Истраживачко развојне студије

Израда студије и пратеће техничке документације за финансирање завршетка београдског железничког чвора од стране Кувајтског фонда за развој

Пројекат се састоји из економско-финансијског и техничког дела. У оквиру економско-финансијског дела извршено је истраживање тржишта и спроведена углавном економска анализа ...

детаљније

Истраживање транспортног тржишта у путничком саобраћају и присутност железнице на њему - II фаза

Циљ истраживања - студије је било добијање конкретних резултата о карактеристикама тражње за саобраћајним услугама у већим градовима на нивоу Републике Србије. У овој фази ...

детаљније

Саобраћајно технолошка студија реконструкције постојеће железничке инфраструктуре у вези изградње новог блока Б3 на ТЕНТ "Б"

Ради проширења производних капацитета Привредног друштва „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. из Обреновца планира се наставак градње блока Б-3, као први аранжман ЕПС-а са ...

детаљније

Израда студије у циљу унапређења режима кретања теретних возила кроз град ради снадбевања

Дефинисани основни задатак Студије унапређења режима рада кретања теретних возила кроз Београд ради снадбевања је био да се на основу критичке анализе промена у саобраћају ...

детаљније

Главни пројекат технологије саобраћаја са техничком анализом пропусне моћи пруга и службених места дела железничког чвора Београд између службених места "Батајница" и "Панчевачки мост"

Основни циљ израде пројекта је утврђивање пропусне моћи отворене пруге и службених места, дела железничког чвора Београд између службених места "Батајница" и "Панчевачки мост" ...

детаљније

Студија - дефинисање елемената стратегије потпуне интеграције система градско - приградске железнице "Беовоз" у систем јавног градског и приградског превоза путника у Београду

Полазећи од чињенице да се транспортни ситем града Београда непрестано развија са циљем постизања и очувања одрживости, наметнула се потреба за усклађивањем и обједињавањем ...

детаљније

Инвестициона техничка документација саобраћајне инфраструктуре за потребе транспорта "ПД Термоелектрана и копови Костолац и ТЕ Морава" I фаза

Студија је рађена за потребе привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац" д.о.о. (ПД ТЕКО-Костолац), чија је основна делатност производња угља на површинским коповима ...

детаљније

Реализација аутоматског мобилног система за благовремено реаговање и обавештавање у случају акцидента при железничком транспорту опасних материја

Систем је конципиран тако да има, две хардверске компоненте - мобилну и стационарну. Мобилна компонента је лоцирана у возу који транспортује опасне материје и која у случају ...

детаљније

Елаборат: Концепт развоја железничког робног терминала Београд

Железнички робни терминал Београд би требало да буде нуклеус будућег мултифункционалног, отвореног интермодалног центра који ће нудити услуге сложеног састава и високог квалитета ...

детаљније

Анализа остварених губитака са аспекта продуженог бављења теретних возова у заједничкој станици (Димитровград, Шид, Ристовац, Суботица) у функцији неусклађености рада железничких и државних органа Републике Србије и предлог мера у циљу смањења трошкова на ЖС

Израда овог пројекта је имала циљ да истражи и квантификује разлоге продуженог бављења возова у пограничним станицама. Возови који транзитирају пруге на Коридору X кроз Србију ...

детаљније

Latest news

Све вести