Саобраћајни институт ЦИП :: Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/rss.html Листа вести ci http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Untitled-21.jpg?thumbId=955&fileSize=7050&contentType=image/jpeg&lastModified=1276691503000 Саобраћајни институт ЦИП :: Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/rss.html Идејни и Главни пројекат саобраћајнице Северна тангента у Београду, од саобраћајнице Т-6 до пута Београд - Панчево, дужине око 21,3 км са мостом Земун - Борча http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/493/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A2-6+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+21%2C3+%D0%BA%D0%BC+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD+-+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0.html Изградња Северне тангенте са мостом Земун-Борча представља нови модел реализације великих инфраструктурних и развојних пројеката у Србији и резултат је сарадње влада Републике Србије и Народне Републике Кине. Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између двеју влада, који је потписан 20. августа 2009. године у Пекингу, утврђено је да је приоритет у наредном периоду имплементација пројекта изградње моста Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама. Носилац пројекта ја Министарство за Национални инвестициони план, а Град Београд (Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) главни партнер на реализацији.

Изградња Северне тангенте са мостом Земун-Борча представља нови модел реализације великих инфраструктурних и развојних пројеката у Србији и резултат је сарадње влада Републике Србије и Народне Републике Кине. Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између двеју влада, који је потписан 20. августа 2009. године у Пекингу, утврђено је да је приоритет у наредном периоду имплементација пројекта изградње моста Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама. Носилац пројекта ја Министарство за Национални инвестициони план, а Град Београд (Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) главни партнер на реализацији.

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су као партнери заједно ангажовани на изради Идејног и Главног пројекта саобраћајнице северна тангента са мостом Земун-Борча.

Инфраструктурни значај

  • Мост Земун-Борча са пратећим саобраћајницама представља регионалну везу између Београда и Јужног Баната, чиме се Коридор 10 стратешки повезује са Коридором 4 и Румунијом.
  • Боља саобраћајна веза за преко пола милиона житеља београдских општина Земуна, Палилуле и Новог Београда.
  • Мост Земун - Борча је део обилазнице око Београда и повезује Зрењанински и Панчевачки пут.

Економски ефекти

  • Краткорочни економски ефекат - 45% од укупне вредности инвестиције или 76.5 милиона евра представља директну корист за домаће грађевинске фирме и произвођаче грађевинског материјала које ће на пројекту бити ангажоване као подизвођачи.
  • Средњорочни и дугорочни економски ефекат - Стварају се услови за развој новог дела Београда и развој стамбених, привредних и других садржаја, као и потребне инфраструктуре

Еколошки значај

  • Преусмеравањем тешког теретног саобраћаја смањује се бука и емисија штетних гасова чиме се утиче на заштиту животне средине.

Техничке карактеристике

Почетак ове градске магистрале је на раскрсници саобраћајнице Т-6 и постојећег пута за Нови Сад. Пре моста преко Дунава, траса се укршта са Улицом Цара Душана раскрсницом у нивоу.

На банатској страни саобраћајница се пружа поред насеља Борча и сече Зрењанински пут. Веза са Борчом је предвиђена раскрсницом у нивоу, а на путу Београд - Зрењанин пројектована је денивелисана раскрсница типа" ДЕТЕЛИНА СА 4 ЛИСТА". Ово решење раскрснице подразумева и реконструкцију дела Зрењанинског пута и изградњу две денивелисане везе:

  • за Ковилово, у непосредној близини пута за Зрењанин, у смеру према Панчеву и
  • за гробље "Збег" на Зрењанинском путу.

Следећа денивелисана раскрсница типа " ТРУБА " пројектована је на укрштају Северне Тангенте и дела Северне Магистралне Тангенте. Наставак Северне Тангенте у смеру ка Панчеву биће предмет посебног пројекта. Од ове денивелисане раскрснице пројектована саобраћајница се спушта јужно све до пута Беград-Панчево и завршава раскрсницом у нивоу код штампарије Политика.

На делу саобраћајнице која је део овог пројекта налази се раскрсница у нивоу за насеље Овча.

Магистрала ће имати четири саобраћајне траке и две зауставне траке.

Нормални попречни профил усвојен је на основу прогнозираног саобраћајног оптерећења у планском периоду, структуре саобраћаја, ранга пута и усвојене рачунске брзине од Vr = 80 km/h.

Укупна дужина саобраћајнице износи око 21,3 км.

На делу од Земуна до км 0+820.00 ( око 200м пре Улице Цара Душана ) пројектоване су бициклистичко-пешачке стазе са зеленим појасом између тротоара и коловоза, па је укупна ширина попречног профила на овом делу 40.50 м, да би се од км 0+820.00 до раскрснице са Ул.Цара Душана профил сузио на 32.50м, јер не постоји ивични зелени појас. Од Ул.Цара Душана до моста преко Дунава нема ивичног зеленила али су шири средњи разделни појас и пешачко.-бициклистичке стазе, па је ширина попречног профила 35.50м. Од моста преко Дунава до раскрснице за Борчу ширина попречног профила је 36.00м.

Од већих објеката на траси се, поред Моста преко Дунава, планира још осам мостова и 4 надвожњака од којих треба истаћи мостове преко Зрењанинског пута дужине око 210 м и преко железничке пруге Београд - Панчево и канала Коловита дужине око 610 м.

Мост преко Дунава је претходно напрегнута армирано бетонска конструкција, укупне дужине око 1500 м. Обезбеђен је габарит (висина и ширина) пловног пута Дунава, као међународне реке која припада Коридору 7. Конструкција моста се састоји од главне конструкције, распона 95+172+95 м, инундационе конструкције на десној обали, распона 2x48 м, инундационе конструкције на левој обали, распона 15x48 м и прилазних конструкција на левој обали, распона 26+3x35+26+4x35 м. Предвиђене су две одвојене мостовске конструкције, ширина по 13,95 м, на заједничким стубовима. Главна конструкција је континуални носач, који премошћује реку Дунав са три распона, 95 м + 172 м + 95 м. Сандучаст попречни пресек носача је променљиве висине, која се креће од 10 м код централног стуба до 4 м у средини распона. Доњи део плоче је у параболи.

Саобраћајница ће бити опремљена одговарајућим системом саобраћајне сигнализације, затвореним системом одводњавања, осветљењем, као и комуналним инсталацијама које ће бити смештене у трупу саобраћајнице, пошто је на левој обали Дунава предвиђена изградња пословно-стамбених објеката.

Одвођење атмосферске воде са коловоза и тротоара предвиђено је затвореним системом одводњавања и пречишћавањем воде пре пуштања у природне токове.

Предвиђено је да се на траси пута изврши реконструкција и измештање постојећих електричних инсталација, инсталација водовода и канализације.

Статус пројекта

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су завршили и предали уз Идејни  пројекат Студију оправданости и Главни пројекат саобраћајнице Северна тангента са мостом Земун-Борча Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Сви радови су изведени према урађеној пројектној документацији.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 15:25:22 +0100 Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/493/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%2C+%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%A2-6+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+-+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%2C+%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE+21%2C3+%D0%BA%D0%BC+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD+-+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
Главни пројекат електрификације пруге Никшић-Подгорица http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/220/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+++%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+.html Електрификација комплетне пруге са пратећом опремом и објектима у склопу које су урађени пројекти контактне мреже

Електрификација комплетне пруге са пратећом опремом и објектима у склопу које су урађени пројекти контактне мреже.  

]]>
Sat, 29 May 2010 18:21:41 +0100 Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/220/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82++%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5+++%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+
Нострификација Главних пројеката Чешке фирме „ЕЖ“ за електровучну поставницу „Подгорица“ и постројење за секционисање са неутралном секцијом „Даниловград“, железница Црне Горе http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/222/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5+%E2%80%9E%D0%95%D0%96%E2%80%9C+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%E2%80%9E%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%E2%80%9C+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%E2%80%9E%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%2C+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5.html Нострификација Главних пројеката електровучне поставнице „Подгорица“ и постројења за секционисање са неутралном секцијом „Даниловград“ са усклађивањем пројеката са регулативом у Црној Гори.

Нострификација Главних пројеката електровучне поставнице „Подгорица" и постројења за секционисање са неутралном секцијом „Даниловград" са усклађивањем пројеката са регулативом у Црној Гори.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:22:50 +0100 Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/222/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5+%E2%80%9E%D0%95%D0%96%E2%80%9C+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%E2%80%9E%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%E2%80%9C+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%BC+%E2%80%9E%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%2C+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
Остали међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/341/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.html Ирак, Иран, Либија, Сирија, Алжир

ИРАК

Пруга Багхдад - Асхакад
извештај о пројекту и грађевински услови

Дауир - Маyмоунах аутопут
идејни пројекти, дужина 170 км

Ислах - Салам аутопут
идејни пројекти, дужина 67 км

Саллам - Маyмоунах аутопут
идејни пројекти, дужина 150 км

ИРАН

Пруга Кандар - Бандар Абас
услови за изградњу 60 км дуге деонице магистралне пруге

ЛИБИЈА

Пруга Мисурата - Брац - Себха
геодетско снимање, идејни и главни пројекти
једноколосечна пруга дуга 960 км за брзине од 160 км/х
пројекти 13 мостова, укупна дужина 1028 м

Пруга у подручју Таманхинт
идејни и главни пројекти
једноколосечна пруга дуга 35 км

Лука Мисурата
идејни пројекти повезивања колосека у луци

Општина Мурзук
консултантске услуге при изградњи стамбеног и пословног центра

Триполи
Генерални урбанистички план - улично осветљење

Путеви који повезују градове Јефрен и Јадо
идејни и главни пројекти путева који повезују Јефрен и Јадо, укупна дужина 32км

СИРИЈА

Пруга Дир. Р. Дор - Камал
пројектни захтеви, дужина 160 км

АЛЖИР

Пруга Аин Лила - Тебеса
услови за пројектовање пруге дуге 150 км

Пруга Kонстантине - Дискра
реконструкција пруге дуге 170 км

ЈОРДАН

Вадисагра
технички услови и идејни пројекти комерцијалног и пословног центра са свим пратећим садржајима, 38.000 м2

НЕМАЧКА

Дрезден
главни пројекти фабрике фармацеутских производа, топлане и складишта у Дрездену

ИТАЛИЈА

Венеција
идејни пројекат подвожњака испод регионалне пруге у области Венето

РУСИЈА

Хотелски комплекс у Лењинграду (Санкт Петербург)
идејни и главни пројекат
пројекат хотела и приступних путева и пруга

УКРАЈИНА

Лука Рени на Дунаву
идејни и главни пројекат
пројекат луке и складишта, путева и пруга

КЕНИЈА

Момбаса
технички услови и идејни пројекат хотелског комплекса и центра за рекреацију

ГАБОН

Ламбарен, Порт Гентиле, Францевиле, Акеина, Окондга, Лекона
идејни и главни пројекти и надзор над изградњом улица, укупна дужина 350 км

Акеина, Окондга, Лекона
идејни и главни пројекти и надзор над изградњом градских аеродрома

ГВИНЕЈА

Пруга Тимбо - Конаирн
услови за пројектовање пруге дуге 340 км

БУРКИНА ФАСО

Пруга Уагадугу - граница са Обалом Слоноваче
услови за изградњу пруге дуге 340 км предвиђену за теретни саобраћај

ТАНЗАНИЈА

Дар Ес Салам
студија изводљивости за градски тролејбуски превоз

ХОНДУРАС

услови за пројектовање и изградњу пруге
набавка возних средстава за транспорт до луке

КОЛУМБИЈА

Пруга Картаго - Парира
идејни пројекти пруге дуге 32 км

Пруга Буенаверитура - Кали - Картаго
план ревитализације пруге дуге 347 км

ВЕНЕЦУЕЛА

Пруга Сан Фелиx - Сидор за путнички саобраћај
студија изводљивости, саобраћајна студија, идејни пројекти и консултантске услуге за пругу дугу 32 км

Железничка мрежа у области Зули
идејни пројекти железничке мреже дуге 500 км

Железничка мрежа у области Такхире
идејни пројекти железничке мреже дуге 200 км

КОСТАРИКА

Пруга Лимон - Бонифацио - Пандора
идејни пројекти реконструкције пруге

Пруга Бонифацио - Сиксаола
идејни пројекти пруге

КУБА

Железничке станице Камагуеy и Вибора
сигнализација

КИНА

координација југословенског конзорцијума за изградњу пруге
Схуо - Xиан - Схен Му

]]>
Sat, 29 May 2010 16:52:59 +0100 Међународни пројекти http://www.sicip.co.rs/ci/delatnost/medjunarodniProjekti/story/341/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8