štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални, Идејни и Главни пројекат за изградњу индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже за потребе ПД "Термоелектране и копови Костолац"

Година реализације: 2009. - 2011.

Циљ израде техничке документације је изградња индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже.

Генералним пројектом обрађене су три варијанте од железничке станице Стиг до   ТЕ Костолац Б, a идејним пројектом обрађене су Варијанта 1 (дужине од 23448 m) и Варијанта 2 (дужине од  22138 m) као најповољније, а у Главном пројекту урађена је Варијанта 1.

Усвојени су гранични елементи за ситуациони план, уздужни профил и попречне профиле у функцији задате рачунске брзине од Vr=50 km /h.

Доњи строј је предвиђен за 25 t оптерећења, а горњи строј пројектован за осовинско оптерећење од 22,5 t.

Одводњавање пруге предвиђено је подужним и попречним нагибима планума, као и изградњом нових канала и објеката отвора до 5,0m - пропуста.

Укрштања са друмским саобраћајницама разрешена су укрштањима у нивоу.         

Повратак