štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и Главни пројекти за изградњу градске топлане у општини Нови Кнежевац

Година реализације: 2006

Пројектом је предвиђена изградња нове Градске топлане у Новом Кнежевцу. Расположиви грађевински простор за уградњу котловских јединица износи 17x14 m, минималне чисте висине 6 m. Укупни толотни капацитет топлане је 10 MW, при чему је у 1. фази предвиђена монтажа једне котловске јединице топлотног капацитета од 7 MW, а у објекту је предвиђен простор за смештај још једног будућег котловског постројења капацитета 3 MW. Основно погонско гориво је гас, а алтернативно тешко лож уље - мазут. Сва пратећа опрема система (сигурносно-техничка опрема, решење експанзије, разделник и сабирник, хемијска припрема воде, гасна и мазутна инсталација итд) димензионисана за укупни топлотни капацитет котларнице од 10 MW. Техничка документација нове градске топлане усклађена је са постојећим системом даљинског грејања Новог Кнежевца.

1
 

Комплетна техничка документација садржи и архитектонско-грађевински, саобраћајни, електро-технички и хидротехнички пројекат, урађена су геотехнички истражни радови, геодетски радови, а саставни део техничке документације је и Студија оправданости, као и Елаборати заштите од пожара и на раду.

Повратак