štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Инвестициона техничка документација саобраћајне инфраструктуре за потребе транспорта "ПД Термоелектрана и копови Костолац и ТЕ Морава" I фаза

Година реализације: 2009

Студија је рађена за потребе привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. (ПД ТЕКО-Костолац), чија је основна делатност производња угља на површинским коповима Костолац и електричне енергије у термоелектранама „Костолац А" (ТЕКО-А) и "Костолац Б" (ТЕКО-Б). Циљ израде студије је да се предложе одговарајућа транспортна решења за реализациу нових транспортних захтева, које генерише достигнути ниво производње угља, планирана изградња постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕКО Б и планови развоја ПД ТЕКО-Костолац.

У циљу избора оптималног решења, извршена је упоредна анализа могућих варијанти транспорта (друм, река, железница), са аспекта просторних услова, трошкова инвестиције и трошкова експлоатације, као и са аспекта заштите животне средине. У оквиру студије анализирана је технологија и капацитет друмског транспорта и сагледане су могућности и предложена решења:
а) организације речног транспорта, са идејним решењем и проценом инвестиционих улагања за уређење пловног пута, обале и одлагалишта на обали са потребном механизацијом,
б) организације железничког транспорта, са идејним решењима и проценом инвестиционих улагања за изградњу индустријских колосека.

Резултати истраживања су показали да друмски транспорт, иако једини у постојећим условима има функционалну инфраструктуру, у случају превоза великих количина робе, поред негативних утицаја на животну средину и на саобраћајни систем, има и највеће трошкове превоза у поређењу са речним и железничким транспортом. На основу резултата студије донета је одлука да се приступи изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом индустријског колосека од ТЕКО-Б до постојеће железничке мреже (пруга Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац)).

Повратак