štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и Главни пројекат измештања гасовода због изградње саобраћајнице Миријевски булевар за деоницу од изграђеног дела у насељу Карабурма до Улице витезова Карађорђеве звезде у насељу Миријево

Година реализације: 2009

Техничком документацијом је, на основу пројектног задатка као и услова и сагласности дистрибутера гаса ЈП"СРБИЈАГАС", предвиђено измештање дела постојећег челичног гасовода ГГМ 05-04, димензија Ø273х5,6mm, који снабдева топлану Миријево. 

Траса измештеног гасовода, која је у предвиђеном тротоару, одређена је на основу урбанистичких услова и синхрон плана. Пројектован је гасовод од челичних бешавних цеви, према СРПС Ц.Б5.221, димензија Ø273х6,3 mm дужине око 800 m. У складу са условима дистрибутера гаса, предвиђено је да се изнад челичног гасовода положи полиетиленски гасовод димензија Ø90 mm.

Гасовод је антикорозивно заштићен одговарајућим премазима, пластичним тракама а у зони укрштања са улицама двоструко ће се изоловати пластичним тракама у дужини од 10 m рачунајући од спољне ивице путног појаса. Имештени део гасовода ће се штитити и катодном заштитом. Комплетна техничка документација садржи и грађевинске, електро, хидротехничке пројекте, геотехничке истражне радове и геодетске радове.
Повратак