štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Елаборат: Концепт развоја железничког робног терминала Београд

Година реализације: 2009

Железнички робни терминал Београд би требало да буде нуклеус будућег мултифункционалног, отвореног интермодалног центра који ће нудити услуге сложеног састава и високог квалитета по моделу "додате вредности" са циљем иницирања развоја мреже терминала Србије и њеног повезивања са окружењем, европском мрежом терминала - што је био основни циљ овог концепта. 

Основне целине концепта:

I Опис стратешких опредељења Србије на подручју транспорта и усмерења железнице Србије, институционално окружење и међународни контекст

II Анализа локације по различитим критеријумима уз сагледавање ширег саобраћајно - технолошког окружења

III Оцена превозног субстрата у оквиру понуђених интермодалних технологија у виду меродавних захтева за димензионисање основних модула терминала

IV Развој идејног решења железничког робног терминала у варијантама са оценом улагања по фазама у оквиру прве варијанте

V Прелиминарна процена утицаја на животну средину

VI Oцена прелиминарних улагања са оценом оправданости улагања и описом могућих модела финансирања

VII Закључна разматрања са препорукама 

Повратак