Печать Печать

Отправить другу

Тунел "Топчидерско брдо"

Планирани почетак радова: 2012

Саобраћајни Институт ЦИП, je у оквиру идејног Пројекта саобраћајнице Унутрашњег Магистралног Полупрстена (УМП) од Улице Паштровићеве до Улице Др Милутина Ивковића урадио Идејни пројекат тунела "Топчидерско брдо". 

Улазни портал тунела, лоциран је у зони улице Бањичкихжртава, а излазни портал у улици Др МилутинаИвковића (према Аутокоманди).

Тунел "Топчидерско брдо" је пројектован садве одвојене тунелске цеви, свака за један саобраћајни смер. Дужина леветунелске цеви је 2 175m, а десне 2 170m. Светлипрофил је пројектован тако да је обезбеђена слободна висина над коловозом од4.70m, а на службеним стазама 2.50m. Укупна корисна ширина утунелу је 9,30m.Површина светлог отвора је 56m2

При пројектовању тунела коришћене су савремене методекласификације стенских маса, а пројектовање типова тунелских конструкција ињихово осигурање рађено је према новој аустријској методи (НАТМ). Тунелскаконструкција се састоји од примарне и секундарне конструкције. У зависности одкатегорија стенских маса које се смењују дуж тунела, примарна конструкција сесастоји од млазног бетона дебљине d=5cm-30cm, решеткастих челичних лукова, самобушећихсидара дужине l=3m и арматурне мреже. На примарну конструкцију поставља сехидроизолациони плашт од ПВЦ фолија. Секундарну конструкцију која профилишекорисни тунелски простор, чини свод од ливеног бетона дебљине d=30cm.

У тунелу су пројектоване попречне везе за пролаз интервентних возила,попречне везе за евакуацију пешака и нише за SOS телефоне и противпожарну заштиту. Пројектом је предвиђено осветљење,сигнализација и проветравање тунела. Проветравање се врши преко портала ивертикалних вентилационих шахтова. Надзор и управљање тунелом у нормалним иакцидентним ситуацијама врши се из командног центра, лоцираног у Ул. ДрМилутина Ивковића.

Возврат