionalna Kuća fudbala u Staroj Pazovi http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/607/Nacionalna+Ku%C4%87a+fudbala+u+Staroj+Pazovi.html U Staroj Pazovi se trenutno izvode radovi po glavnom projektu i uz stručni nadzor Saobraćajnog instituta CIP za izgradnju Nacionalne Kuće fudbala, ovi sportski objekti će biti najveći i najlepši u Evropi

Kompleks preko 10.000 m2 korisne površine i 6 fudbalskih terena sardži i trenutno se radi na izgradnji sportske dvorane sa tehničkim blokom, sport servisa, ofis, centralnog i smeštajnog bloka. Završeni su svi armirano-betonski radovi na svim objektima,kao i radovi na izradi pregradnih zidova. U toku su radovi na završetku fasade objekata i radovi na izvođenju instalacija oko i kroz objekat.

Radovi koji se odnose na prvu fazu (terene) su potpuno završeni. U narednom periodu predstoji intenziviranje građevinsko-zanatskih radova u objektu i uređenje pristupnog platoa.

Završetak svih radova, uz adekvatne vremenske uslove se očekuje krajem 2010. godine.

]]>
Tue, 14 Sep 2010 13:46:06 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/607/Nacionalna+Ku%C4%87a+fudbala+u+Staroj+Pazovi
Hitne intervencije u koritu reke Trpušnice kod Trgovišta http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/611/Hitne+intervencije+u+koritu+reke+Trpu%C5%A1nice+kod+Trgovi%C5%A1ta.html Završena brana u Trgovištu

Tokom nedavnih poplava u Pčinjskom okrugu (maj 2010), aktivirala su se brojna klizišta od kojih je najkritičnije po mogućim posledicama bilo ono na levoj obali reke Tripušnice, udaljeno oko 1200 m uzvodno od naselja Trgovište.

Neposredan povod za aktiviranje klizišta je ektremna količina padavina u kratkom intervalu kada je došlo do maksimalnog zasićenja tla vodom i pokretanja već od ranije nestabilnih delova padine. Procenjeno je da koincidencija mogućeg naklizavanja tla u korito reke i velikih proticaja u koritu predstavlja potencijalnu opasnost za naselje Trgovište, pa se javila potreba za hitnim merama koje bi ublažile efekte pokretanja tla.

Naime, postojala je verovatnoća da se nastavkom intenzivnijih padavina može brže aktivirati znatan deo klizišta koji bi prostor korita zapunio u visini od 3 do 5 m i dužini 50 do 100 m, čime bi se formirala veštačka ustava (brana). U tom slučaju nastala bi akumulacija vode koja bi mogla da razori ovako stvorenu prepreku i stvori razorni poplavni talas nizvodno ka naselju.

Neujednačenost sastava klizišta, kratak vremenski rok za intervenciju i otežana pristupačnost za radove u samom klizištu, onemogućili su tehničke intervencije na poboljšanju stepena stabilnosti padine. Takođe, se nije moglo pouzdano znati da li bi i uobičajene mere sanacije klizišta mogle dati zadovoljavajuće rezultate, pogotovu pošto su kretanja terena bila u toku.

U obilasku terena i pregledu trenutnog stanja učestvovali su predstavnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova iz Vranja i iz Beograda. Detaljne preglede terena i osnovna geodetska snimanja i geotehnička istraživanja uže lokacije reke izvela je stručna ekipa Saobraćajnog instituta CIP.

Tehničko rešenje predviđeno glavnim projektom Saobraćajnog instituta CIP predvidelo je formiranje privremene, a kasnije i stalne bujične pregrade. Ovakva građevina je imala zadatak da ublaži razarajuće dejstvo poplavnog talasa i delimično zaustavi vučeni nanos.

Lokacija pregradnog mesta je na oko 200 m od naselja gde su građevinske mašine imale nesmetan pristup. Pogodnost je i ta što bi do tog profila poplavni talas stigao već delimično ublažen.

Visina pregrade od dna korita reke do preliva je 2.2 m, a ukupna visina 3.7 m. Pregradni profil je oko 45 m, a ukupna dužina slapišta 22 m. Brana je izgrađena u periodu jun - avgust 2010 godine, uz stručni nadzor Saobraćajnog instituta CIP.

]]>
Wed, 1 Sep 2010 16:09:23 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/611/Hitne+intervencije+u+koritu+reke+Trpu%C5%A1nice+kod+Trgovi%C5%A1ta
Rekonstrukcija Bulevara kralja Aleksandra http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/609/Rekonstrukcija+Bulevara+kralja+Aleksandra.html Završeni radovi na Bulevaru kralja Aleksandra

Izuzetan izazov za stručnjake Saobraćajnog instituta CIP je bio Projekat rekonstrukcije tramvajske dvokolosečne pruge, tramvajske kontaktne mreže, kolovoza, trotoara i infrastrukture u Bulevaru kralja Aleksandra, od Vukovog spomenika do Ulice gospodara Vučića (Cvetkova pijaca). Projekat je obuhvatio radove na:

 • Rekonstrukciji tramvajske dvokolosečne pruge, kolovoza i trotoara
 • Rekonstrukciji kanalizacione mreže
 • Rekonstrukciji tramvajske kontaktne mreže
 • Saobraćajnoj opremi i signalizaciji
 • Osvetljenju
 • Zaštiti i izmeštanju postojećih elektroenergetskih objekata
 • Telekomunikacionoj infrastrukturi
 • Zaštiti postojećeg toplovoda i
 • Katodnoj zaštiti.

Ukupna dužina rekonstruisane deonice iznosi 2,5 km, a radovima je zahvaćen poprečni profil u punoj širini, od zgrade do zgrade.

Projektom je tramvajska baštica širine 7,5 m, sa dvokolosečnom prugom izmeštena u središnji deo Bulevara.

Šest tramvajskih stajališta po smeru je uz koloseke obostrano postavljeno između tramvajskih koloseka i saobraćajnice. Prostor za parkiranje automobila je predviđen sa obe strane Bulevara. Pešački koridori, locirani između saobraćajnice i zgrada, odnosno parkinga i zgrada, obrađeni su dekorativnim dvoslojnim betonskim pločama. U zoni trotoara formiran je novi drvored i nova kandelaberska rasveta.

Nova, centralna rasveta Bulevara je postavljena na stubovima kontaktne mreže koji su locirani u sredini saobraćajnice.

U okviru projekta rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra urađena je i kompletna rekonstrukcija infrastrukture: elektroenergetske mreže (10kV i 1kV), telekomunikacionih inastalacija, vodovodne i kanalizacione mreže, svetlosne signaliazcije, a izvedeni su i radovi na novom adaptibilnom upravljanju saobraćajem, kao i novi semafori opremljeni sa zvučnom signalizacijom za slabovide i slepe.

Ovako kompleksan, multidisciplinarni projekat je zahtevao puno angažovanje projektanata Saobraćajnog instituta CIP, svih stručnjaka različitih profila, kako na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije, tako i pri vršenju stručnog nadzora na izvođenju radova.

]]>
Wed, 1 Sep 2010 15:58:40 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/609/Rekonstrukcija+Bulevara+kralja+Aleksandra
Završen 5. i 6. kolosek u železničkoj stanici Beograd Centar http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/605/Zavr%C5%A1en+5.+i+6.+kolosek+u+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+stanici+Beograd+Centar.html Rekonstrukcija glavnih prolaznih koloseka u stanici Beograd Centar sa privremenom vezom iz pravca Pančeva

Prema glavnom projektu i uz stručni nadzor Saobraćajnog instituta CIP i JP "Železnice Srbije", izvođač Energoprojekt visokogradnja sa podizvođačima ZGOP, MINEL KM i Galeb FSU, završio je radove na izgradnji glavnih prolaznih staničnih koloseka br. 5 i 6 i privremene veze tih koloseka sa levim kolosekom za Pančevački most koji je godinama bio zatvoren za saobraćaj. U sklopu tih radova završeni su i radovi na opremanju dela perona i pothodnika za pristup putnika.

Nakon pribavljanja svih dozvola koloseci su pušteni u saobraćaj.

Završetkom ovih radova omogućene su sve najnužnije veze u cilju uspostavljanja redovnog dvokolosečnog saobraćaja prigradske železnice, iz sistema "Beovoz", na relacijama Batajnica - Pančevo, Batajnica - Resnik i Resnik -Pančevo.


Prema CIP-ovom projektu prvi put u Srbiji je primenjena tehnologija izgradnje koloseka na betonskoj ploči upotrebom najmodernijeg pričvrsnog pribora tipa PANDROL VANGUARD koji treba da omogući potpuno apsorbovanje buke i vibracija i zaštiti staničnu i okolne stambene zgrade.

Nakon završenih radova, stručni predstavnici firme PANDROL izvršili su inspekciju i konstatovali primenu "high quality standard" prilikom izvođenja radova i ugradnje pričvrsnog pribora.

]]>
Fri, 23 Jul 2010 14:27:06 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/605/Zavr%C5%A1en+5.+i+6.+kolosek+u+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+stanici+Beograd+Centar
Severna tangenta sa mostom Zemun-Borča http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/482/Severna+tangenta+sa+mostom+Zemun-Bor%C4%8Da.html Idejni i Glavni projekat saobraćajnice Severna tangenta u Beogradu, od saobraćajnice T-6 do puta Beograd -Pančevo, dužine oko 21,3 km sa mostom Zemun - Borča

Izgradnja Severne tangente sa mostom Zemun-Borča predstavlja novi model realizacije velikih infrastrukturnih i razvojnih projekata u Srbiji i rezultat je saradnje vlada Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Sporazumom o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između dveju vlada, koji je potpisan 20. avgusta 2009. godine u Pekingu, utvrđeno je da je prioritet u narednom periodu implementacija projekta izgradnje mosta Zemun - Borča sa pripadajućim saobraćajnicama. Nosilac projekta ja Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, a Grad Beograd (Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda) glavni partner na realizaciji.

Saobraćajni institut CIP d.o.o. i kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) su kao partneri zajedno angažovani na izradi Idejnog i Glavnog projekta saobraćajnice severna tangenta sa mostom Zemun-Borča.

Infrastrukturni značaj

 • Most Zemun-Borča sa pratećim saobraćajnicama predstavlja regionalnu vezu između Beograda i Južnog Banata, čime se Koridor 10 strateški povezuje sa Koridorom 4 i Rumunijom.

 • Bolja saobraćajna veza za preko pola miliona žitelja beogradskih opština Zemuna, Palilule i Novog Beograda.

 • Most Zemun - Borča je deo obilaznice oko Beograda i povezuje Zrenjaninski i Pančevački put.

Ekonomski efekti

 • Kratkoročni ekonomski efekat - 45% od ukupne vrednosti investicije ili 76.5 miliona evra predstavlja direktnu korist za domaće građevinske firme i proizvođače građevinskog materijala koje će na projektu biti angažovane kao podizvođači.

 • Srednjoročni i dugoročni ekonomski efekat - Stvaraju se uslovi za razvoj novog dela Beograda i razvoj stambenih, privrednih i drugih sadržaja, kao i potrebne infrastrukture

Ekološki značaj

 • Preusmeravanjem teškog teretnog saobraćaja smanjuje se buka i emisija štetnih gasova čime se utiče na zaštitu životne sredine.

Tehničke karakteristike

Početak ove gradske magistrale je na raskrsnici saobraćajnice T-6 i postojećeg puta za Novi Sad. Pre mosta preko Dunava, trasa se ukršta sa Ulicom Cara Dušana raskrsnicom u nivou. Na banatskoj strani saobraćajnica se pruža pored naselja Borča i seče Zrenjaninski put, a dalje južno sve do puta Beograd-Pančevo. Magistrala će imati četiri saobraćajne trake i dve zaustavne trake sa usvojenom računskom brzinom od Vr = 80 km/h.

Ukupna dužina saobraćajnice iznosi oko 21,3 km.

Od većih objekata na trasi se, pored Mosta preko Dunava, planira još osam mostova i 4 nadvožnjaka od kojih treba istaći mostove preko Zrenjaninskog puta dužine oko 210 m i preko železničke pruge Beograd - Pančevo i kanala Kolovita dužine oko 610 m.

Most preko Dunava je prethodno napregnuta armirano betonska konstrukcija, ukupne dužine oko 1500 m. Obezbeđen je gabarit (visina i širina) plovnog puta Dunava, kao međunarodne reke koja pripada Koridoru 7. Predviđene su dve odvojene mostovske konstrukcije, širina po 13,95 m, na zajedničkim stubovima. Glavna konstrukcija je kontinualni nosač, koji premošćuje reku Dunav sa tri raspona, 95 m + 172 m + 95 m.

Saobraćajnica će biti opremljena odgovarajućim sistemom saobraćajne signalizacije, zatvorenim sistemom odvodnjavanja, osvetljenjem, kao i komunalnim instalacijama koje će biti smeštene u trupu saobraćajnice, pošto je na levoj obali Dunava predviđena izgradnja poslovno-stambenih objekata.

Odvođenje atmosferske vode sa kolovoza i trotoara predviđeno je zatvorenim sistemom odvodnjavanja i prečišćavanjem vode pre puštanja u prirodne tokove.

Predviđeno je da se na trasi puta izvrši rekonstrukcija i izmeštanje postojećih električnih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Status projekta

Saobraćajni institut CIP d.o.o. i kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) su završili i predali Idejni projekat saobraćajnice Severna tangenta sa mostom Zemun-Borča Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Svi radovi su izvedeni prema urađenoj projektnoj dokumentaciji.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:24:57 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/482/Severna+tangenta+sa+mostom+Zemun-Bor%C4%8Da
Rafinerija po svetskim standardima http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/480/Rafinerija+po+svetskim+standardima.html U Saobraćajnom institutu CIP je u toku izrada projekata za izgradnju raginerije nafte u Smederevu. Investicija oko 250 miliona dolara.

Za Investitora Comico oil d.o.o., u toku je izrada Glavnih projekata rafinerije za preradu sirove nafte na teritoriji grada Smedereva. Planirana količina sirove nafte koja će se dnevno prerađivati u rafineriji, iznosi 100.000 barela odnosno 15.800m3. Izlazni proizvodi rafinerije će biti najkvalitetnija goriva evropskog standarda i to benzin, dizel sa malim sadržajem sumpora, kerozin, mazut, lož ulje, asfalt i tečni naftni gas. Planira se projektovanje nadzemnih rezervoara za sirovu naftu i gotove proizvode. Rafinerija će biti najsavremenijeg tipa i zadovoljavaće stroge evropske standarde u pogledu životne sredine.

Projektom će biti obezbeđena recilkulacija vode u sistemu, tako da će ispuštanje biti svedeno na minimum, uz kontinulano prečiščavanje. Predviđa se postavljanje monitoring stanica za praćenje kvaliteta vazduha. Sva isparenja koja će se javljati u toku rada rafinerije (pretakanje, prerada, skladištenje) biće sakupljena i posle prerade ispuštena u okolinu. Najsavremenijim pretakalištem na Dunavu vršiće se snabdevanje sirovom naftom. Odvoz gotovih proizvoda je auto i vagon cisternama. Snabdevanje električnom energijom biće iz sopstvenih izvora rafinerije.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:17:19 +0100 Vesti http://www.sicip.co.rs/sr/aktuelno/vesti/story/480/Rafinerija+po+svetskim+standardima