Саобраћајни институт ЦИП :: Просторни планови http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/rss.html Листа вести ru http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-prostorni_planovi.jpg?thumbId=960&fileSize=13573&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693718000 Саобраћајни институт ЦИП :: Просторни планови http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/rss.html Пpосторни план Општине Чајетина http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/1616/%D0%9Fp%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html На седници одржаној 04.11.2010.године Скупштина општине Чајетина је једногласно усвојила Одлуку о доношењу Просторног плана општине Чајетина, који је урадио Саобраћајни институт ЦИП. У изради Плана је учествовао мултидисциплинарни тим СИ ЦИП.

Просторни план општине Чајетина је стратешки и развојни План базиран на концепту одрживог и консеквентног планирања, применом остаривих, реалних и прагматичних планских решења.

Већи степен интегрисаност простора, смањивање развојних диспропорција, услови за остваривање регионалне сарадње уз одрживо коришћење природних и створених ресурса, представљају циљеве - приоритете, чијим остваривањем се формира оквир за квалитетније услове живота житеља општине Чајетина, а уједно и услови за заустављање депопулационих процеса. Применом овог документа се омогућава , плански усмерено, коришћење читаве територије општине Чајетина.

]]>
Tue, 9 Nov 2010 16:08:25 +0100 Просторни планови http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/1616/%D0%9Fp%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Просторни план подручја посебне намене инфарструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/1445/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0.html Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега је дугорочан развојни документ који се доноси за временски хоризонт до 2025. године, и обухвата подручје магистралног инфраструктурног коридора утврђеног Просторним планом Републике Србије.

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега је дугорочан развојни документ који се доноси за временски хоризонт до 2025. године, и обухвата подручје магистралног инфраструктурног коридора утврђеног Просторним планом Републике Србије.

Просторним планом обухваћени су:

- магистрални инфрастурктуни коридор - са постојећим и планираним магистралним системима и њиховим заштитним појасевима: аутопут Е-763, магистрални путеви, железничке пруге (на магистралном правцу Е70, Е79 и Е85), гасовод, далеководи 110кV, 220 кV и 380 кV, оптички кабл, објекти заштите од вода (одбрамбени насипи) и цевоводи регионалног система водоснабдевања и пратећим објектима и садржајима (чворишта, терминални, услужни садржаји и други објекти у функцији магистралних инфраструктурних система);

- пратећи алтернативни инфраструктурни системи - алтернативни путни правац (без наплате путарине) аутопута Е-763;

- зона утицаја коридора - обухваћен простор између појединих и зона шире од 1 до 5 км од крајњег магистралног инфраструктурног система, који су у физичкој и функционалној вези са коридором од Београда (обилазница) до Пожеге.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 00:04:45 +0100 Просторни планови http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/1445/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0
Просторни план општине Мионица http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/1447/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.html Предмет Просторног плана је утврђивање дугорочне основе развоја, коришћења, организације и заштите простора и обезбеђивања услова за уређење и изградњу простора, ради унапређења и уједначавања квалитета живота локалног становништва на територији општине Мионица. Подручје општине Мионица налази се у западном делу Републике Србије. Граничи се са општинама Ваљево, Пожега, Г.Милановац, Љиг и Лајковац. Општина Мионица припада сливу Колубаре и има 206 км водених токова. Територијом општине Мионица протичу четири реке Колубара, Лепеница, Топлица и Рибница.

 Предмет Просторног плана је утврђивање дугорочне основе развоја, коришћења, организације и заштите простора и обезбеђивања услова за уређење и изградњу простора, ради унапређења и уједначавања квалитета живота локалног становништва на територији општине Мионица. 

Подручје општине Мионица налази се у западном делу Републике Србије. Граничи се са општинама Ваљево, Пожега, Г.Милановац, Љиг и Лајковац. Општина Мионица припада сливу Колубаре и има 206 км водених токова. Територијом општине Мионица протичу четири реке Колубара, Лепеница, Топлица и Рибница.

Веза Општине са Београдом, остварује се регионалним путним правцима: Дивци - Мионица - Љиг и Жупањац - Боговађа - Мионица - Дичибаре.

Просторни план општине обухвата простор од 32. 939 ха. Постојећи начин коришћења земљишта условљен је морфолошким, педолошким и хидролошким карактеристикама терена, што резултира претежно пољопривредном наменом на 61,47% територије Општине.

Центар Општине, Мионица, лоциран је на обалама Рибнице, десне притоке Колубаре, 7км југоисточно од пута Ваљево - Београд и железничке пруге Београд - Бар, 19км источно од Ваљева и 85км југозападно од Београда.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 00:16:03 +0100 Просторни планови http://www.sicip.co.rs/ru/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/1447/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0