Pošalji prijatelju

Профил компаније

Делатност

Делатност Саобраћајног института ЦИП д.о.о. је израда Техничке и Планске документације, Стручна и Техничка контрола техничке документације, Стратешка процена утицаја на животну средину, извођење геодетских и геолошкоих истражних радова, испитивање конструкција, стручни надзор у току изградње објекта, технички преглед објекта и вршење инжењеринг - консалтинг услуге. Наведени процеси се одвијају у оквиру једанаест Завода и два Сектора, а у складу са одговарајућим документима Система менаџмента квалитетом, Законом о планирању и изградњи, осталим референтним законима и подзаконским актима, као и општим актима Саобраћајног института ЦИП д.о.о. 

Организационе целине

Своју делатност Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. обавља у оквиру 13 организационих целина:

 • Завод за Економију и технологију саобраћаја се бави истраживачко-развојним пословима из домена саобраћаја, студијско-пројектантским, еколошким, консалтинг и осталим експертским пословима из домена мултидисциплинарног карактера.
 • Завод за Саобраћајнице се бави израдом техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију објеката нискоградње (пруге, путеви, аеродроми, хелидроми, улице, тргови и паркинзи). У оквиру Завода организована је Група за геодезију која се бави извођењем геодетских радова.
 • Завод за Архитектуру и урбанизам се бави израдом техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију објеката високоградње и израдом планске и урбанистичке документације.
 • Завод за Конструкције се претежно бави израдом техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију мостова, надвожњака, подвожњака, пасарела, кранских стаза и објеката од посебног значаја, како у високоградњи тако и у нискоградњи. У оквиру Завода организована је Група за испитивање конструкција.
 • Завод за Станице се бави израдом студијске и техничке документације железничке инфраструктуре пруга, станица и чворова, која обухвата доњи и горњи строј, као и израдом пројеката тунела и специјалних конструкција.
 • Завод за Геотехнику се бави истраживањем терена, извођењем геолошких истражних радова и израдом геолошке документације за изградњу, санацију и реконструкцију објеката.
 • Завод за Хидротехнику се бави израдом техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију хидротехничких објеката и инфраструктуре, за снабдевање водом градова, насеља и зграда, каналисање атмосферских, фекалних и индустријских вода, уређење водотока, пречишћавање питких и отпадних вода.
 • Завод за Електротехнику се бави израдом техничке документације, мерењима и атестима, експертизама и студијама за стабилна постројења електричне вуче, електроенергетске мреже, постројења и инсталације, сигнално-сигурносна постројења и уређаје железничког и друмског саобраћаја, телекомуникационе системе, мреже и инсталације за објекте високоградње.
 • Завод за Машинство се бави израдом техничке документације из области железничког машинства, термотехнике, процесне и гасне технике и индустријског инжењеринга као и израдом документације за ППЗ и Заштиту на раду.
 • Завод за Инжењеринг се бави стручним надзором над изградњом објеката, техничким прегледима објеката, као и инжењеринг-консалтинг услугама.
 • Сектор за лабораторијска испитивања и заштиту животне средине (Сектор ЛАБ) се бави Лабораторијским испитивањима: буке у животној средини (испитивање и оцена нивоа буке и израда карата буке-мапирање); мерењем аерозагађења (краткотрајна мерења уз саобраћајну инфраструктуру садржаја CO, CO2, SO2, NO2, NO, LIOJ); мерењем метеоролошких параметара (одређивање температуре и релативне влажности ваздуха, брзине и смера ветра, атмосферског притска) и Израдом студијске и техничке документације из области заштите животне средине: израдом стратешких процена утицаја на животну средину; студија о процени утицаја на животну средину; изрдом акционих планова заштите од буке и акуастичким планирањем; израдом планова управљања отпадом; израдом пројеката третмана отпадних вода и пројеката мера заштите животне средине.
 • Сектор за Ино послове и маркетинг се бави маркетиншким активностима, рекламирањем и промовисањем Саобраћајног института ЦИП д.о.о. истраживањем тржишта и перманентним контактима са тренутним и потенцијалним Наручиоцима у иностранству.
 • Завод за заједничке послове се бави правним, кадровским, општим и финансијско-рачуноводственим пословима и организован је кроз Службу за правне, кадровске и опште послове и Привредну-рачунску службу.

Референце

Резултати нашег вишедеценијског успешног рада у земљи и иностранству:

 • 15,000 km пројектованих пруга (изграђених и реконструисаних)
 • 7,000 km пројектованих аутопутева и путева
 • 1,700 мостова, укупне дужине 170 km
 • 650 тунела, укупне дужине 400 km
 • 470 железничких станица и 27 железничких чворова
 • 2 милиона m2 индустријских, пословних и стамбених објеката
 • Просторни и урбанистички планови за 300,000 ha
 • 25,000 km геолошких истражних радова за железничку и путну инфраструктуру, мостове, зграде и друге грађевине
 • 8,000 km електрифицираних пруга, сигналних и електричних инсталација, телекомуникационих пружних каблова у чворовима и станицама, осветљења улица и путева
 • 60,000 ha снимљеног и картираног терена
 • 1,5 милион m2 термотехничких инсталација стамбених и пословних објеката
 • 320 km регулисаних водотокова, индустријског и градског водовода и канализације