štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Просторни план подручја посебне намене инфарструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега

Година реализације: 2005 - 2006

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега је дугорочан развојни документ који се доноси за временски хоризонт до 2025. године, и обухвата подручје магистралног инфраструктурног коридора утврђеног Просторним планом Републике Србије.

landscape

Просторним планом обухваћени су:

- магистрални инфрастурктуни коридор - са постојећим и планираним магистралним системима и њиховим заштитним појасевима: аутопут Е-763, магистрални путеви, железничке пруге (на магистралном правцу Е70, Е79 и Е85), гасовод, далеководи 110кV, 220 кV и 380 кV, оптички кабл, објекти заштите од вода (одбрамбени насипи) и цевоводи регионалног система водоснабдевања и пратећим објектима и садржајима (чворишта, терминални, услужни садржаји и други објекти у функцији магистралних инфраструктурних система);

- пратећи алтернативни инфраструктурни системи - алтернативни путни правац (без наплате путарине) аутопута Е-763;

- зона утицаја коридора - обухваћен простор између појединих и зона шире од 1 до 5 км од крајњег магистралног инфраструктурног система, који су у физичкој и функционалној вези са коридором од Београда (обилазница) до Пожеге.

Повратак