Саобраћајни институт ЦИП :: Стамбени објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/zgrada.jpg?thumbId=738&fileSize=9543&contentType=image/jpeg&lastModified=1276085256000 Саобраћајни институт ЦИП :: Стамбени објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/rss.html Главни пројекат за изградњу објеката социјалног становања у оквиру комплекса на кат.парц.бр. 3672/3 КО Овча http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1914/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86.%D0%B1%D1%80.+36723+%D0%9A%D0%9E++%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0.html Предвиђена локација, површине 7.47 ha, са северне стране дефинисана је путем Борча-Овча. Овај комплекс представља јединствену целину у оквиру парцеле која је тренутно неизграђена.

локација

Предвиђена локација, површине 7.47 ha, са северне стране дефинисана је путем Борча-Овча. Овај комплекс представља јединствену целину у оквиру парцеле која је тренутно неизграђена.

плански основ

Урбанистички пројекат за Изградњу стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча, на катастарској парцели бр. 3672/3 К.О. Овча, градска општина Палилула, као основ за израду техничке документације, израдио је Урбанистички завод Београда. Урбанистичком пројекту претходио је конкурс за израду идејног урбанистичко - архитектонског решења. Саобраћајни институт ЦИП ради све пројекте стамбених и стамбено-пословних објеката као и све пројекте саобраћајне и техничке инфраструктуре, партерног уређења и озелењавања слободних површина. Саобраћајни институт ЦИП израдио је пројекте геотехничких радова као и пројекте припремних радова за комплекс. Студију могућности коришћења подземних вода као енергетског ресурса за потребе грејања будућих стамбених објеката у Овчи израдио је Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду.

комплекс социјалног становања у бројкама

 • Површина комплекса: 7.47 ha

 • Број станова: 972

 • Број локала: 31

 • Садржаји социјалне заштите: заступљени у све 4 групације

 • Бруто површина стамбених објеката: 85.150 м²

 • БРГП пословање: 2760 м²

 • Укупно паркинг места: 725


просторна организација комплекса

Системом комбиноване изградње, ( отворене и блоковске ) постиже се интеграција окружења и унутрашњости комплекса. Варирањем облика склопова постиже се препознатљивост - категорије социјалног и солидарног постају повезане.

Нови комплекс је формиран од две основне подцелине и то: стамбене, која заузима западни део локације и део на источној страни где је смештена школа, дечија установа и поједини спортски терени. На крајњем југоистоку парцеле лоцирано је постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Стамбена зона поред основних, смештајних намена, има и централне садржаје који обухватају садржаје социјалне заштите и продајно-пословне локале. Стамбени објекти имају спратност П + 4.

Стамбени садржаји су организовани у четири групације које дефинишу четири фазе изградње.

Стамбене јединице су распоређене у односу на захтевану структуру и потребу да се у архитектонском обликовању основних волумена избегне понављање. Четири стамбене групације мрежом колских саобраћајница формирају две целине.

Просторна тежишта комплекса су контактне зоне између групација и трг на северној страни комплекса који су решени као пешачке површине које концентришу садржаје услуга, трговине и социјалног старања.

Предвиђена је изградња 972 стана. У структури станова заступљени су типови од гарсоњера до трособних. Комплекс садржи социјалне станове (787 станова) и станове солидарности (185 станова). Сви станови солидарности су концентрисани у групацији 1. Распоред по фазама је следећи: 250 станова у 1. фази, 233 стана у 2. фази, 254 стана у 3. фази и 226 станова у 4. фази.

За лица са посебним потребама предвиђено је 96 станова.

саобраћајна мрежа и уређење партера

Колски приступ локацији се налази на северној страни комплекса. Моторни саобраћај се развија ободом локације са средишном везном трасом. Насипањем парцеле спољне површине - пешачке, колске, зелене и рекреативне - издижу се на ниво приступне саобраћајнице.

Приступи објектима су решени комбиновано: степеништима и пешачким рампама ради лакшег приступачности свим категоријама корисника.

Простори између објеката су решени као парковски.

Противпожарни путеви се простиру између објеката. Назначени су одговарајућим елементима и обрађени одговарајућом коловозном конструкцијом.

инфраструктурна опремљеност

Предвиђена је комплетна инфраструктурна опремљеност комплекса:

електроенергетске инсталације са са 5 нових трафо-станица и електро приводом од трафо-станице Борча 2, телекомуникациона мрежа са око 1.000 телефонских прикључака, топлотне пумпе са бунарском водом као топлотним извором (предвиђено је коришћење геотермалне енергије за грејање), водоводна, противпожарна и канализациона инфраструктура са постројењем за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).

Сви капацитети дефинисани су у складу са потребама и нормативима за око 4.000 становника.

]]>
Mon, 23 Mar 2015 13:13:36 +0100 Стамбени објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1914/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82.%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86.%D0%B1%D1%80.+36723+%D0%9A%D0%9E++%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0
Главни пројекат стамбено-пословног комплекса "Степа Степановић" у Београду http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1622/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%22%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Локација је на 6 км југоисточно од центра Београда, на површини од око 42 ha, комплекса бивше касарне "Степа Степановић" на Вождовцу. Ова просторна целина, позната и као касарна „4. јули“, изменама и допунама Генералног плана Београда, предвиђена je за становање и оивичена Вождовачким кружним путем на северу и Кумодрашком улицом на истоку, а повезује се са улицом Војводе Степе на западу, док га зелене површине окружују са југа.

Локација стамбено-пословног комплекса

Локација је на 6 км југоисточно од центра Београда, на површини од око 42 ha, комплекса бивше касарне "Степа Степановић" на Вождовцу. Ова просторна целина, позната и као касарна „4. јули", изменама и допунама Генералног плана Београда, предвиђена je за становање и оивичена Вождовачким кружним путем на северу и Кумодрашком улицом на истоку, а повезује се са улицом Војводе Степе на западу, док га зелене површине окружују са југа

Плански основ - пројектовање

Урбанистички пројекат, као основ за израду техничке документације, израдио је Урбанистички завод Београда. Саобраћајни институт ЦИП израдио је пројекте претходних (геодетских и геотехничких радова) и припремних радова за комплекс. Завршавају се главни пројекти стамбених и стамбено пословних као и јавних објеката - пословно-комерцијалног комплекса са домом здравља и пијацом, један вртић, два обданишта и две школе. Део стамбено пословних објекта комплекса ради пројектантска кућа ЗАП из Београда. Саобраћајни институт ЦИП ради све пројекте саобраћајне и техничке инфраструктуре, партерног уређења и озелењавања слободних површина.

Стамбено-пословни комплекс у бројкама

 • Површина комплекса: 42,36 ha
 • Број станова: 4612
 • Број локалаЧ 149
 • Бруто површина стамбених објеката: 440.000 m2
 • Бруто површина пратећих садржаја: 19.000 m
 • Бруто површина пословно-комерцијалних објеката: 55.000 m2
 • Укупна дужина саобраћајница: 10.500 m
 • Укупно паркинг места: 4.799

Инфраструктурна опремљеност

Предвиђена је комплетна инфраструктурна опремљеност комплекса:
електроенергетске инсталације са 29 нових трафо-станица, телекомуникациона мрежа са око 1.000 телефонских прикључака и оптичких каблова до сваког стана, топловодни систем даљинског грејања, водоводна, противпожарна и канализациона инфраструктура.

За потребе напајања објеката на стамбено пословном комплексу "Степа Степановић" топлотном енергијом из система даљинског грејања ЈКП "Београдске електране", пројектован је магистрални топловод називне димензије DN600 од топлане ТО Вождовац до уласка у комплекс "Степа Степановић", као и три магистрална топловода унутар самог комплекса, са којих је по комплексу разграната широка мрежа топловода. Укупна дужина трасе пројектоване и изведене топловодне мреже износи око 7 км. Магистрални топловоди намењени су за потрошаче унутар самог комплекса, као и потрошаче за делове насеља Кумодраж 2, Браће Јерковић 1, 2, 3 и Медаковић. Укупни топлотни капацитет за поменуто грејно подручје износи око 177 МW. У објектима на комплексу је пројектовано 57 примопредајних топлотних подстаница, преко којих се топлотном енергијом снабдевају сви објекти на комплексу.  

Концепт уређења простора

Пројектовање простора на највишем је нивоу са становишта јавних садржаја, доступности и квалитета живота у граду, а са становишта организације станова, у складу је са трендовима у потражњи станова у последњих неколико година. У објектима ће бити заступљена широка структура станова, од гарсоњера до четворособних. У приземљима су предвиђени и станови прилагођени лицима са посебним потребама.

Конструкција објеката је таква да будућим власницима омогућава да унутрашњи простор прилагођавају својим потребама. Планиране зграде су постављене као слободностојеће, у форми отвореног блока. Сваки од објеката се састоји из више ламела. У зградама које су оријентисане према средишњој саобраћајници комплекса у приземљима су планирани локали. Сви пратећи садржаји дефинисани су у складу са потребама и нормативима за око 13300 становника.

У централном делу комплекса планирана је парковска површина и пословно-комерцијални објекат са свим садржајима за снабдевање, културни живот становника и здравствену заштиту.

]]>
Mon, 20 Dec 2010 19:21:10 +0100 Стамбени објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1622/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%22%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Идејни и главни пројекати Универзитетског насеља у делу блока 32 , Нови Београд http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1357/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+32+%2C+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html Идејни и главни пројекати су предвиђали израду архитектонско-грађевинских, хидротехничких, електротехничких, термотехничких пројеката, као и извођачких детаља ,израду комерцијалних каталога за продају стамбеног и пословног простора за цео комплекс "Универзитетско насеље",у делу блока 32, Нови Београд

Идејни и главни пројекати су предвиђали израду архитектонско-грађевинских, хидротехничких, електротехничких, термотехничких пројеката, као и извођачких детаља ,израду комерцијалних каталога за продају стамбеног и пословног простора за цео комплекс "Универзитетско насеље",у делу блока 32, Нови Београд.

Комплекс обухвата : 

објекат 1а - укупне површине 10.000 м2 , 

објекат 2а - укупне површине 11520 м2 , 

објекат 3а - укупне површине 14820 м2 ,

објекат 1б - укупне површине 17219 м2 ,

објекат 2б - укупне површине 11559 м2 , 

објекат гараже 2б/3ц - укупне површине 988 м2, 

објекат склоништа 2б - укупне површине 2495м2 и 

објекте инфраструктуре на нивоу насеља.

Станови су намењени за решавање стамбених проблема младих научних радника Универзитета у Београду. ]]>
Mon, 7 Jun 2010 20:02:37 +0100 Стамбени објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1357/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0+%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+32+%2C+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Идејно решење, идејни и главни пројекат стамбеног објекта - ламеле Л3 и Л4 са двонаменским склоништем у ул.Мајаковског на локацији Дуваниште у Нишу http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1359/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+-+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%9B3+%D0%B8+%D0%9B4+%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83+%D1%83%D0%BB.%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%83.html Пројекат је предвидео изградњу стамбеног објекта - ламеле Л3 и Л4, које се налази у блоку вишеспратних стамбених објеката са подземном гаражом, свом потребном техничком инфраструктуром на грађевинској парцели Пантелеј - КО Ниш. Објекат је спратности По+Пр+5+Пк. Површина објекта износи 6.161м2. Остварена структура и број станова у објекту Л3-Л4 је: 26 једнособних станова , 30 двособних станова, 2 двоипособна стана, 10 трособних станова и 4 локала.

Пројекат је предвидео изградњу стамбеног објекта - ламеле Л3 и Л4, које се налази у блоку вишеспратних стамбених објеката са подземном гаражом, свом потребном техничком инфраструктуром на грађевинској парцели Пантелеј - КО Ниш. 

Објекат је спратности По+Пр+5+Пк.

Површина објекта износи 6.161м2.

Остварена структура и број станова у објекту Л3-Л4 је:

26 једнособних станова , 30 двособних станова, 2 двоипособна стана, 10 трособних станова и 4 локала.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 20:17:50 +0100 Стамбени објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1359/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%2C+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+-+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%9B3+%D0%B8+%D0%9B4+%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83+%D1%83%D0%BB.%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8+%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D1%83+%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%83
Главни пројекат стамбене зграде у Лајковцу http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1628/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83.html Крајем деветнаестог века, изградњом железничке пруге кроз Лајковац појавила се потреба за насељавање тада великог броја железничких радника.

Крајем деветнаестог века, изградњом железничке пруге кроз Лајковац појавила се потреба за насељавање тада великог броја железничких радника. Тада је саграђена железничка колонија. Услови живота у колонији нису одговарали савременим потребама становника за конфором па је 1996. године донета  одлука да се изврши расељавање старе колоније.  Тако је за пресељење њених становника решено да се изгради у непосредној близини, на месту старе пијаце, нова стамбена зграда, по  савременим условима становања. 

Објекат је изграђен  1998. године, укупне површине око 4 000 m². 

 

]]>
Mon, 1 Mar 2010 10:51:52 +0100 Стамбени објекти http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/stambeniObjekti/story/1628/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D0%9B%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83