štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Пресек затеченог стања о присуству опасних и штетних материја у животној средини на територији општине Oбреновац

Година реализације: 2007

Циљ израде студије "Пресек затеченог стања о присуству опасних и штетних материја у животној средини на територији општине Обреновац" је био да се изврши прелиминарна процена квалитета животне средине на територији општине Обреновац. 

Извршена је идентификација могућих загађивача животне средине на територији општине Обреновац. Број и распоред мерних места за мерење квалитета ваздуха и места за узимање репрезентативних узорака различитих медијума животне средине (атмосферских падавина, подземних, површинских и отпадних вода, угља, пепела, шљаке, земљишта) и биолошког материјала (воћа и поврћа) је утврђен од стране експертског тима пројекта у складу са пројектним задатком, а у зависности од површине анализираног подручја, врсте емитера полутаната (загађивача), географских карактеристика простора (конфигурација терена, климатске карактеристике) и густине насељености простора. На 67 мерних места, односно локација, прикупљено је 93 узорка који су обухватили све чиниоце животне средине. Мерна места су била распоређена широм општине, у жељи да се захвате сва подручја, било да се очекују оптерећeња загађивачем било да су то очекивано "чиста" подручја. Мерено је 126 различитих физичко-хемијских параметара у акредитованим лабораторијама у циљу утврђивања квалитета појединих чинилаца животне средине. На основу резултата мерења и лабораторијских анализа дата је оцена стања животне средине на територији општине Обреновац. У оквиру пројекта дат је и предлог мера за решавање присутног загађења, као и предлог будућег мониторинга чинилаца квалитета животне средине. Извршена је процена опасности од могућих удеса, дефинисане су и мере које треба предузети.

Повратак