Печать Печать

Отправить другу

Стратегија развоја општине Панчево

Година реализације: 2005

У складу са Пројектним задатком и методологијом, израда студије "Стратегија развоја општине Панчево" се одвијала кроз три фазе, при чему је иза сваке фазе следила стручна или јавна расправа како би се на основу примедби, сугестија и додатних информација, вршила потребна доградња и разрада Студије до завршне верзије.

У првој фази је урађен полазни материјал под насловом Прелиминарно дефинисање услова и претпоставки будућег развоја општине Панчево о коме је вођена стручна расправа између Наручиоца и Обрађивача. На основу те расправе и додатних истраживања, сачињена је Прва верзија нацрта у децембру 2004. године, која је током месеца марта била на расправи на свим Одборима и телима Регионалне привредне Коморе и на стручним телима Наручиоца (Дирекције за изградњу и уређење Панчева), а у априлу 2005. године извршена је презентација руководству Општине Панчево.

У другој фази Саобраћајни институт ЦИП је, на основу сугестија из јавне расправе и у међувремену објављених докумената урађених на нивоу Републике и Покрајине о одрживом развоју (Национална стратегија Србије за придруживање СЦГ европској Унији, Влада РС, јун 2005. године; Декларација о одрживом развоју у градовима Србије и, Стратегија локалног одрживог развоја, СКГ, мај 2005.) и других извора, извршио одговарајуће измене и допуне првобитног нацрта.

У трећој фази, измењен и допуњен Нацрт Стратегије развоја општине Панчево је после презентације стручном скупу организованом од стрaне Наручиоца у јулу 2005. преко општинског сајта на Интернету био доступан грађанима Панчева, осталим заинтересованим субјекатима и широј стручној и политичкој јавности са могућношћу реаговања до 15.септебра 2005.године. По истеку тог рока и добијеног Детаљног извештаја Комисије за стручни надзор о коначној верзији Нацрта Стратегије развоја Панчева са предлозима и примедбама из септембра 2005.године, урађена је коначна верзија Студије.

Саобраћајни институт ЦИП је овакав сложен поступак израде Стратегије је спровео уз уважавање савремених принципа планирања одрживог развоја, а нарочито поштујући захтеве да се она израђује на транспарентан начин ради усаглашавања интереса и циљева развоја, као и уз одговорност свих субјеката локалне заједнице.

Возврат