Печать Печать

Отправить другу

Концепт развоја железничког робног терминала Београд

Година реализације: 2009

Повезивањепланиране локације са Савском магистраломи обилазницом око Београда (Е-75) јеповољно, а оствариће се преко кружнераскрснице на путу за Железник иденивелисане раскрснице на Савскојмагистрали. Терминал ће са железничкоммрежом бити повезан новом везном пругомиз ранжирне станице Београд. Близинаранжирне станице омогућиће заједничкокоришћење појединих постојећихкапацитета. Робни терминал ће битипролазног типа. Комплекс чини неколиконезависних целина чије функционисањеће бити омогућено коришћењем заједничкихобјеката управљачког и сервисногподсистема. У Идејном решењу Железничкогробног треминала Београд планирани суследећи подсистеми: пословно-административнии управљачки систем центра, контејнерскитерминал,рола терминал, робни магацин,колосеци и површине за рад са колскомробом и сервисни блок. Предвиђен једовољан број паркинг места за теретнавозила и путничке аутомобиле.

Возврат